Zelfs de Enquêtecommissie van de gemeente Zevenaar houdt organisatiefraude in de doofpot.

Niet in 2009 hebben B&W van de gemeente Zevenaar buitenstaanders ingeschakeld om ambtenaren af te branden. Dat is al in 2005 gebeurd en heeft niets te maken met de verandering van de organisatiestructuur in 2009 zoals de voorzitter van deze commissie in onderstaand interview wil doen geloven. De enquêtecommissie van de gemeente Zevenaar weet dit heel goed, maar houdt de organisatiefraude en de daarmee samenhangende wegpestpraktijken in de doofpot. Ook in het rapport van de commissie wordt hieraan voorbijgegaan omdat niet in de opdracht was vermeld dat dit moest worden onderzocht.

Schermafbeelding 2018-10-19 om 14.36.10

Organisatiefraude moet ook na raadsenquête in doofpot blijven.

Doelstelling van de gemeente Zevenaar  :”We maken onze eigen ambtenaren helemaal kapot omdat we op die manier gratis en voor niks kunnen reorganiseren zonder ons aan allerlei wetten en regels te hoeven houden. En als de weg te pesten ambtenaren zelfmoord plegen dan zijn wij lekker van ze af zonder dat het ons ook maar een cent kost. Bij ons gaat er niemand ‘met een zak met geld’ de deur uit. Onze ambtenaren kunnen de zak krijgen maar daar zit geen geld (geen cent) in.”

Schande, de waarheid is te ernstig.

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Bij de gemeente Zevenaar is al jarenlang sprake van bossing (wegpesten personeel door B&W en hun meelopers).

Bossing, wegpesten door je Baas.
Geeft je baas je onbelangrijke klusjes, plant hij vergaderingen als je er niet bent of maakt hij je zwart bij collega’s? Dan ben je het slachtoffer van ‘bossing’ : wegpesten door je baas.

Woord vooraf.

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest en onteerd door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n vals spelende werkgever. Ik geef één voorbeeld.

Raadsvergadering van 5 juli 2017.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-medewerkers voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de Algemene Middelen. 

De motie van 5 juli was niet serieus bedoeld.
Achteraf bleek dat de gemeenteraad met de motie van 5 juli een vals spelletje speelde. In het openbaar stemden alle fracties van de gemeenteraad voor de motie, maar later (in december 2017) bleek dat de meeste fracties via het presidium in het geheim aan B&W hadden laten weten dat de motie niet serieus was bedoeld en dat er geen financiële regeling mocht komen. En die kwam er ook niet. Het liegen en bedriegen en het werken met een dubbele agenda ging na de raadsenquête dus gewoon door. Bij de gemeente Zevenaar gaan het eigen belang en de niet integere ons-kent-ons-cultuur uiteindelijk opnieuw boven het belang om schoon schip te maken en fouten te erkennen.

Schermafbeelding 2018-10-14 om 10.53.04.png

Deze positieve beoordeling werd door B&W uit mijn personeelsdossier verwijderd.

Wat is bossing?

Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het wegpesten door je baas. Eerder werd de term mobbing voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één of enkele personen door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het (weg)pesten door je baas. Onderdeel hiervan is ook dat je baas je net zo lang blijft wegpesten totdat je ziek wordt of uit eigen beweging vertrekt (professor Sven M. Kile 1928-1995). Maar ook daarna blijft je baas je nog jarenlang doelgericht achtervolgen.

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen slappe managers en slechte werkgevers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf en maatschappij tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf of de organisatie het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen (integriteit) enzovoort.

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van zo’n manager. Soms is de manager een psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat psychopaten o.a. beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Bossing is ’n bedenkelijk managementinstrument.

Jaarlijks brengt TNO een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïntimideerd, is de impact op je gezondheid vele malen groter dan bij agressie van buitenaf (zie TNO-rapport “Agressie op het werk 2014” van februari 2016, pagina 8). Dit komt vooral omdat interne agressie (intimidatie, pesten en wegpesten) zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwijgen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over. Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik dit helaas zelf ervaren.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk een ernstig en veel voorkomend probleem is. Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

Vormen van bossing zijn onder meer:

 1. Sociaal isoleren
  Medewerker negeren, hem (of haar) in een kamertje ver van collega’s plaatsen, hem niet meevragen voor de lunch of de lunchwandeling, hem niet groeten, collega’s verbieden om contact met hem op te nemen, hem tijdens vergaderingen niet aan het woord laten komen, hem voortdurend onderbreken, niet meer met hem spreken, hem geen kerstpakket geven.
 2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken
  Bestanden van zijn computers wissen, belangrijke telefoontjes niet meer aan hem doorgeven, voortdurend kritiek op zijn  werk leveren, positieve beoordelingen uit zijn personeelsdossier verwijderen, valse negatieve beoordelingen in zijn personeelsdossier opnemen, vergaderingen zo plannen dat hij niet mee kan doen, zijn  arbeidsresultaten manipuleren, zijn werkzaamheden inperken of afnemen, plotseling van hem eisen dat hij voor allerlei zaken toestemming vraagt, hem alleen nog onbelangrijke klusjes geven of alleen nog dingen laten doen die hij niet leuk vindt.
 3. Bespotten
  Bijvoorbeeld om zijn uiterlijk, gedrag, afkomst, manier van praten of lopen of seksuele voorkeur, hem aanstaren, tegen hem schreeuwen, hem uitschelden.
 4. Afbranden
  In het geniep een negatief dossier over hem opbouwen, hem naar een psychiater sturen hoewel hij kerngezond is, een zelfmoorduitlokker als “adviseur” inhuren om hem helemaal af te branden (werkwijze Bunt en gemeente Zevenaar), het ongeoorloofd opvragen van vertrouwelijke medische gegevens, bedrijfarts onder druk zetten om hem af te keuren.
 5. Roddelen/geruchten verspreiden
  Hem zwart maken om zijn reputatie te schaden, negatieve verhalen over hem verspreiden.
 6. Dreigementen
  Veel functioneringsgesprekken met hem houden, hem bedreigen met vage insinuaties, altijd ontevreden zijn over zijn werk, hem dreigen met rechtspositionele maatregelen (salariskorting, volledige salarisinhouding, ongeschiktheidsontslag, strafontslag), bedrijfsarts bedreigen met verbreken contract als bedrijfsarts bevelen van baas niet opvolgt.
 7. Lichamelijk geweld
  Hem een duw geven, “per ongeluk” tegen hem aanlopen, hem opsluiten, zijn beschermingsmaatregelen saboteren, hem dwingen om levensgevaarlijk werk te doen.
 8. Seksuele intimidatie
  Met gebaren, verbaal of fysiek

Hoe herken je bossing? Op welke signalen moet je letten?

 • Je functie wordt ontmanteld.
  Je baas laat de taken die je leuk vond plots door iemand anders uitvoeren. Geleidelijk verlies je meer en meer van je werk en krijg je enkel nog onbelangrijke of vervelende klussen toegeschoven.
 • Je wordt geïsoleerd.
  Je baas negeert je, groet je niet, plaats je bureau ver van je collega’s, vraagt je niet mee voor de lunch enzovoort.
 • Je wordt geboycot.
  Je baas plant vergaderingen op een tijdstip dat je er niet bij kunt zijn, houdt telefoontjes achter, wist bestanden van je computer of manipuleert je resultaten.
 • Je wordt bespot.
  Je baas maakt je belachelijk door grapjes of opmerkingen over je uiterlijk, manier van praten of seksuele voorkeur.
 • Je wordt zwart gemaakt.
  Je baas spreekt kwaad over jou tegen je collega’s en roddelt.
 • Je wordt bedreigd.
  Je baas is altijd ontevreden over je werk, ook al is het perfect, geeft je slechte beoordelingen en dreigt met ontslag.

Intimidatie als managementinstrument met de schijn van legitimiteit.
Het gebruik van intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als bestuurs- en managementinstrument komt vaak voor in overheidsorganisaties. En toch is deze valse, geniepige en interne vorm van agressie op basis van verschillende wettelijke regelingen verboden.

Wat zegt de wet?

In verschillende wetsartikelen zijn de verplichtingen van de werkgever om werknemers te beschermen tegen bossing, intimidatie, psychisch geweld en pesten, nader geconcretiseerd.

 31 Europees verdrag van Maastricht.
Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden (een Europees grondrecht).

Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Intimidatie, psychisch geweld en pesten is ook op grond van de Arbowet verboden. Deze wet hanteert daarvoor de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, intimidatie en psychisch geweld, ook wel aangeduid als: mobbing, bossing, bullying e.d.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkgevers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Tweede Kamer. Het veroorzaken van gezondheidsschade is een misdrijf. Daarom is het zo misdadig dat burgemeester en wethouders van Zevenaar medewerkers doelbewust net zo lang intimideren totdat ze ziek afhaken. B&W handelen hiermee in strijd met artikel 32 van de Arbowet en kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het zinvol is persoonlijk aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders.

De overtreders van artikel 32 van de Arbowet kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk is begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een hechtenisstraf van een jaar. Een werkgever kan ook worden veroordeeld voor dit misdrijf wanneer er in de praktijk geen of een lichte gezondheidsschade is ontstaan.

Brief minister Asscher over aanpak intimidatie op het werk.
Op 20 december 2013 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij o.a. aankondigt dat intimidatie op het werk bespreekbaar moet worden gemaakt en uit de taboesfeer moet worden gehaald.

Artikel 361 Wetboek van Strafrecht.
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d.
De (ex-) werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap. Op basis van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door wegpesten, mobbing, bossing, bullying, intimidatie en psychoterreur of hoe je het pesten op de werkvloer ook noemt.

Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden schade volledig worden vergoed.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op intimida-tie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedrei-gende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld inti-mideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

 • artikel 141 (openlijke geweldpleging);
 • artikel 261 (smaad);
 • artikel 266 (eenvoudige belediging);
 • artikel 300 (mishandeling); en
 • artikel 350 (vernieling).

Schadevergoedingsartikelen.

De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

 • artikel 7:611 BW, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d. (goed werkgeverschap);
 • artikel 7:658 BW (schadevergoeding);
 • artikel 6:162 en 6:106 BW (onrechtmatige daad en opzet).

Wat te doen als je met bossing te maken krijgt?

Mijn advies is:

 1. sluit meteen een goede rechtsbijstandsverzekering af (de vakbond laat je meestal in de steek);
 2. wees je er van bewust dat je leidinggevende niet te vertrouwen is en dat hij zich vantevoren bij zijn leidinggevenden heeft ingedekt of in zijn opdracht handelt;
 3. noteer alles wat er gebeurt, wees op je hoede en op het ergste voorbereid en maak hierbij gebruik van alle mogelijke bewijsmiddelen (geluidsopnames, filmpjes, emails en dergelijke);
 4. zorg ervoor dat je de beschikking krijgt over je hele personeelsdossier en bewaar dit dossier op een veilige plek;
 5. ga niet aan je zelf twijfelen en schakel van meet af aan hulptroepen in (huisgenoten, vrienden, huisarts en dergelijke);
 6.  meld je zo nodig ziek en maak op eigen initiatief afspraak met huisarts en bedrijfarts;
 7. zoek zo snel mogelijk ander werk ook al zal dit moeilijk zijn en verdien je in je nieuwe baan een lager salaris.
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De schadelijke gevolgen van bossing, intimidatie en psychische terreur op het werk.

Woord vooraf: vals spel.

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n vals spelende werkgever.

De gevolgen van bossing, intimidatie en pesten op het werk zijn  te vergelijken met die van verkrachting.

Schermafbeelding 2018-10-08 om 17.44.17

uit Arbo-informatieblad


Over één ding zijn alle onderzoekers het eens: pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk hebben vergelijkbare gevolgen voor de gezondheid als verkrachting. Het is verbazingwekkend hoe snel een slachtoffer van intimidatie op het werk aftakelt. Reeds na enkele dagen krijgen slachtoffers allerlei spanningsklachten, zoals: maag- en darmklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, bovenmatige transpiratie, vermoeidheid, nervositeit, migraine, lage rugpijn, gespannenheid en dergelijke. Men gaat ijsberen, krijgt huilbuien, kan zich niet meer concentreren, maakt fouten (wat leidt tot negatieve beoordelingen), kan plotseling geen woord meer uitbrengen, enz. In een later stadium kan men te maken krijgen met astma, suikerziekte, schildklierproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid, huidziektes, seksproblemen of maagzweren. Ook moeilijk in slaap komen is een veel voorkomend fenomeen. Volgens verschillende onderzoeken heeft slaaptekort negatieve gevolgen voor je prestaties, je concentratie en je langetermijngeheugen. Ook zou het aanleiding geven tot drugs- en alcoholgebruik. Bovendien kan slaaptekort leiden tot uitputting, frustraties, angsten, woede, impulsief gedrag, gewichtstoename, risicogedrag, hoge bloeddruk, een verzwakt immuunsysteem, stress en andere mentale aandoeningen. Ook je hebben veel last van je verdriet en weten niet wat zij hiertegen kunnen doen. Dat breekt iedereen uiteindelijk op.

Screenshot 2014-02-13 14.10.48

Uitzending EenVandaag: Intimidatie op het werk o.l.v. het gemeentebestuur van Zevenaar.

Slachtoffers verwaarlozen hun sociale contacten, sluiten zich op in hun eigen huis, kunnen niet goed meer uit hun woorden komen, hebben moeite zich te concentreren in het verkeer, maken grote fouten en veroorzaken bedrijfsongevallen of verkeersongeluk-ken. Men rijdt zo maar door het rode licht, is plotseling aan het spookrijden en kijkt niet meer uit bij onbewaakte spoorwegovergangen. Slachtoffers kunnen niet rustig hun ver-haal vertellen en zijn snel geïrriteerd, zij ontwikkelen riskante gewoonten die de ge-zondheid aantasten, zoals slecht eten, roken en overmatig alcoholgebruik. Ook woede, agressie, vijandigheid en depressie spelen in dit verband een duidelijke rol. Daardoor worden slachtoffers steeds meer geïsoleerd en is de kans op echtscheiding of op andere problemen in de privésfeer levensgroot. En uiteindelijk verliest 90% van de slachtoffers ook nog zijn baan, meestal zonder vooruitzicht op ander werk. Een groot aantal van hen komt zelfs nooit meer aan het werk (weg carrière, weg eigen inkomen). Zij mogen niet meer meedoen in onze maatschappij en horen er niet meer bij. Het vinden van doeltreffende (multidisciplinaire) hulp bij het oplossen van al deze afzonderlijke lichamelijke, psychische en sociale problemen is bijna onmogelijk. Het is een doolhof en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. De vraag waar mensen terecht kunnen die ziek zijn geworden door hun werk is onthutsend eenvoudig: nergens. Zelfs niet bij Slachtofferhulp. Slachtofferhulp mag helaas geen mensen helpen die op het werk in de problemen zijn gekomen.

Screenshot 2014-02-13 12.31.50

Schadelijke gevolgen op langere termijn.
Als de intimidatie voortduurt of erger wordt, kan een hartinfarct, hersenbloeding of die-pe depressie en elke andere vervelende ziekte het gevolg zijn. Het slachtoffer krijgt een somber humeur, verliest zijn gevoel van eigenwaarde, krijgt een buitensporig of mis-plaatst schuldgevoel, raakt uitgeput, verliest ieder plezier in het werk en zijn vrije tijd en heeft geen belangstelling meer voor alles wat hem vroeger wel interesseerde. Hierdoor komen slachtoffers in een vicieuze cirkel terecht. Doordat ze zich min of meer vreemd gedragen, vindt de omgeving het begrijpelijk dat ze geïntimideerd worden. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat pesten ook de levensverwachting negatief beïnvloedt. Voor pest-slachtoffers is het risico om te overlijden  door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of kanker circa 50 % hoger dan normaal. Sommige slachtoffers lopen zelfs rond met gedachten over zelfdoding, en anderen gaan daartoe over.

Zin in Zevenaar?  Nooit!!

Video | Geplaatst op door | Tags: | 1 reactie

Werken bij de gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk.

Werken bij gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk.
Werken bij de gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk. Onder dreiging van ontslag dwongen B&W mij aan het werk te gaan terwijl bedrijfsarts schriftelijk aan B&W verklaarde dat werkhervatting onherroepelijk (!) zou leiden tot lichamelijke klachten en ziekte.

Bezwarencommissie adviseerde tevergeefs mijn ontslag ongedaan te maken.
De bezwarencommissie adviseerde tevergeefs aan B&W het aan mij gegeven strafontslag ongedaan te maken. Commissie schreef aan B&W: “de kern van de zaak is of er sprake is van een disfunctionerend medewerker of dat er sprake is van iemand die te maken krijgt met Kafaiaanse omstandigheden”.

Kafkaiaans was het zeker. Mijn vakbond en het UWV beaamden dit en wat er anno 2018 bij de gemeente Zevenaar gebeurt, is nog steeds als Kafkiaans, niet integer en als frauduleus aan te merken. B&W van Zevenaar schrikken er zelfs niet voor terug om ambtenaren preventief te ruimen en als klokkenluider te mishandelen als ze daardoor hun fraude in de doofpot denken te houden.

Schermafbeelding 2018-08-27 om 23.39.06

Uit verslag bezwaarschriftencommissie

Schermafbeelding 2018-09-11 om 11.11.11

Uit rapport

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar kan het niet laten. De psychische moord op eigen medewerkers gaat in 2018 nog gewoon door.

Woord vooraf.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van serieuze excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip. De psychische moord op eigen medewerkers gaat anno 2018 nog gewoon door. De cultuur des doods is nog lang niet uitgeroeid en van binnenuit lukt dat ook niet meer.

 

Schermafbeelding 2018-08-17 om 13.55.39

Uit de Gelderlander

Hele artikel in de Gelderlander lezen? Klik hier.

Ons-kent-ons-corruptie.
Bij de gemeente Zevenaar is al jaren sprake van een ons-kent-ons-cultuur. Vriendjes worden bevoordeeld en anderen worden buitengesloten of benadeeld. Bij de besluitvorming wordt het algemeen belang keer op keer ondergeschikt gemaakt aan de oneigenlijke belangen van de leden van de ons-kent-ons-club en hun gelijkgestemde supporters. Daarom geldt het adagium: “hier gaat niemand met een zak met geld de deur uit” uiteraard niet voor de deelnemers aan de ons-kent-ons-club en hun handlangers en trawanten.

En deze uiterst onfrisse praktijken blijven almaar doorgaan omdat er geen enkel zelfreinigend vermogen aanwezig is bij degenen die nu aan de touwtjes trekken. Want wie niet of niet meer meedoet aan de ons-kent-ons-corruptie en de daarmee samenhangende integriteitsschendingen, wordt eruit gewerkt, als paljas behandeld of kalt gestellt. Dit geldt ook voor pas benoemde raadsleden en andere nieuwkomers die vol goede moed proberen verandering te brengen in de onthutsende bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar, maar daarin al snel worden meegezogen of teleurgesteld afhaken. Corruptie is vaak niet het werk van één of meer rotte appels, maar van een foute mand (zie ook #netwerkcorruptie).

Het zit in de ontkenningscultuur om te blijven liegen.
Als je zorgvuldig te werk gaat dan kun je als gemeentebestuur zonder probleem en naar eer en geweten afscheid nemen van ambtenaren die bij een reorganisatie boventallig zijn. Maar als je dat volgens de enquêtecommissie doet zoals B&W van Zevenaar dat in een groot aantal gevallen hebben gedaan na de fusie van Zevenaar en Angerlo, namelijk via inhuur van externe figuren (bijvoorbeeld nep-psycholoog Bunt) die doelbewust de opdracht krijgen om ambtenaren kapot te maken en de deur uit te werken, dan richt je in de visie van de enquêtecommissie nogal wat aan. En dan beweren B&W (ook nu nog en in strijd met de waarheid) dat het nooit hun bedoeling is geweest om medewerkers af te branden en te beschadigen. Het tegendeel is helaas waar. B&W waren er bewust op uit om medewerkers zoveel mogelijk te beschadigen en desnoods helemaal kapot te maken en gaan hier nog steeds mee door. Het zit in de bedrijfscultuur om te blijven liegen over de psychische moord op “boventallige” medewerkers van de gemeente. 

Schermafdruk 2017-10-17 14.41.20

B&W beweren tegen beter weten in dat het niet de bedoeling is geweest (oud-) medewerkers te beschadigen

Bedrog en zelfbedrog.
De resultaten van de raadsenquête zijn niet alleen schokkend maar ook helder. B&W willen het nog steeds doen voorkomen doen alsof zij per ongeluk mensen hebben beschadigd en met de levens van hun ambtenaren hebben gespeeld. Zij bedriegen daarmee niet alleen anderen maar ook zichzelf : bedrog en zelfbedrog. En dit proberen ze in de doofpot te houden via dezelfde advocaten en juristen van Capra en Vijverberg die Bunt en zijn rapport 10 jaar lang en tegen beter weten in te vuur en te zwaard hebben verdedigd. Als je externen inhuurt om personeel af te branden dan doe je dat met de bedoeling om die medewerkers te beschadigen. Zo simpel is dat.

Fraude.
Met de geheime maar keiharde opdracht van B&W aan L. (“de slachter”) Bunt om integere en goed functionerende ambtenaren af te branden en helemaal kapot te maken, hebben B&W willens en wetens onmenselijke ontslagtrajecten in gang gezet waarbij er in feite van begin af aan geen weg meer terug was. En dat frauduleuze en bedrieglijke machtsspelletje van B&W moest later te vuur en te zwaar worden verdedigd door “advocaten” van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer en Capra uit Den Bosch. Ook nu lopen deze advocaten nog in het gemeentehuis van Zevenaar rond en bepalen zij hoe B&W met de gedupeerden van hun personeelsbeleid omgaan.

Fraude en (zelf)bedrog. Het eind is nog lang niet in zicht.
Het is helaas niet anders, maar B&W maken op dit moment nog steeds veelvuldig gebruik van de “diensten” van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen en zij hebben ook nog nooit afstand genomen van het frauduleuze Buntrapport dat door de hoogste ambtenarenrechter tot drie keer toe als onthutsend werd aangemerkt. B&W zijn juist trots op dat rapport. Daarmee werd exact bereikt wat zij beoogden. 

Schermafbeelding 2018-07-10 om 14.09.25

Van goed werkgeverschap is volstrekt geen sprake.
Als B&W een extern adviseur inhuren om iemand af te branden dan weet je dat er sprake is van boze opzet. B&W gingen ook in mijn geval voor karaktermoord maar deden net alsof ze Bunt voor legitieme doeleinden hadden ingeschakeld. Bij het lezen van onderstaande opdracht aan Bunt kreeg ik wel een niet-pluis gevoel maar besefte toen nog niet dat B&W deze nep-psycholoog voor veel geld hadden ingehuurd om een aantal ambtenaren meedogenloos en met veel psychisch geweld af te branden. Liegen, bedriegen en zelfs fraude werd daarbij niet geschuwd.
Voor een groot aantal medewerkers van de gemeente Zevenaar heeft dit corrupte en gewelddadige gedrag nog steeds een uiterst negatieve impact op hun leven en welzijn en op het leven en welzijn van hun gezinnen en vrienden.

Dit soort brieven krijg je als een gemeentebestuur er willens en wetens op uit is om je kapot te maken. In de brief van Bunt staan 14 vragen die ik tijdens het gesprek van een half uur met hem moest beantwoorden. Hij had echter helemaal geen belangstelling voor mijn antwoorden. Geen enkele vraag kwam aan de orde. Hij had zijn oordeel (jij moet vertrekken) al klaar.

Schermafdruk 2018-02-08 12.43.54

pagina 1

Schermafdruk 2018-02-08 12.32.39

pagina 2


Het gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument.
De gemeente Zevenaar was 35 jaar mijn werkgever en regelde mijn karaktermoord via nep-psycholoog Bunt. De hoogste ambtenarenrechter noemde die gang van zaken onthutsend. Desondanks houden B&W van Zevenaar tegen beter weten in nog steeds vol dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te beschadigen. Waarom gaven B&W dan wel die opdracht aan Bunt? Het antwoord is eenvoudig: zij hebben er plezier in om hun eigen ego op te poetsen door medewerkers af te slachten ook al heeft dit de dood tot gevolg.

Schermafdruk 2017-10-08 23.00.30

Grove leugen.
Zelfs in september 2017 reageren B&W nog steeds als vanouds: “Het is nooit de bedoeling van het college geweest om (oud-)werknemers te beschadigen.”
Wie een of twee van de vele wegpestgevallen of -dossiers kent, weet dat dit een grove leugen is. B&W hebben L. (‘de Slachter’) Bunt puur en alleen ingeschakeld om medewerkers af te slachten. Dat is in feite nog erger dan beschadigen.
Het past helemaal in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar (door bestuurders uit de fusiegemeente Rijnwaarden aangeduid als het “Noord-Korea van de Liemers”) om dit te in allerlei toonaaarden te blijven ontkennen.

Schermafdruk 2017-10-05 18.23.13.png

Schermafdruk 2017-10-05 20.58.54

Schermafdruk 2017-10-09 10.45.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar werkt medewerkers met vooropgezet plan en psychische terreur de deur uit.

Woord vooraf over de psychische wegpestterreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip.

Waarom weigeren B&W van Zevenaar excuses aan te bieden  voor het psychisch vermoorden van medewerkers?

Schermafbeelding 2018-07-08 om 20.41.36

Uit rapport enquêtecommissie

Schermafbeelding 2018-07-08 om 15.01.42

Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.21.20

Schermafbeelding 2018-06-20 om 24.28.27

de Gelderlander

Klik: Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-06-20 om 17.49.38

Schermafbeelding 2018-06-19 om 18.24.25
Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.24.47.png

Schermafbeelding 2018-06-20 om 09.37.25.png
Schermafbeelding 2018-06-22 om 04.45.45
Zitting Centrale Raad van Beroep (hoogste ambtenarenrechter).
Tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep heb ik een beeld geschetst van de wijze waarop Bunt te werk is gegaan. Ik heb verteld dat ik Bunt zie als een door de gemeente ingehuurde nep-psycholoog/zelfmoorduitlokker die willens en wetens werd ingeschakeld om mij met veel psychisch geweld de zelfmoord in te jagen. Het geheime plannetje was om langs die weg van me af te komen zonder dat het iets kostte. Tijdens de zitting van de CRvB heb ik de door de gemeente Zevenaar gewenste situatie vergeleken met die van Arthur Gotlieb die werkzaam was bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in januari 2014 de dood werd ingejaagd. Opvallend hierbij was dat Bunt ook door de NZa was ingeschakeld.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de praktijken van de gemeente Zevenaar:

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Schermafbeelding 2018-06-20 om 13.35.36

de Gelderlander

De met veel poeha door B&W aangekondigde “nazorg” voor de 27 slachtoffers van hun wegpestpraktijken blijkt nep:

Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.15
Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.47

Schermafbeelding 2018-06-21 om 24.09.17

de Gelderlander

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Zelfdoding door intimidatie op het werk.

Woord vooraf over psychische terreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal kapot te maken.

Zelfdoding door intimidatie en psychische terreur leidinggevenden.
Ongeveer 10-25 % van het aantal zelfdodingen bij volwassenen heeft te maken met intimidatie en psychische terreur op het werk. Gemeentebesturen die willens en wetens intimidatie, psychisch geweld, isoleren en sociale uitsluiting als managementinstrument gebruiken om medewerkers dood of levend weg te pesten, zijn in feite crimineel bezig en zouden eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Als ze werknemers willens en wetens de zelfdodingsfuik in laten lopen, is strafrechtelijke vervolging een middel dat niet ongebruikt mag blijven. Artikel 32 van de Arbowet maakt het mogelijk een werkgever voor zijn handelen en nalaten te veroordelen tot een gevangenisstraf van 6 jaar als een werknemer daardoor gezondheidsschade oploopt.

Screenshot 2014-02-13 14.28.44

Post Traumatische Stress Syndroom (PTTS)
Na een half jaar heeft circa 95% van de intimidatie-slachtoffers duidelijke symptomen van angststoornissen en een Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS), ze hebben nachtmerries en zijn continu in hun hoofd met het pesten bezig. Ze kunnen het niet meer van zich afzetten, proberen wanhopig greep op de situatie te krijgen of deze te begrijpen. Slachtoffers hebben last van zeer hevige gevoelens van schuld, angst en woede. Houdt de intimidatie nog langer aan, dan veranderen slachtoffers (blijvend) van persoonlijkheid, ze worden angstig en wantrouwend naar iedereen om zich heen. Achter elke goedbedoelde actie wordt een nieuwe aanval gezocht. Deze mensen worden blijvend arbeidsongeschikt.

Screenshot 2014-02-14 17.12.38

Klik hier voor de uitzending van Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Screenshot 2014-02-14 17.12.49

Het aandeel werknemers dat door stressklachten ziek of arbeidsongeschikt raakt is aanzienlijk: 40% van de WIA-instroom is het gevolg van psychische klachten, en van het werkgebonden verzuim is 47% van psychische aard (Arbobalans 2012). Het is dus van groot belang om bij pesten en intimidatie op het werk tijdig in te grijpen en de slachtoffers zeker niet als querulanten te brandmerken!

Screenshot 2014-02-09 20.02.00Albert Schuurman vertelt op 5 februari 2014 in de TV-uitzending van Monitor “Ziek van het werk” over zijn jarenlange lijdensweg.

Intimidatie en wegpestgedrag door leidinggevenden.
In sommige organisaties wordt intimidatie en psychische terreur bewust gebruikt als managementinstrument om goed functionerende medewerkers kapot te maken in de hoop dat zij uit eigen beweging uit de organisatie vertrekken. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen werkgever of leidinggevende wordt geïntimideerd, is dat zeker zo ernstig. Vooral omdat het zo in het geniep gebeurt, het de schijn van legitimiteit heeft, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven te zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan. In zo’n angstcultuur hebben leidinggevende daders in feite vrij spel.

Over intimidatie op het werk.
Ik heb de indruk dat narcistische managers aan de basis staan van intimidatie en psychische terreur op het werk, maar dat het meedogenloos “kapot maken” van mensen in de al-ledaagse praktijk wordt uitgevoerd door overijverige ondergeschikten en gewetenloze meelopers of inhuurkrachten en die daarvoor stevig beloond worden.

Reactie.
Dat is zo naar aan deze mensen: ze laten een spoor van vernieling achter met hun verdeel- en heerstechnieken. De van hen afhankelijke zwakkere persoonlijkheden in hun gevolg zijn daar niet tegen bestand en doen mee uit angst voor represailles.

Ook vanwege de onveilige werksituatie bij de gemeente Zevenaar zijn er verschillende ambtenaren overleden.

Zin in Zevenaar? Nee!!

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie