Motie Lokaal Belang en CDA unaniem aanvaard. Zonder Harry Staring van Lokaal Belang was het nooit zo ver gekomen.

Raadsvergadering van 5 juli 2017.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met alge-mene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-medewerkers voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de Algemene Middelen. 

Dank aan Harry Staring van Lokaal Belang.
Na 12 jaar al met al een goede ontwikkeling. Zonder Harry Staring van Lokaal Belang was het nooit zo ver gekomen. Hij was een van de gemeenteraadsleden die mij van meet af aan (ook tussen 2010 en 2014 toen hij wethouder was) als mens heeft behandeld terwijl anderen vaak in een grote boog om me heen liepen omdat ze bang waren voor represailles van ex-burgemeester J. de Ruiter. Dit zette zich nog door na het afscheid van De Ruiter in september 2016. Verschillende PvdA-ers kijken mij nog steeds vijandig aan en doen net alsof ik melaats ben. Ik ben er intussen aan gewend.

Mooipraterij.
Het zal wel een keer stoppen als ook zij beseffen wat de desastreuze gevolgen zijn van het P&O-beleid en de vriendjespolitiek van hun PvdA-partijgenoot, ex-burgemeester Jan de Ruiter. Hij had zogenaamd “niets te verbergen maar alles te beschermen”. Allemaal mooipraterij van een machtswellustig en rancuneus figuur die raadsleden, wethouders, burgers en ambtenaren in een kwaad daglicht stelde als hij er zelf beter van dacht te worden. Wie iets deed wat hem niet paste, kwam op een zwarte bladzijde te staan. Hij schudde je geen hand, keek je niet aan en wanneer je als ambtenaar je plicht deed en open en eerlijk aangaf wat je van iets vond, dan werd je met veel psychisch geweld via inhuurkrachten afgebrand en met onvoorstelbaar  veel schade de deur uit gewerkt.

De Ruiter: “Er bestaat geen rapport Bunt”, enzovoort.
Naar buiten toe deed De Ruiter dan net alsof hij van niets wist: “er bestaat geen rapport Bunt”, “het rapport Bunt is nooit ter kennis gebracht van het college van B&W en is nooit in een vergadering van B&W besproken”, “de inhoud van het rapport Bunt is door derden naar buiten gebracht”, “wij hebben nooit bewust mensen beschadigd”, “wij hebben de meeste rechtszaken gewonnen van die man die hier achter mij zit”, “ik heb nooit een noodkreet van Stefan van Hezewijk gezien”, enzovoort, enzovoort.

Noodkreet.
Dat laatste verbaast mij trouwens niets. Ook op mijn noodkreten aan De Ruiter als portefeuillehouder P&O weigerde hij te reageren. Maar aan de organisatiefraude door de top van de ambtelijke organisatie werkte hij wel mee. Daarom is het niet verwonderlijk dat hij en zijn PvdA-partijgenoten niets wilden weten van een gewoon raadsonderzoek en zo de fracties van Lokaal Belang, VVD,  SP en Sociaal Zevenaar dwongen een raadsenquête te houden. Klik hier voor 7 aanwijzingen van organisatiefraude, niet integer gedrag en corruptie.

Motie Lokaal Belang en CDA (unaniem aanvaard door gemeenteraad).
Ik ben blij met de motie van Lokaal Belang en het CDA. Zie ook het bericht in de Gelderlander van 9 juli 2017.

 

Schermafdruk 2017-07-06 01.18.30

Schermafdruk 2017-07-06 01.18.44

Motie van Lokaal Belang en CDA (unaniem aanvaard).

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Brieven van afdeling P&O gemeente Zevenaar komen nog steeds intimiderend over.

Schermafdruk 2017-07-04 13.23.02

Schermafdruk 2017-07-04 13.23.20.png

Een intimiderende brief omdat de teamleider P&O (die namens B&W die brief schrijft) heel goed weet dat ik geen keus heb en wel moet instemmen met openbaarmaking van mijn gegevens omdat ik ze anders niet krijg.

Mijn reactie op deze intimiderende brief:

Schermafdruk 2017-07-05 16.44.21

Het antwoord van B&W van 10 juli 2017 is nog intimiderender en lijkt veel op hun brief van 10 april 2008.
Schermafdruk 2017-07-11 22.53.15.png
Schermafdruk 2017-07-11 22.53.26

Op brief van 10 juli heb ik niet gereageerd. Ik wacht beslissing af.

 

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

In periode 2002-2015 telde gemeente Zevenaar 27 arbeidsconflicten.

Vijftien ambtenaren kregen ontslag. Niets aan toe te voegen.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Excuses en schadevergoeding. Ex PvdA-burgemeester J. de Ruiter wil buiten schot blijven.

Zie de Gelderlander van 3 juli 2017

Schermafdruk 2017-07-05 09.26.44

Ook huidige gemeentesecretaris Saskia Wiersma verklaarde onder ede dat zij de nood-kreet van Stefan van Hezewijk niet kende. Zij ondertekende persoonlijk wel de brief met sanctiebesluiten.

Ex PvdA-burgemeester J. de Ruiter stelde het niet op prijs dat Stefan hem een noodkreet stuurde en vond het uiteraard ook niet prettig toen ik hetzelfde deed. Via een brief van B&W van 21 mei 2008 liet hij mij weten dat hij daar niet op zou reageren.

Schermafdruk 2017-07-03 20.13.11

Uit brief van B&W van Zevenaar van 21 mei 2008

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Reactie B&W gemeente Zevenaar op rapport Enquêtecommissie P&O-beleid

Schermafdruk 2017-07-03 14.21.36

Schermafdruk 2017-07-03 14.21.56
Schermafdruk 2017-07-03 14.22.12

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Vervolg op raadsenquête gemeente Zevenaar: wie doet aangifte van organisatiefraude, meineed en integriteitsschendingen?

Klik hier bij agendapunt 6 voor reactie van B&W op rapport enquêtecommissie.

Wegkijken kan niet meer.
Zie onderstaande brief van Stefan van Hezewijk aan de gemeenteraad van Zevenaar.

Schermafdruk 2017-07-01 19.58.11
Schermafdruk 2017-07-01 19.58.26

De vraag is wie er aangifte doet van organisatiefraude, integriteitsschendingen en meineed? Bij de gemeente Zevenaar zijn dit soort misstanden aan de orde van de dag. Wie zich ook maar enigszins verdiept in de gang van zaken, komt er al snel achter dat anderen en elkaar bedriegen vanaf 2002 tot nu toe een onuitroeibaar kenmerk is van de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar. Het rapport van de enquêtecommissie kan het startpunt zijn om hier voor eens en voor altijd een eind aan te maken.

Ondanks de uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter (CRvB) en het rapport van de gemeentelijke enquêtecommissie weigeren B&W tot nu toe halsstarrig het rapport Bunt te diskwalificeren.

Schermafdruk 2017-06-23 10.25.30

Laatste opmerking uit rapport enquêtecommissie:

Schermafdruk 2017-06-24 18.50.27

Uit rapport enquêtecommissie.

Gang van zaken bij de gemeente Zevenaar was voor mij vanaf 12 oktober 2005 bijzonder pijnlijk. Toen werd ik geconfronteerd met een rapport dat Bunt met behulp van een aantal informanten –leidinggevenden en collega’s van de gemeente Zevenaar– had opgesteld. Nu wordt door de enquêtecommissie erkend dat dit rapport onder verantwoordelijkheid van B&W met voorbedachten rade is opgesteld om een aantal medewerkers op een smerige manier de deur uit te werken. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste ambtenarenrechter) vond de hele gang van zaken onthutsend en oordeelde daarover als volgt:

Oordeel CRvB over de wegpestpraktijken bij de gemeente Zevenaar.
Zie onderstaande passages uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste ambtenarenrechter) over het rapport Bunt en de wijze waarop B&W daarmee zijn omgegaan. Voor appellant moet worden gelezen “Kemperman” en voor “B” moet worden gelezen “Bunt”.

“Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.”

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Met rapport Enquêtecommissie Zevenaar moet grote schoonmaak beginnen. Zal dat ook gebeuren?

Klik hier voor het rapport van de enquêtecommissie. Uit dit rapport blijkt o.a. dat de top van de gemeentelijke organisatie ondergeschikten met veel psychisch geweld intimideert en zelf tonnen uit de gemeentekas graait. In een enkel geval zelfs meer dan acht ton.

De aanbevelingen staan op pagina 43 tot en met 46. Op pagina 59 is het bewijs te vinden dat er sprake is van organisatiefraude doordat in 2005 in het geniep het directiemodel in plaats van het sectormodel is ingevoerd. Door de jarenlange angstcultuur en de schijn van legitimiteit hadden de bedriegers (de Ruiter c.s.) meer dan 12 jaar vrij spel. Uit het verhoor van ex-wethouder Nijland blijkt overigens duidelijk dat hij niet in het complot van de Ruiter c.s. zat. Anders had hij nooit zo open en eerlijk verteld over de invoering van het directiemodel per 1 januari 2005. De bedriegers hebben hem ook misleid.

Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of binnenkort aangifte wordt gedaan tegen de fraudeurs of andere maatregelen worden genomen. Opvallend is wel dat drie van de hoofdfraudeurs (burgemeester, gemeentesecretaris en sectordirecteur Ruimte) inmiddels zijn ontslagen, maar dat hun terugtocht met goud was geplaveid.

Daarom zullen B&W deze topfraudeurs ongetwijfeld door dik en dun blijven steunen en zullen zij met behulp van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen alles uit de kast halen om het rapport van de enquêtecommissie te ontkrachten en de organisatiefraude buiten beeld proberen te brengen. Als B&W daarin slagen dan ziet het er na 1 januari a.s. somber uit voor de ambtenaren van Rijnwaarden en Zevenaar. Hun banen staan dan op de tocht met onverhoedse aanvallen, veel psychisch geweld en gezondheidschadende en dure juridische procedures in het vooruitzicht. Een gewaarschuwd man telt voor twee.

Ambitie.

Schermafdruk 2017-06-19 14.01.34

Ambitie uit rapport enquêtecommissie, pag 43.

Slotwoord van de enquêtecommissie.

Schermafdruk 2017-06-18 16.43.09

Slotwoord uit rapport enquêtecommissie, pagina 56

Voor de gemeente Zevenaar is er nog een lange weg te gaan om de in het rapport van de enquêtecommissie verwoorde ambitie waar te maken en er moeten nog tal van brieven worden beantwoord, o.a. onderstaande brief van 19 april 2015.

Brief aan D66 wethouder Tienke van der Werf van 19 april 2015.

Schermafdruk 2017-06-18 13.58.54

Schermafdruk 2017-06-18 13.59.34

Onderstaande verklaring is afgelegd voordat portefeuillehouder P&O (wethouder Van der Werf) en commissieleden iets konden of mochten zeggen.

Schermafdruk 2017-06-18 14.06.30

Suggestieve en leugenachtige verklaring van ex-portefeuillehoude J. de Ruiter

de Gelderlander 14 juni 2017:

Schermafdruk 2017-06-18 23.23.14

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen