Zelfdoding door intimidatie op het werk.

de Gelderlander
Schermafbeelding 2018-06-17 om 22.38.00
Zelfdoding door intimidatie en psychische terreur leidinggevenden.
Ongeveer 10-25 % van het aantal zelfdodingen bij volwassenen heeft te maken met intimidatie en psychische terreur op het werk. Gemeentebesturen die willens en wetens in-timidatie, psychisch geweld, isoleren en sociale uitsluiting als managementinstrument gebruiken om medewerkers dood of levend weg te pesten of uit de organisatie te verwijde-ren, zijn in feite crimineel bezig en zouden eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Als ze werknemers willens en wetens de zelfdodingsfuik in laten lopen, is strafrechtelijke ver-volging een middel dat niet ongebruikt mag blijven. Artikel 32 van de Arbowet maakt het mogelijk een werkgever voor zijn handelen en nalaten te veroordelen tot een gevangenis-straf van 6 jaar als een werknemer daardoor gezondheidsschade oploopt.

Screenshot 2014-02-13 14.28.44

Post Traumatische Stress Syndroom (PTTS)
Na een half jaar heeft circa 95% van de intimidatie-slachtoffers duidelijke symptomen van angststoornissen en een Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS), ze hebben nacht-merries en zijn continu in hun hoofd met het pesten bezig. Ze kunnen het niet meer van zich afzetten, proberen wanhopig greep op de situatie te krijgen of deze te begrijpen. Slachtoffers hebben last van zeer hevige gevoelens van schuld, angst en woede. Houdt de intimidatie nog langer aan, dan veranderen slachtoffers (blijvend) van persoonlijkheid, ze worden angstig en wantrouwend naar iedereen om zich heen. Achter elke goedbedoelde actie wordt een nieuwe aanval gezocht. Deze mensen worden blijvend arbeidsongeschikt.

Screenshot 2014-02-14 17.12.38

Klik hier voor de uitzending van Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Screenshot 2014-02-14 17.12.49

Het aandeel werknemers dat door stressklachten ziek of arbeidsongeschikt raakt is aan-zienlijk: 40% van de WIA-instroom is het gevolg van psychische klachten, en van het werk-gebonden verzuim is 47% van psychische aard (Arbobalans 2012). Het is dus van groot belang om bij pesten en intimidatie op het werk tijdig in te grijpen en de slachtoffers zeker niet als querulanten te brandmerken!

Screenshot 2014-02-09 20.02.00Albert Schuurman vertelt op 5 februari 2014 in de TV-uitzending van Monitor “Ziek van het werk” over zijn jarenlange lijdensweg.

Intimidatie en wegpestgedrag door leidinggevenden.
In sommige organisaties wordt intimidatie en psychische terreur bewust gebruikt als ma-nagementinstrument om goed functionerende medewerkers kapot te maken in de hoop dat zij uit eigen beweging uit de organisatie vertrekken. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen werkgever of leidinggevende wordt geïntimideerd, is dat zeker zo ern-stig. Vooral omdat het zo in het geniep gebeurt, het de schijn van legitimiteit heeft, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven te zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan. In zo’n angstcultuur hebben leidinggevende daders in feite vrij spel.

Over intimidatie op het werk.
Ik heb de indruk dat narcistische managers aan de basis staan van intimidatie en psychi-sche terreur op het werk, maar dat het meedogenloos “kapot maken” van mensen in de al-ledaagse praktijk wordt uitgevoerd door overijverige ondergeschikten en gewetenloze mee-lopers of inhuurkrachten en die daarvoor stevig beloond worden.

Reactie.
Dat is zo naar aan deze mensen: ze laten een spoor van vernieling achter met hun verdeel- en heerstechnieken. De van hen afhankelijke zwakkere persoonlijkheden in hun gevolg zijn daar niet tegen bestand en doen mee uit angst voor represailles.

Ook vanwege de onveilige werksituatie bij de gemeente Zevenaar zijn er verschillende ambtenaren overleden.

Zin in Zevenaar? Nee!!

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Zelfs na vernietigende uitspraak van rechter weigeren B&W zelfmoorduitlokker Bunt en zijn rapport te diskwalificeren.

Zelfs na de vernietigende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 maart 2015 weigeren B&W van de gemeente Zevenaar het rapport van de door hun ingeschakelde zelfmoorduitlokker Bunt te diskwalificeren.

Schermafbeelding 2018-06-08 om 11.00.01

B&W schakelden zelfmoorduitlokker Bunt enkel en alleen in om mijn weerstand tegen hun vooropgezette en geheime ontslagplan te breken.  Tijdens de zitting bij de Centrale Raad van Beroep (de hoogste ambtenarenrechter) heb ik naar voren gebracht dat B&W Bunt o.a. hadden ingeschakeld om bij mij zelfmoord uit te lokken. De Centrale Raad van Beroep vond dit onthutsend en heeft in zijn uitspraak van van 19 maart 2015 in het geschil tussen mij en de gemeente Zevenaar hier het volgende over gezegd (voor ‘B’ moet worden gelezen: ‘Bunt’):

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Een werkgever deugt niet als hij een zelfmoorduitlokker inhuurt om zich zo goedkoop mogelijk van medewerkers te ontdoen.

Binnen de gemeente Zevenaar heerst al jarenlang een ons-kent-ons cultuur. De eigen gelederen worden gesloten om een “vijand” te bevechten en zo de eigen positie te handhaven waarbij de eigen drijfveren voor handelen niet onder ogen gezien hoeven te worden.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

B&W van de gemeente Zevenaar blijven de slachtoffers van hun wegpestpraktijken besmeuren en “kalt stellen”.

Als je als ambtenaar of burger bij de gemeente Zevenaar opkomt voor je rechten, word je behandeld als een klokkenluider die kost wat het kost “kalt gestellt” moet worden. 

Wat er bij de gemeente Zevenaar gebeurt, tart steeds weer elke beschrijving. Met mijn melding van corruptie binnen de gemeentelijke organisatie doen B&W niets. Integendeel. Met steun van de gemeenteraad framen B&W mij na mijn melding als rechtsmisbruiker, omdat ik via de Wet openbaarheid van bestuur aanvullende schriftelijke bewijsstukken van hun frauduleuze praktijken heb opgevraagd en ik weet met welke documenten die fraude klip en klaar kan worden aangetoond. Zo proberen zij mij voor de zoveelste keer “kalt te stellen”.

Een integer gemeentebestuur zou bij een melding van fraude onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek opstarten. B&W van Zevenaar doen dat niet. Zij willen de fraude kost wat het kost in de doofpot houden. Daarom verdonkeremanen zij allerlei belastende documenten en beschuldigen zij mij valselijk ook nog van kwade trouw en graaien.

Een moreel kompas hebben B&W van de gemeente Zevenaar nog steeds niet en zij zijn ook niet integer. Daarom ben ik ook benieuwd hoe B&W omgaan met het weggepeste hoofd van de afdeling CJZ na zijn melding vorig jaar van meineed door de top van de gemeentelijke organisatie tijdens de openbare verhoren van de enquêtecommissie. Ik vrees dat mijn ex-collega opnieuw is geconfronteerd met bedreigingen en intimidatie en dat de gemeente Zevenaar alle middelen inzet op hem het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook als je bij de gemeente Zevenaar bent weggepest, proberen B&W je toch nog verder te beschadigen en de o zo “nette” dames en heren uit de gemeenteraad kijken toe en zwijgen (op een na).

Schermafdruk 2018-02-15 16.15.59
Valse beschuldiging van 27 november 2017.

 

B&W van de gemeente Zevenaar hebben het schaduwarchief van voormalig gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd. In dat schaduwarchief zaten allerlei rapporten en bewijsstukken van de frauduleuze bestuurspraktijken van de gemeente Zevenaar. Het officiële B&W-besluit om deze bewijzen te vernietigen is nog wel bij de gemeente aanwezig, maar B&W weigeren dit besluit openbaar te maken. Zij hebben mijn openbaarmakingsverzoek via allerlei suggestieve verzinsels niet ontvankelijk verklaard wegens misbruik van recht, graaien en kwade trouw. Mijn bezwaren tegen dit B&W-besluit van 27 november 2017 heb ik hieronder opgenomen.

Schermafdruk 2018-02-15 16.54.48

Pagina 1 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.06

Pagina 2 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.23

Pagina 3 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.45

Pagina 4 van mijn antywoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.56

Pagina 5 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.56.13

Pagina 6 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 17.05.42

Pagina 1 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

Schermafdruk 2018-02-15 17.06.05

Pagina 2 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

 

Schermafdruk 2018-02-15 16.50.49

Pagina 1 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 16.15.59

Pagina 2 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 17.01.18

Pagina 3 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Bij de gemeente Zevenaar is al jarenlang sprake van bossing (wegpesten door B&W en hun meelopers).

Wat is bossing?
Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het wegpesten door je baas. Eerder werd de term mobbing ook voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één of enkele personen door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het (weg)pesten door je baas.

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen slappe managers en slechte werkgevers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf of organisatie tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf of de organisatie het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen enzovoort.

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van de manager. Soms is de manager een psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat deze beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Bossing is een bedenkelijk managementinstrument.
Jaarlijks brengt TNO een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïntimideerd, is dat zeker zo pijnlijk. Vooral omdat dit zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwijgen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk een ernstig en veel voorkomend probleem is. Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

Schermafdruk 2018-03-22 15.55.30

Het gebruik van intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als bestuurs- en managementinstrument komt vaak voor in overheidsorganisaties. En toch is deze valse, geniepige en interne vorm van agressie op basis van verschillende wettelijke regelingen verboden. Zie hieronder.

 31 Europees verdrag van Maastricht.
Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden (een Europees grondrecht).

Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Intimidatie, psychisch geweld en pesten is ook op grond van de Arbowet verboden. Deze wet hanteert daarvoor de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, intimidatie en psychisch geweld,  ook wel aangeduid als: mobbing, bossing, bullying e.d.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

In de rechtspraak is de verplichting van de werkgever om werknemers tegen intimidatie, psychisch geweld en pesten te beschermen, nader geconcretiseerd en op basis daarvan kan een werkgever veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkge-vers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Twee-de Kamer. Het veroorzaken van gezondheidsschade is een misdrijf. Daarom is het zo mis-dadig dat burgemeester en wethouders van Zevenaar medewerkers doelbewust net zo lang intimideren totdat ze ziek afhaken. B&W handelen hiermee in strijd met artikel 32 van de Arbowet en kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het zinvol is persoonlijk aangifte te doen tegen burgemeester en wethou-ers.

De overtreders van artikel 32 van de Arbowet kunnen worden veroordeeld tot een gevan-genisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk is begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een hechtenisstraf van een jaar. Een werk-gever kan ook worden veroordeeld voor dit misdrijf wanneer er in de praktijk geen of een lichte gezondheidsschade is ontstaan.

Artikel 361 Wetboek van Strafrecht.
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevange-nisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Brief minister Asscher over aanpak intimidatie op het werk.
Op 20 december 2013 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij o.a. aankondigt dat intimidatie op het werk bespreekbaar moet worden gemaakt en uit de taboesfeer moet worden gehaald.

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d.
De (ex-) werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap. Op basis van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door wegpesten, mobbing, bossing, bullying, intimidatie en psychoterreur of hoe je het pesten op de werkvloer ook noemt.

Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden schade volledig worden vergoed.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op intimida-tie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedrei-gende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld inti-mideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

  • artikel 141 (openlijke geweldpleging);
  • artikel 261 (smaad);
  • artikel 266 (eenvoudige belediging);
  • artikel 300 (mishandeling); en
  • artikel 350 (vernieling).

Schadevergoedingsartikelen.

De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

  • artikel 7:611 BW, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d. (goed werkgeverschap);
  • artikel 7:658 BW (schadevergoeding);
  • artikel 6:162 en 6:106 BW (onrechtmatige daad en opzet).
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De met veel vertoon aangekondigde “nazorg” voor de slachtoffers van de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar blijkt nep.

Onderstaande notitie van B&W van Zevenaar (“Nazorggesprekken naar aanleiding van de Raadsenquête P&O beleid”) is op 19 december jl. in de gemeenteraad besproken. Het is een fake-notitie die de schijn moet wekken dat de gemeente een beperkte financiële vergoeding wil toekennen aan de 27 Zevenaarse ambtenaren die B&W tussen 2002 en 2015 hebben weggepest. Uit betrouwbare bron is mij echter ter ore gekomen dat B&W en de meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Lokaal Belang, PvdA en D66) dat helemaal niet willen. Het is prietpraat voor de bühne. In beslotenheid wijst men elke regeling en elke financiële vergoeding af. Men spreekt met dubbele tong en werkt met een verborgen agenda.

Na drie maanden geven B&W toe dat de zogenaamde “nazorg” voor de slachtoffers van hun wegpestpraktijken prietpraat voor de Bühne is.

Schermafdruk 2018-03-08 18.56.28

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar


Hoeveel schade en schande moeten de echte gedupeerden nog ondergaan, voordat ze schadeloos gesteld worden? Het wegpesten van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten en ex-communiceren voor medewerkers en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en persoonlijke consequenties heeft, moet een werkgever die dit walgelijke instrument toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

De zogenaamde “nazorg” van B&W is in feite extern gerichte prietpraat voor de bühne. Intern wordt er heel anders over gesproken. Het is een kosmetische truc om het eigen straatje schoon te poetsen en verdient de benaming “nazorg” volstrekt niet. Zoals tijdens de behandeling van hun nazorgnotitie door de gemeenteraad is gebleken, hanteert de gemeente ook in dit geval weer een dubbele agenda. In het openbaar doet men net alsof men de slachtoffers van het onthutsende P&O-beleid excuses wil aanbieden en financieel tegemoet wil komen, maar in de besloten bijeenkomsten wordt het tegendeel bekokstoofd en afgetikt. Schijn bedriegt.

Zo lang de valsspelers en hun adviseurs het voor het zeggen hebben, heeft het geen zin afspraken te maken met de gemeente Zevenaar. Daarom heb ik mijn voorstel voor een oplossing ingetrokken. Bovendien is het geen pretje om weer met Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen aan de overlegtafel te zitten.  Hij heeft namens B&W het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd, tot en met de behandeling van dat rapport door de Centrale Raad van Beroep. En tijdens het laatste overleg met B&W op 27 september jl. zat hij plotseling weer als adviseur van B&W aan tafel. Van tevoren was dit niet aangekondigd of gecommuniceerd. De inschakeling van Zwennis is voor mij een teken dat B&W niet van goede wil zijn, met een verborgen agenda werken en nog steeds achter het rapport Bunt staan.

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.22

pagina 1

Schermafdruk 2018-01-29 14.29.15

pagina 2

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.54

pagina 3

Als B&W niet in staat of bereid zijn om schoon schip te maken dan kunnen ze maar beter opstappen.
Uit deze nep-nazorgnotitie van B&W blijkt dat zij er alleen maar op uit zijn om hun eigen straatje schoon te poetsen. B&W schofferen niet alleen de slachtoffers en gedupeerden van hun “P&O-beleid’ maar zetten ook de enquêtecommissie flink te kakken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, intimidatie, pesten | Tags: , , , , | 4 reacties

Er zijn humanere manieren om de personeelskosten te verlagen dan het wegpesten van medewerkers.

In Memoriam Bob van der Meer.
Op 15 januari jl. is drs. Bob van der Meer uit Rosmalen overleden. Hij was psycholoog, pestdeskundige en o.a. auteur van het boek “Pesten op het werk” (1997). Op 24 januari hebben we hem herdacht tijdens een respectvolle dienst bij de IJzeren Man te Vught.

Schermafdruk 2018-02-20 16.04.42

Uit persbericht University Tilburg 19 februari 2018

Het wegpesten en de excommunicatie van medewerkers is inhumaan en ethisch verwerpelijk.

Over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar via het rapport Bunt oordeelde Bob van der Meer in 2012 als volgt:

Het wegpesten van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten van medewerkers voor hen en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en personele consequenties heeft, moet een werkgever die dit toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

Schermafdruk 2018-02-14 00.41.53

Uit de Gelderlander

 

Bob van der Meer had gelijk. De hoogste ambtenarenrechter oordeelde zo over het rapport Bunt, nadat B&W lang volhielden dat rapport Bunt niet bestond.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan is in de uitspraak van 8 maart 2012 reeds als onthutsend getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd.

Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter.

Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen.

Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties.

De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden.

Appellant was daarop niet voorbereid en kon dat ook niet zijn, nu kort tevoren in het functioneringsgesprek van 13 juli 2005 een overwegend positief beeld was geschetst van zijn functioneren. 

Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen.

Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden.

Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat het rapport van Bunt, waarin ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan.

In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

B&W weigeren nog steeds om het rapport Bunt te diskwalificeren. 

Schermafdruk 2018-02-09 20.23.18

Uit brief van B&W aan gemeenteraadslid Paul Freriks.

B&W van Zevenaar weigeren schoon schip te maken.
Het is te betreuren dat B&W van de gemeente Zevenaar de woorden van Bob van der Meer nooit ter harte hebben genomen en dat zij tot de dag van vandaag volharden in hun weigering om schoon schip te maken. In essentie zijn zij bang om gezichtsverlies te lijden als zij dat doen. Zij beseffen kennelijk niet dat het juist van moed getuigt om te doen wat een integer gemeentebestuur behoort te doen. Het wegpesten van medewerkers is crimineel en ziekmakend geweld van de aanvallende partij dat niet kan worden afgedaan als een arbeidsconflict waarvoor beide partijen verantwoordelijk zijn.

Enkele (weg)pesttrucs van de gemeente Zevenaar.
Leidinggevenden bij de gemeente Zevenaar en het college van B&W hebben o.a. deze (wegpest)trucs geleerd van hun ‘leermeester’ Louis Bunt van het eenmansbedrijf KBB&T Bunt BV. In 2005 brachten B&W samen met Bunt het zogenaamde “rapport Bunt” uit. Tot nu toe hebben B&W van Zevenaar nog steeds geen afstand genomen van dit rapport.

Schermafdruk 2018-02-02 00.33.55Schermafdruk 2018-02-02 00.35.02Schermafdruk 2018-02-02 00.35.31
Schermafdruk 2018-02-02 00.36.08

Persbericht
Schermafdruk 2018-02-02 14.52.19

Schermafdruk 2018-02-02 14.47.32

Andere wegpesttrucs die door B&W van de gemeente Zevenaar en de top van de gemeentelijke organisatie worden toegepast:

  1. voer in het geheim een nieuw organisatiemodel in;
  2. beslis in het geheim dat voor bepaalde ambtenaren in dat nieuwe organisatiemodel geen plaats meer is en plaats die op de wegpestlijst;
  3. hou de wegpestlijst geheim en communiceer hier niet over met betrokkenen, ondernemingsraad, vakbonden en de ambtenaren die op deze lijst staan
  4. sta niet toe dat een weg te pesten ambtenaar een vrije dag opneemt voor het bijwonen van een crematie onder het mom dat verlof 3×24 uur vantevoren moet worden aangevraagd;
  5. geef een weg te pesten ambtenaar een levensbedreigende dienstopdracht die hij onmogelijk kan uitvoeren zonder zijn leven op het spel te zetten;
  6. beschuldig hem daarna van werkweigering en neem meteen “rechtspositionele maatregelen” zoals korting op salaris, salarisinhouding en strafontslag;
  7. schakel Bunt in om vals misleidend wegpestrapport te schrijven;
  8. doe later net alsof je Bunt niet hebt ingeschakeld;
  9. weiger consequent te praten over rapport Bunt;
  10. zeg dat het rapport Bunt niet bestaat;
  11. schakel Bunt ook in voor opstellen van een vals beoordeling;
  12. doe net alsof afdelingshjoofd Christa Spruijt die beoordeling heeft opgesteld;
  13. hou documenten voor slachtoffer achter;
  14. beantwoord zijn brieven niet;
  15. maak van hem een zondebok;
  16. rook hem financieel helemaal uit;
  17. stap naar de rechter om zijn WW-uitkering ongedaan te maken;
  18. dwing hem tot een psychiatrisch onderzoek;
  19. frame hem als iemand met wie niet te overleggen is;
  20. val hem onverhoeds aan;
  21. brand hem af;
  22. maak hem het werken onmogelijk;
  23. speek niet over wegpest- of ontslagtraject maar over functioneringstraject;
  24. dwing collega’s mee te werken aan wegpesttraject;
  25. beloon de meelopers rijkelijk voor hun hulp aan de wegpestpraktijken;
  26. ga door met wegpesten als rechter eerste wegpesttraject heeft vernietigd;
  27. bied zogenaamde excuses aan à la Camiel Eurlings (onoprecht en jaren te laat);
  28. frame slachtoffer als querulant of rechtsmisbruiker;
  29. zorg ervoor dat het roddelcircuit constant wordt gevoed met valse beschuldigingen;
  30. schrijf memo’s over hem met allerlei leugens en stuur die naar de gemeenteraad;
  31. doe net alsof je mediation serieus neemt;
  32. laat slachtoffer meebetalen aan mediation;
  33. hou je niet aan de bij de mediator overeengekomen vaststellingsovereenkomst;
  34. verklaar ook voor rechter dat rapport Bunt niet bestaat;
  35. schakel Capra Advocaten en Vijverberg Juristen in om leugens te camoufleren;
  36. hou je niet aan afspraken;
  37. hanteer een dubbele agenda;
  38. zeg het een en doe het ander;
  39. doe in het openbaar uitspraken die haaks staan wat je intern in beslotenheid zegt;
  40. geef slachtoffer werkplek ver van collega’s;
  41. als je een afspraak met het slachtoffer maakt, laat hem dan lang wachten;
  42. later meer.

Vriendjespolitiek.
Een pestcultuur op het werk gaat altijd samen met vriendjespolitiek. De daders zoeken niet alleen slachtoffers om te intimideren en weg te pesten, maar ook bondgenoten en vriendjes, die daarvoor ruimschoots worden beloond.

Fraude.
Fraude is ook fraude als de gemeente Zevenaar er financieel beter van wordt of denkt te worden. Bij fraude hoort aangifte. Fraude hoort niet in de doofpot thuis.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Wanneer wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de bewuste organisatiefraude bij de gemeente Zevenaar?

Het wegpesten van medewerkers is geen eenmalig incident maar een bewuste beleidskeuze gedurende meer dan 15 jaar.
Eind 2017 kreeg ik voor het eerst een volledig exemplaar van dit B&W-advies onder ogen. Het wegpesten van medewerkers door het gemeentebestuur van Zevenaar is geen eenmalig incident maar een bewuste beleidskeuze van B&W gedurende meer dan 15 jaar. Ondanks het onderzoek van de enquêtecommissie (dat verschillende keren door B&W werd tegengewerkt) doen B&W nog steeds alsof hun neus bloedt. Erkennen dat zij fout zijn geweest, houdt volgens hun adviseur Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen in dat ze gezichtsverlies lijden. Desondanks blijven zij als bevoegd gezag verantwoordelijk voor alles wat zij doen en hun voorgangers in voorafgaande periodes hebben gedaan. Daarom dienen B&W een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de organisatiefraude door de top van de gemeentelijke organisatie. De enquêtecommissie had niet de opdracht dit te onderzoeken of hierover te rapporteren.

Schadeprotocol voor afhandeling schade van slachtoffers gemeentelijk P&O-beleid.
De achtereenvolgende colleges van B&W van de gemeente Zevenaar zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten, maar ook voor de jarenlange wegpest-praktijken van hun voorgangers. Daarom is de vraag actueel: “Wanneer komt de ge-meente met een fatsoenlijk schadeprotocol voor de afhandeling van de schade die de slachtoffers van het gemeentelijk P&O-beleid hebben geleden?” B&W of hun juridische adviseurs (Capra Advocaten uit Den Bosch en Vijverberg Juristen uit Zoetermeer) zijn uiteraard zelf niet de aangewezen personen om een hanteerbaar schadeprotocol op te stellen. De gemeenteraad of de voormalige enquêtecommissie uit de gemeenteraad zou daarvoor enkele deskundige onafhankelijke buitenstaanders moeten vragen.

Bijna 10 jaar na mijn eerste verzoek in 2007 kreeg ik dit document onder ogen. Het is geen wonder dat B&W van Zevenaar dergelijke besluiten jarenlang in de doofpot hebben gehouden.
Schermafdruk 2018-01-19 15.39.15

 

Schermafdruk 2018-01-02 00.43.27

Schermafdruk 2017-12-31 10.30.47

Schermafdruk 2017-12-31 10.20.21

Toen ik vroeg in welk “eerder” stadium was geadviseerd en besloten om op termijn afscheid van mij te nemen, was het antwoord: dat is rond 1998 reeds geadviseerd en besloten.

Bestuurlijke formuleringen waarvan de werkelijke betekenis anders is dan het lijkt, moeten vertaald worden door iemand die de bestuurlijke geheimtaal kent.
Hierboven staat het besluit van B&W. Wie de bestuurlijke geheimtaal van B&W, van gemeentesecretaris Adrie van Kessel c.s. en de voorgeschiedenis kent, begrijpt dat dit in gewone mensentaal het volgende betekent.

1. Zijn ontslag mag ons niets kosten (niemand gaat met een zak met geld de deur uit);
2. Start wegpesttraject, voor de vorm noemen we zoiets een functioneringstraject;
3. Het wordt moeilijk om hem de deur uit te werken (er zijn alleen positieve beoordelingen);
4. Daarom eisen wij dat zijn naaste collega’s ons behulpzaam zijn bij het wegpesten (alle middelen zijn geoorloofd);
5. P&O moet er op toezien dat hij kapot wordt gemaakt en ervoor zorgen dat alle collega’s hieraan hun steentje bijdragen.
6. Wie zonder morren en met succes aan het wegpesten meewerkt, wordt goed beloond met extra salaris, allerlei bonussen of een bevordering tot teamleider.

Leegloop afdeling en vertrek van collega’s die psychisch geweld verafschuwen.
De opdracht van B&W (via interim afdelingshoofd Nico van der Helm) aan de collega’s van de afdeling Handhaving om een steentje bij te dragen aan de door B&W gewenste wegpestpraktijken viel niet in goede aarde.  Van de 21 collega’s op de afdeling waren er een half jaar later 10 vertrokken.

Zogenaamde diepe wonden die zijn opengereten en tranen die hebben gevloeid.
Mensen bestempelen als persona non grata, maar zogenaamd toch terug laten keren (zie citaat uit dit geheime document dat twee dagen voor de rechtbankzitting over mijn strafontslag aan rechter werd gestuurd).

Schermafdruk 2018-01-06 10.22.39

Uit voorstel aan B&W, opgesteld door Nico van der Helm, interim hoofd

Medewerkers letterlijk kapot maken is voor B&W de goedkoopste manier van medewerkers af te komen. In één woord: MISDADIG.
Uit het besluit van B&W blijkt klip en klaar dat zij geen voorstander zijn van het treffen van een regeling en dat ook het ziek maken van medewerkers nog te veel kost. In plaats daarvan geven zij er de voorkeur aan om medewerkers letterlijk kapot te maken. Dat is voor B&W een goedkope manier om van ze af te komen. In één woord:  MISDADIG. In een aantal gevallen is dat gelukt, maar gelukkig niet bij iedereen.

Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Voor de raadsleden en burgers van Zevenaar die via het informele circuit te horen hebben gekregen dat er geen beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn gehouden: klik op hier en oordeel zelf.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties