De gemeente Zevenaar werkt medewerkers met vooropgezet plan en psychische terreur de deur uit.

Woord vooraf over de psychische wegpestterreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip.

Waarom weigeren B&W van Zevenaar excuses aan te bieden  voor het psychisch vermoorden van medewerkers?

Schermafbeelding 2018-07-08 om 20.41.36

Uit rapport enquêtecommissie

Schermafbeelding 2018-07-08 om 15.01.42

Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.21.20

Schermafbeelding 2018-06-20 om 24.28.27

de Gelderlander

Klik: Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-06-20 om 17.49.38

Schermafbeelding 2018-06-19 om 18.24.25
Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.24.47.png

Schermafbeelding 2018-06-20 om 09.37.25.png
Schermafbeelding 2018-06-22 om 04.45.45
Zitting Centrale Raad van Beroep (hoogste ambtenarenrechter).
Tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep heb ik een beeld geschetst van de wijze waarop Bunt te werk is gegaan. Ik heb verteld dat ik Bunt zie als een door de gemeente ingehuurde nep-psycholoog/zelfmoorduitlokker die willens en wetens werd ingeschakeld om mij met veel psychisch geweld de zelfmoord in te jagen. Het geheime plannetje was om langs die weg van me af te komen zonder dat het iets kostte. Tijdens de zitting van de CRvB heb ik de door de gemeente Zevenaar gewenste situatie vergeleken met die van Arthur Gotlieb die werkzaam was bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in januari 2014 de dood werd ingejaagd. Opvallend hierbij was dat Bunt ook door de NZa was ingeschakeld.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de praktijken van de gemeente Zevenaar:

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Schermafbeelding 2018-06-20 om 13.35.36

de Gelderlander

De met veel poeha door B&W aangekondigde “nazorg” voor de 27 slachtoffers van hun wegpestpraktijken blijkt nep:

Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.15
Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.47

Schermafbeelding 2018-06-21 om 24.09.17

de Gelderlander

 

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Sint

Vandaag bezoek gehad van de Sint. Hij was goed op de hoogte van de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 18.53.00

Bericht van de Goedheiligman uit Spanje.

Sint is goed bekend met de Mantra van B&W van Zevenaar “bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit”. Deze Mantra stamt al uit de jaren 2003 en 2004 en kan als volgt worden vertaald: “Bij een reorganisatie hoeven wij ons uiteraard niet aan de wettelijke regels en sociale plannen te houden, want dan gaan er mensen met een ‘zak met geld’ de deur uit. Waarom zouden we daar ‘ons’ geld aan besteden.  Er zijn altijd wel mensen in de organisatie die we kunnen demoniseren en psychisch kapot maken zodat wij ze snel en goedkoop kunnen dumpen, dood of levend. In de wereld van de misdaad doet men dat ook. Dan mogen wij dat als gemeentebestuur van Zevenaar sowieso. Wie doet ons wat?”

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

B&W lokken gedupeerden van hun wegpestpraktijken naar gemeentehuis voor goedkoop en nep excuusgesprekje.

B&W van de gemeente Zevenaar hebben eind 2017 verschillende gedupeerden van hun wegpestpraktijken naar het gemeentehuis gelokt met de toezegging van een financiële vergoeding. Achteraf blijkt dat er geen vergoeding wordt verstrekt. Het was B&W alleen te doen om een goedkoop excuusgesprekje. Het hele “nazorg”-verhaal van B&W is nep en de raadsleden zijn hiervan op de hoogte sinds de raadsvergaderring van 28 november jl. als zij de aan hun gerichte brief van een van mijn ex-collega’s nog durven te lezen:Schermafbeelding 2018-11-29 om 23.45.30.png

Schermafbeelding 2018-11-30 om 13.11.52

Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven.

Het lijdt geen twijfel dat weldenkende mensen de schizofrene gang van zaken bij de gemeente Zevenaar absurd vinden. Onder die weldenkende mensen bevinden zich ook enkele raadsleden die telkens weer naar voren brengen dat er sprake is van een Stasi- en Stalin-mentaliteit. Dit is helaas tegen dovemansoren gezegd. B&W en de meeste leden van de gemeenteraad trekken zich hier helemaal niets van aan. Zij vinden zichzelf topbestuurders en leven zelfs helemaal op als zij anderen en zelfs leden van andere fracties helemaal zwart kunnen maken. De sfeer van argwaan en het gebrek aan vertrouwen in anderen, is al jarenlang het belangrijkste element in de bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar. Zonder deskundige hulp van buitenaf is dit tij niet te keren.

#NietTeGeloven
#ZevenaarseToestanden

Pesten en de onschuld faken is echt laf. Argwaan en gebrek aan vertrouwen in anderen, is al jarenlang een hoofdelement in de ons-kent-ons-bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Valsheid in geschrifte: gelogen Buntrapport om op voorhand weerstand tegen corrupt en geheim ontslagplan te breken.

Een diep ingrijpende zwijgcultuur, te vergelijken met de omertà.
Organisatiefraude en andere misstanden binnen de gemeente Zevenaar kunnen zo lang voortwoekeren door geheimhoudingsconstructies en een “ring of silence”: “we weten het wel maar we houden onze mond”). Integriteitsschendingen worden in de doofpot gestopt en gehouden. Ook door ambtenaren en bestuurders die er niet direct bij betrokken zijn. Het heeft veel weg van de omertà, de geheimhoudingsplicht van de maffia. De omertà geldt niet alleen voor de maffialeden zelf, wordt ook “vrijwillig” in acht genomen door buitenstaanders en potentiële getuigen van maffiamisdrijven.

Oordeel Centrale Raad van Beroep (CRvB) over Bunt, zijn wegpestrapport en de verantwoordelijkheid van het college van B&W.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan is in de uitspraak van 8 maart 2012 reeds als onthutsend getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd.

Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter.

Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen.

Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties.

De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden.

Appellant was daarop niet voorbereid en kon dat ook niet zijn, nu kort tevoren in het functioneringsgesprek van 13 juli 2005 een overwegend positief beeld was geschetst van zijn functioneren. 

Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen.

Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden.

Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat het rapport van Bunt, waarin ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan.

In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

http://bit.ly/2zHoMfK

Schermafdruk 2017-11-14 13.07.08

HR-Praktijk

Schermafdruk 2017-11-10 10.15.11

de Gelderlander 10 november 2017

ECLI:NL:CRVB:2015:930/948

B&W weigeren om afstand te nemen van de wegpest-rapporten van zelfmoorduitlokker Bunt.

Slotwoord enquêtecommissie (uit rapport van 12 juni 2017).

Schermafdruk 2017-11-06 12.46.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Bij de gemeente Zevenaar is al jarenlang sprake van bossing (wegpesten personeel door B&W en hun meelopers).

Bossing, wegpesten door je Baas.
Geeft je baas je onbelangrijke klusjes, plant hij vergaderingen als je er niet bent, maakt hij je zwart bij collega’s of probeert hij jou plotseling te framen als slecht werknemer? Dan ben je het slachtoffer van ‘bossing’ : wegpesten door je baas. Bossing gebeurt meestal heel subtiel en in het geniep, maar altijd doelbewust en met het oogmerk om medewerkers zo goedkoop mogelijk en met ongeoorloofde middelen uit de organisatie te verwijderen. Het is een bewuste management- en bestuursstrategie ook al zal men dan nooit uit zichzelf willen bekennen.

De wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar hebben diepe wonden geslagen (uit: intern rapport van gemeente Zevenaar).

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest en onteerd door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n vals spelende werkgever die niet te goeder trouw is.

Raadsvergadering van 5 juli 2017.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-medewerkers voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de Algemene Middelen. 

Schermafbeelding 2018-10-29 om 15.32.47.png
De motie van 5 juli was niet serieus bedoeld.
Achteraf bleek dat de gemeenteraad met de motie van 5 juli een vals spelletje speelde. In het openbaar stemden alle fracties van de gemeenteraad voor de motie, maar later (in december 2017) bleek dat de meeste fracties via het presidium in het geheim aan B&W hadden laten weten dat de motie niet serieus was bedoeld en dat er geen financiële regeling mocht komen. En die kwam er ook niet. Het liegen en bedriegen en het werken met een dubbele agenda ging na de raadsenquête dus gewoon door. Bij de gemeente Zevenaar gaan het eigen belang en de niet integere ons-kent-ons-cultuur uiteindelijk opnieuw boven het belang om schoon schip te maken en fouten te erkennen.

Schermafbeelding 2018-10-14 om 10.53.04.png

Deze positieve beoordeling werd door B&W uit mijn personeelsdossier verwijderd.

Wat is bossing?

Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het wegpesten door je baas (in de USA: bullying at work) . Eerder werd de term mobbing voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één of enkele personen door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het (weg)pesten door je baas. Onderdeel hiervan is ook dat je baas je net zo lang blijft intimideren tot je ziek wordt of uit eigen beweging vertrekt (professor Sven M. Kile 1928-1995 in Helsefarlege leiarskap, 1990). Maar ook daarna blijft je baas je nog jarenlang doelgericht achtervolgen.

Bossing als bewuste management- en bestuursstrategie om personeel met niet geoorloofde middelen uit de organisatie te verwijderen.
Bossing is volgens dr. Klaus Niedl een doelbewuste managementstrategie die alleen voorkomt in verrotte organisaties. In de gemeente Zevenaar is bossing ook een doelbewuste bestuursstrategie, zoals uit de raadsenquête is gebleken. B&W schakelen immers doelbewust dubieuze adviseurs en advocatenkantoren in om personeel af te branden en zo met niet geoorloofde middelen uit de organisatie te verwijderen zonder acht te slaan op de geldende rechtspositie- en ontslagregels. Tegen zulke valse wegpestpraktijken kun je je als gewone ambtenaar niet verdedigen. Je verliest altijd je baan en (volgens o.a. Strangl) vaak nog veel meer:  “Wenn Menschen von Führungskräften gebosst werden, kommt das somit zu einer schweren Verletzung der Biologie des Gehirns und ist das Leid der Betroffenen so groß, daß sie sich oft umbringen”  (voorbeeld Arthur Gotlieb, medewerker  van de Nederlandse Zorgautoriteit)

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen slappe managers en slechte werkgevers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf en maatschappij tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf of de organisatie het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen (integriteit) enzovoort.

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van zo’n manager. Soms is de manager een psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat psychopaten o.a. beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Bossing is ’n bedenkelijk managementinstrument.

Jaarlijks brengt TNO een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïntimideerd, is de impact op je gezondheid vele malen groter dan bij agressie van buitenaf (zie TNO-rapport “Agressie op het werk 2014” van februari 2016, pagina 8). Dit komt vooral omdat interne agressie (intimidatie, pesten en wegpesten) zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwijgen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over. Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik dit helaas zelf ervaren.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk een ernstig en veel voorkomend probleem is. Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

Vormen van bossing zijn onder meer:

 1. Sociaal isoleren
  Medewerker negeren, hem (of haar) in een kamertje ver van collega’s plaatsen, hem niet meevragen voor de lunch of de lunchwandeling, hem niet groeten, collega’s verbieden om contact met hem op te nemen, hem tijdens vergaderingen niet aan het woord laten komen, hem voortdurend onderbreken, niet meer met hem spreken, hem geen kerstpakket geven.
 2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken
  Bestanden van zijn computers wissen, belangrijke telefoontjes niet meer aan hem doorgeven, voortdurend kritiek op zijn  werk leveren, positieve beoordelingen uit zijn personeelsdossier verwijderen, valse negatieve beoordelingen in zijn personeelsdossier opnemen, vergaderingen zo plannen dat hij niet mee kan doen, zijn  arbeidsresultaten manipuleren, zijn werkzaamheden inperken of afnemen, plotseling van hem eisen dat hij voor allerlei zaken toestemming vraagt, hem alleen nog onbelangrijke klusjes geven of alleen nog dingen laten doen die hij niet leuk vindt.
 3. Bespotten
  Bijvoorbeeld om zijn uiterlijk, gedrag, afkomst, manier van praten of lopen of seksuele voorkeur, hem aanstaren, tegen hem schreeuwen, hem uitschelden.
 4. Afbranden
  In het geniep een negatief dossier over hem opbouwen, hem naar een psychiater sturen hoewel hij kerngezond is, een zelfmoorduitlokker als “adviseur” inhuren om hem helemaal af te branden (werkwijze Bunt en gemeente Zevenaar), het ongeoorloofd opvragen van vertrouwelijke medische gegevens, bedrijfarts onder druk zetten om hem af te keuren.
 5. Roddelen/geruchten verspreiden
  Hem zwart maken om zijn reputatie te schaden, negatieve verhalen over hem verspreiden.
 6. Dreigementen
  Veel functioneringsgesprekken met hem houden, hem bedreigen met vage insinuaties, altijd ontevreden zijn over zijn werk, hem dreigen met rechtspositionele maatregelen (salariskorting, volledige salarisinhouding, ongeschiktheidsontslag, strafontslag), bedrijfsarts bedreigen met verbreken contract als bedrijfsarts bevelen van baas niet opvolgt.
 7. Lichamelijk geweld
  Hem een duw geven, “per ongeluk” tegen hem aanlopen, hem opsluiten, zijn beschermingsmaatregelen saboteren, hem dwingen om levensgevaarlijk werk te doen.
 8. Seksuele intimidatie
  Met gebaren, verbaal of fysiek

Hoe herken je bossing? Op welke signalen moet je letten?

 • Je functie wordt ontmanteld.
  Je baas laat de taken die je leuk vond plots door iemand anders uitvoeren. Geleidelijk verlies je meer en meer van je werk en krijg je enkel nog onbelangrijke of vervelende klussen toegeschoven.
 • Je wordt geïsoleerd.
  Je baas negeert je, groet je niet, plaats je bureau ver van je collega’s, vraagt je niet mee voor de lunch enzovoort.
 • Je wordt geboycot.
  Je baas plant vergaderingen op een tijdstip dat je er niet bij kunt zijn, houdt telefoontjes achter, wist bestanden van je computer of manipuleert je resultaten.
 • Je wordt bespot.
  Je baas maakt je belachelijk door grapjes of opmerkingen over je uiterlijk, manier van praten of seksuele voorkeur.
 • Je wordt zwart gemaakt.
  Je baas spreekt kwaad over jou tegen je collega’s en roddelt.
 • Je wordt bedreigd.
  Je baas is altijd ontevreden over je werk, ook al is het perfect, geeft je slechte beoordelingen en dreigt met ontslag.

Intimidatie als managementinstrument met de schijn van legitimiteit.
Het gebruik van intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als bestuurs- en managementinstrument komt vaak voor in overheidsorganisaties. En toch is deze valse, geniepige en interne vorm van agressie op basis van verschillende wettelijke regelingen verboden.

Wat zegt de wet?

In verschillende wetsartikelen zijn de verplichtingen van de werkgever om werknemers te beschermen tegen bossing, intimidatie, psychisch geweld en pesten, nader geconcretiseerd.

 31 Europees verdrag van Maastricht.
Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden (een Europees grondrecht).

Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Intimidatie, psychisch geweld en pesten is ook op grond van de Arbowet verboden. Deze wet hanteert daarvoor de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, intimidatie en psychisch geweld, ook wel aangeduid als: mobbing, bossing, bullying e.d.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkgevers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Tweede Kamer. Het veroorzaken van gezondheidsschade is een misdrijf. Daarom is het zo misdadig dat burgemeester en wethouders van Zevenaar medewerkers doelbewust net zo lang intimideren totdat ze ziek afhaken. B&W handelen hiermee in strijd met artikel 32 van de Arbowet en kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het zinvol is persoonlijk aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders.

De overtreders van artikel 32 van de Arbowet kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk is begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een hechtenisstraf van een jaar. Een werkgever kan ook worden veroordeeld voor dit misdrijf wanneer er in de praktijk geen of een lichte gezondheidsschade is ontstaan.

Brief minister Asscher over aanpak intimidatie op het werk.
Op 20 december 2013 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij o.a. aankondigt dat intimidatie op het werk bespreekbaar moet worden gemaakt en uit de taboesfeer moet worden gehaald.

Artikel 361 Wetboek van Strafrecht.
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d.
De (ex-) werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap. Op basis van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door wegpesten, mobbing, bossing, bullying, intimidatie en psychoterreur of hoe je het pesten op de werkvloer ook noemt.

Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden schade volledig worden vergoed.

Artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit artikel stelt de werkgever aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikte. Wanneer een werknemer een andere werknemer (weg)pest, kan de (weg)gepeste werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op intimida-tie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedrei-gende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld inti-mideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

 • artikel 141 (openlijke geweldpleging);
 • artikel 261 (smaad);
 • artikel 266 (eenvoudige belediging);
 • artikel 300 (mishandeling); en
 • artikel 350 (vernieling).

Schadevergoedingsartikelen.

De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

 • artikel 7:611 BW, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d. (goed werkgeverschap);
 • artikel 7:658 BW (schadevergoeding);
 • artikel 6:162 en 6:106 BW (onrechtmatige daad en opzet).

Uit onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij de gemeente Maastricht door Inspectie SZW (pagina 5/6 brief Inspectie SZW van 14 april 2017):
Schermafbeelding 2018-11-24 om 23.02.12

Wat te doen als je met bossing te maken krijgt?

Mijn advies is:

 1. sluit meteen een goede rechtsbijstandsverzekering af (de vakbond laat je meestal in de steek);
 2. wees je er van bewust dat je sowieso wordt ontslagen, dat je leidinggevende niet (meer) te vertrouwen is en dat hij zich vantevoren bij zijn leidinggevenden heeft ingedekt of in hun opdracht handelt;
 3. noteer alles wat er gebeurt, wees op je hoede en op het ergste voorbereid en maak hierbij gebruik van alle mogelijke bewijsmiddelen (geluidsopnames, filmpjes, emails en dergelijke);
 4. zorg ervoor dat je de beschikking krijgt over je hele personeelsdossier en bewaar dit dossier op een veilige plek;
 5. ga niet aan je zelf twijfelen en schakel van meet af aan hulptroepen in (huisgenoten, vrienden, huisarts en dergelijke);
 6.  meld je zo nodig ziek en maak op eigen initiatief afspraak met huisarts en bedrijfarts;
 7. zoek zo snel mogelijk ander werk ook al zal dit moeilijk zijn en verdien je in je nieuwe baan een lager salaris.
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Een aantal van de door B&W van de gemeente Zevenaar verloren rechtszaken met verwijzingen naar de uitspraken.

Door de gemeente Zevenaar verloren rechtszaken:

rechtszaak 1 (beroepschrift nr. 08/3327, Werkloosheidswet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 2 (beroepschrift nr. 13/4235, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 3 (beroepschrift nr. 09/2616, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 4 (beroepschrift nr. 08/4143, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 5 (beroepschrift nr. 15/6025, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 6 (beroepschrift nr. 10/0895, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 7 (beroepschrift nr. 10/3379, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 8 (beroepschrift nr. 10/0344, Algemene wet bestuursrecht, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 9 (beroepschrift nr. 09/4120, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 10 (beroepschrift nr. 13/4234, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 11 (beroepschrift nr. 08/5763, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 12 (beroepschrift nr. 10/0274, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 13 (beroepschrift nr. 08/4660, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 14 (beroepschrift nr. 15/6048, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 15 (beroepschrift nr. 10/4269, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 14 (beroepschrift nr. 09/5111, Algemene wet bestuursrecht, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 17 (beroepschrift nr. 15/1426, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 18 (beroepschrift nr. 10/1443, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 19 (beroepschrift nr. 10/5660, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 20 (beroepschrift nr. 13/4235/2, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 21 (beroepschrift nr. 15/0900, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 22 (beroepschrift nr. 09/3230, Wt bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 23 (beroepschrift nr. 08/5815,  Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 24 (beroepschrift nr. 07/1996, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 25 (beroepschrift nr. 10/4269, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 26 beroepschrift nr. 18/0932, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

Wordt nog aangevuld met andere rechtszaken die ik van de gemeente Zevenaar heb gewonnen.

Ik heb dit overzicht opgesteld omdat het door burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar ingeschakelde advocatenkantoor “Hekkelman Advocaten en Notarissen” uit Nijmegen in de persoon van mr. T.E.P.A. Lam mij er tijdens de laatste rechtbankzitting valselijk van beschuldigde dat ik te pas en te onpas bij de rechtbank in beroep ga tegen besluiten van B&W.

Zo proberen B&W en hun adviseurs mij te framen als rechtsmisbruiker en mij het recht te ontnemen om een beroep te doen op de rechter. Mr. dr. Caroline Raat heeft er aandacht aan besteed in haar noot bij de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 31 oktober jl. (zie hieronder bij rechtszaak 26).

Schermafbeelding 2018-11-05 om 21.52.00

Uit noot mr. dr. Caroline Raat

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

De schadelijke gevolgen van bossing, intimidatie en psychische terreur op het werk.

Woord vooraf: vals spel.

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n vals spelende werkgever.

De gevolgen van bossing, intimidatie en pesten op het werk zijn  te vergelijken met die van verkrachting.

Schermafbeelding 2018-10-08 om 17.44.17

uit Arbo-informatieblad


Over één ding zijn alle onderzoekers het eens: pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk hebben vergelijkbare gevolgen voor de gezondheid als verkrachting. Het is verbazingwekkend hoe snel een slachtoffer van intimidatie op het werk aftakelt. Reeds na enkele dagen krijgen slachtoffers allerlei spanningsklachten, zoals: maag- en darmklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, bovenmatige transpiratie, vermoeidheid, nervositeit, migraine, lage rugpijn, gespannenheid en dergelijke. Men gaat ijsberen, krijgt huilbuien, kan zich niet meer concentreren, maakt fouten (wat leidt tot negatieve beoordelingen), kan plotseling geen woord meer uitbrengen, enz. In een later stadium kan men te maken krijgen met astma, suikerziekte, schildklierproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid, huidziektes, seksproblemen of maagzweren. Ook moeilijk in slaap komen is een veel voorkomend fenomeen. Volgens verschillende onderzoeken heeft slaaptekort negatieve gevolgen voor je prestaties, je concentratie en je langetermijngeheugen. Ook zou het aanleiding geven tot drugs- en alcoholgebruik. Bovendien kan slaaptekort leiden tot uitputting, frustraties, angsten, woede, impulsief gedrag, gewichtstoename, risicogedrag, hoge bloeddruk, een verzwakt immuunsysteem, stress en andere mentale aandoeningen. Ook je hebben veel last van je verdriet en weten niet wat zij hiertegen kunnen doen. Dat breekt iedereen uiteindelijk op.

Screenshot 2014-02-13 14.10.48

Uitzending EenVandaag: Intimidatie op het werk o.l.v. het gemeentebestuur van Zevenaar.

Slachtoffers verwaarlozen hun sociale contacten, sluiten zich op in hun eigen huis, kunnen niet goed meer uit hun woorden komen, hebben moeite zich te concentreren in het verkeer, maken grote fouten en veroorzaken bedrijfsongevallen of verkeersongeluk-ken. Men rijdt zo maar door het rode licht, is plotseling aan het spookrijden en kijkt niet meer uit bij onbewaakte spoorwegovergangen. Slachtoffers kunnen niet rustig hun ver-haal vertellen en zijn snel geïrriteerd, zij ontwikkelen riskante gewoonten die de ge-zondheid aantasten, zoals slecht eten, roken en overmatig alcoholgebruik. Ook woede, agressie, vijandigheid en depressie spelen in dit verband een duidelijke rol. Daardoor worden slachtoffers steeds meer geïsoleerd en is de kans op echtscheiding of op andere problemen in de privésfeer levensgroot. En uiteindelijk verliest 90% van de slachtoffers ook nog zijn baan, meestal zonder vooruitzicht op ander werk. Een groot aantal van hen komt zelfs nooit meer aan het werk (weg carrière, weg eigen inkomen). Zij mogen niet meer meedoen in onze maatschappij en horen er niet meer bij. Het vinden van doeltreffende (multidisciplinaire) hulp bij het oplossen van al deze afzonderlijke lichamelijke, psychische en sociale problemen is bijna onmogelijk. Het is een doolhof en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. De vraag waar mensen terecht kunnen die ziek zijn geworden door hun werk is onthutsend eenvoudig: nergens. Zelfs niet bij Slachtofferhulp. Slachtofferhulp mag helaas geen mensen helpen die op het werk in de problemen zijn gekomen.

Screenshot 2014-02-13 12.31.50

Schadelijke gevolgen op langere termijn.
Als de intimidatie voortduurt of erger wordt, kan een hartinfarct, hersenbloeding of die-pe depressie en elke andere vervelende ziekte het gevolg zijn. Het slachtoffer krijgt een somber humeur, verliest zijn gevoel van eigenwaarde, krijgt een buitensporig of mis-plaatst schuldgevoel, raakt uitgeput, verliest ieder plezier in het werk en zijn vrije tijd en heeft geen belangstelling meer voor alles wat hem vroeger wel interesseerde. Hierdoor komen slachtoffers in een vicieuze cirkel terecht. Doordat ze zich min of meer vreemd gedragen, vindt de omgeving het begrijpelijk dat ze geïntimideerd worden. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat pesten ook de levensverwachting negatief beïnvloedt. Voor pest-slachtoffers is het risico om te overlijden  door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of kanker circa 50 % hoger dan normaal. Sommige slachtoffers lopen zelfs rond met gedachten over zelfdoding, en anderen gaan daartoe over.

Zin in Zevenaar?  Nooit!!

Video | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties