B&W van Zevenaar weigeren halsstarrig rapport Bunt te diskwalificeren.

Ondanks de uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter (CRvB) en het rapport van de gemeentelijke enquêtecommissie weigeren B&W tot nu toe halsstarrig het rapport Bunt te diskwalificeren.

Schermafdruk 2017-06-23 10.25.30

Laatste opmerking uit rapport enquêtecommissie:
Schermafdruk 2017-06-24 18.50.27

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Met rapport Enquêtecommissie Zevenaar moet grote schoonmaak beginnen. Zal dat ook gebeuren?

Klik hier voor het rapport van de enquêtecommissie.

De aanbevelingen staan op pagina 43 tot en met 46. Op pagina 59 is het bewijs te vinden dat er sprake is van organisatiefraude doordat in 2005 in het geniep het directiemodel in plaats van het sectormodel is ingevoerd. Door de jarenlange angstcultuur en de schijn van legitimiteit hadden de bedriegers (de Ruiter c.s.) meer dan 12 jaar vrij spel. Uit het verhoor van ex-wethouder Nijland blijkt overigens duidelijk dat hij niet in het complot van de Ruiter c.s. zat. Anders had hij nooit zo open en eerlijk verteld over de invoering van het directiemodel per 1 januari 2005. De bedriegers hebben hem ook misleid.

Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of binnenkort aangifte wordt gedaan tegen de fraudeurs of andere maatregelen worden genomen. Opvallend is wel dat drie van de hoofdfraudeurs (burgemeester, gemeentesecretaris en sectordirecteur Ruimte) inmiddels zijn ontslagen, maar dat hun terugtocht met goud was geplaveid.

Daarom zullen B&W deze topfraudeurs ongetwijfeld door dik en dun blijven steunen en zullen zij met behulp van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen alles uit de kast halen om het rapport van de enquêtecommissie te ontkrachten en de organisatiefraude buiten beeld proberen te brengen. Als B&W daarin slagen dan ziet het er na 1 januari a.s. somber uit voor de ambtenaren van Rijnwaarden en Zevenaar. Hun banen staan dan op de tocht met onverhoedse aanvallen, veel psychisch geweld en gezondheidschadende en dure juridische procedures in het vooruitzicht. Een gewaarschuwd man telt voor twee.

Ambitie.

Schermafdruk 2017-06-19 14.01.34

Ambitie uit rapport enquêtecommissie, pag 43.

Slotwoord van de enquêtecommissie.

Schermafdruk 2017-06-18 16.43.09

Slotwoord uit rapport enquêtecommissie, pagina 56

Voor de gemeente Zevenaar is er nog een lange weg te gaan om de in het rapport van de enquêtecommissie verwoorde ambitie waar te maken en er moeten nog tal van brieven worden beantwoord, o.a. onderstaande brief van 19 april 2015.

Brief aan D66 wethouder Tienke van der Werf van 19 april 2015.

Schermafdruk 2017-06-18 13.58.54

Schermafdruk 2017-06-18 13.59.34

Schermafdruk 2017-06-18 14.06.30

de Gelderlander 14 juni 2017:

Schermafdruk 2017-06-18 23.23.14

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Mensen die weggepest worden op het werk lopen grote gezondheidsrisico’s.

In het ernstigste geval met de dood tot gevolg, zo ook bij de gemeente Zevenaar. Want als het bevoegd P&O-gezag binnen de gemeente Zevenaar je weg wil pesten dan heb je als ondergeschikte ambtenaar geen schijn van kans. B&W hebben de macht, de middelen en de interne en externe hulptroepen om dit te realiseren en je helemaal af te branden en kapot te maken. Tegen hun intimidatie- en wegpespraktijken is geen enkele individuele ambtenaar bestand. En daar komt de organisatiefraude –het stiekem invoeren van het directiemodel meteen bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar– nog bij.

Ook ik niet. Ik werd in eerste instantie ontslagen zonder WW-uitkering of wat voor uitkering dan ook en toen de rechter dat strafontslag vernietigde en ik mijn werk weer wilde hervatten, werden de intimidatiepraktijken zo bedreigend voor mijn gezondheid en mijn leven dat ik mij genoodzaakt zag zelf ontslag te nemen en kregen B&W alsnog voor elkaar wat ze in het geniep met elkaar hadden afgesproken. Ik was een van de meer dan 10 ambtenaren die op de geheime dodenlijst van J. de Ruiter stonden.

Wat mij is overkomen, hebben ook tal van collega’s ondervonden. De rode draad in alle door B&W uitgelokte arbeidsconflicten is een lang bloedspoor van veel onschuldige medewerkers. Dat die slachtpartij naar inschatting van de enquêtecommissie meer dan 2.8 miljoen heeft gekost is niet veel voor zulke misdrijven.

De werkelijke kosten voor de gemeente Zevenaar zijn echter nog vele malen hoger want in dat bedrag van 2.8 miljoen is met tal van kosten geen rekening gehouden. En dan spreek ik nog niet over de kosten van de slachtoffers die het doelwit waren van B&W en hun secondanten en de kosten die B&W naar de maatschappij hebben doorgeschoven, terwijl zij de aftocht van de meest directe uitvoerders van hun frauduleuze P&O-beleid (gemeentesecretaris en burgemeester) met gouden vertrekregelingen hebben geplaveid.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Commentaar van ex-PvdA wethouder W. Bless op rapport enquêtecommissie Zevenaar

Schermafdruk 2017-06-18 23.23.14

Bij dit artikel op de site van de Gelderlander heeft ex-PvdA-wethouder Financiën W. Bless het volgende naar voren gebracht. Ik citeer letterlijk:

“Ik heb het rapport niet gelezen, en ga dat voorlopig ook niet doen, maar neem op voorhand afstand van de inhoud. Het rapport kan nooit een betrouwbaar en volledig beeld geven. Zeker nu hoofdrolspeler Paul Kemperman niet in het openbaar en onder ede is gehoord. Ook zijn supporters als Paul Freriks, Louis Jansen en andere leden van de gemeenteraad van destijds hebben zich niet publiekelijk hoeven te verantwoorden. Het onderzoek heeft niet alleen veel geld gekost – ik schat tussen de 3 en 4 ton – maar ook de gemeente Zevenaar en zeker haar loyale ambtenaren onevenredig veel schade toegebracht.”

Reactie van Feitenchecker:

De PvdA-bobo’s Bless en de Ruiter stelden ‘hier komt niemand weg met een zak geld’ . En wat blijkt: de veroorzaker van alle ellende, de voormalige gemeentesecretaris heeft al 560.000 euro gekost aan mobiliteitsgelden. Deze meneer wordt tot aan zijn pensioen tot 100% van zijn salaris gecompenseerd. De regeling loopt nog jaren door. Met de topambtenaren werden goud gerande regelingen afgesproken en het voetvolk kreeg een jurist op zijn dak. De PvdA ten voeten uit, en oh ja, de 4 jaar wachtgeld voor de burgemeester kan ook onder dit hoofdstuk worden geschoven. Hij moest om deze affaire weg.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Raadsenquête bevestigt dat er nooit een serieus ‘gebaar’ is gemaakt richting slachtoffers P&O-beleid gemeente Zevenaar.

Uit het rapport van de enquêtecommissie blijkt o.a. dat B&W van de gemeente Zevenaar nooit een passend ‘gebaar’ hebben gemaakt richting slachtoffers van hun P&O-beleid, terwijl iedereen die arbeidsconflicten netjes afhandelt heel goed weet waaruit zo’n verzoenend gebaar bestaat en dat onnodig leed na jaren strijd alleen nog maar kan worden vertaald in geld. Dit blijkt ook uit recente jurisprudentie.

Als een van de vele slachtoffers van de gemeentelijke terreur kan ik dat alleen maar bevestigen. Wel erg triest is het dat sommige ex-collega’s die terreur niet hebben over-leefd en dat de gemeente Zevenaar nog lang niet van die terreur is gevrijwaard zolang er nog vazallen van J. de Ruiter als leidinggevende bij de gemeente Zevenaar op de loonlijst staan en doelbewust intimidatie en psychische terreur inzetten om hun eigen falen te verbloemen en het onthutsende P&O-beleid te blijven bepalen.

Eerst deed de door Stefan van Hezewijk aangeduide “slang met twee gezichten” dit als informant van Bunt, later als wegpester van afdelingshoofd Stefan van Hezewijk en nu is zij nog steeds actief bij de gemeente Zevenaar als leidinggevende CJZ. Als jurist op de afdeling Handhaving en als jurist openbare orde op de afdeling CJZ kon zij nog geen deuk in een pakje boter schieten, maar J. de Ruiter kon haar heel goed gebruiken bij zijn valse spelletjes, organisatiefraude en het afbranden van medewerkers die op zijn weg-pestlijstje stonden.

Schermafdruk 2017-06-17 10.27.15

Brief Bunt van 29 augustus 2005

Schermafdruk 2017-06-17 10.08.08

Profiel LinkedIn

Het is niet voor niets dat de enquêtecommissie tot de conclusie komt dat deze terreur zich in de toekomst gemakkelijk kan herhalen. Zie ook: de Gelderlander van 14 juni 2017 en de Gelderlander van 15 juni 2017.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Rapport enquêtecommissie personeelsbeleid gemeente Zevenaar 2002-2015: met of zonder organisatiefraude?

Op woensdag 14 juni a.s. wordt het rapport van de enquêtecommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Op 22 juni volgt de behandeling in de commissie Middelen en op 5 juli bespreekt de gemeenteraad het rapport in een openbare raadsvergadering.

Via deze link is de presentatie van het rapport nogmaals te bekijken.

Vreemd is dat het rapport in concept al aan burgemeester en wethouders is aangeboden voordat het is gedrukt. Grote kans dat B&W de organisatiefraude schrappen. Zij laten zich niet voor niets bijstaan door twee advocatenkantoren (Capra en Vijverberg Juristen).

Voor iemand die het doelwit is van de wegpestpraktijken van burgemeester en wethouders van Zevenaar, is vluchten de enige mogelijkheid om aan hun geweld te ontkomen, ook al blijft het persoonlijke leed en de persoonlijke schade, die dit voor het slachtoffer met zich meebrengt, desondanks nog ontzettend groot. Het gemeentebestuur van Zevenaar is jarenlang veel te ver is gegaan in het beschadigen van mensen. De vraag is of de enquêtecommissie dat durft te erkennen en of de gemeenteraad B&W er na al die jaren toe zal dwingen om een eind te maken aan de verziekte werksfeer en de nog steeds voortwoekerende angstcultuur.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Wat een beerput en wat een onwil om arbeidsconflicten op fatsoenlijke wijze op te lossen! Bah!

Beerput.
Op de site van de Gelderlander schreef iemand: “Wat een beerput, en wat een onver-mogen om arbeidsconflicten op een fatsoenlijke manier op te lossen! Bah!”.

Voor de gemeente Zevenaar hebben regels geen zin.
Het gemeentebestuur van Zevenaar is uitsluitend en alleen gespitst op eigen belang. Voor zo’n overheidsorganisatie hebben regels geen zin.

Gemeente lokt doelbewust arbeidsconflicten uit en zet medewerkers klem. 
Het probleem is dat de gemeente Zevenaar er niet op uit is om arbeidsconflicten op te lossen volgens de daarvoor geldende regels. De gemeente Zevenaar creëert doelbewust arbeidsconflicten om medewerkers daarna zo goedkoop mogelijk te kunnen lozen. Zie de uitspraak Centrale Raad van Beroep van 8 maart 2012. Toen werden de terreurprak-tijken van de gemeente Zevenaar al als onthutsend aangemerkt en later gebeurde dat nog een paar keer. De gemeente stelt alles in het werk om voor hun mening uitkomende personeelsleden net zo lang klem te zetten totdat ze in hun schulp kruipen of bezwijken. Het maakte niet uit of dit laatste gebeurt via een hartstilstand, verkeersongeluk, hersenbloeding of hoe dan ook. Noodkreten worden doelbewust genegeerd en alleen maar aangegrepen om medewerkers nog meer af te branden.

Schermafdruk 2017-03-30 22.46.13

Verhoor oud-hoofd Juridische Zaken 21 februari 2017

Ik heb Bunt overleefd. Helaas geldt dat niet voor iedereen.
Duidelijk is dat Bunt alleen maar is ingeschakeld om mensen met veel psychisch geweld de deur uit te werken. Achteraf is gebleken dat Bunt, een “vriendje” van Wicherson, ook al eens eerder heeft geprobeerd om medewerkers van de gemeente Zevenaar onver-hoeds aan te vallen en af te branden. De voorganger van Van Kessel heeft daar toen persoonlijk een stokje voor gestoken en Bunt de toegang tot het gemeentehuis ontzegd. Na de komst van Van Kessel haalde sectordirecteur Wicherson zelfmoorduitlokker Bunt weer binnen om mensen af te branden en met psychologische misbruik-technieken uit de organisatie te werken.

 

Schermafdruk 2017-03-29 19.21.47

Gaslighting, een bekende psychologische misbruik-techniek toegepast door Bunt.

Bunt deed wat top gemeente Zevenaar hem opdroeg.
Wie uit de organisatie moesten worden gewerkt heeft Bunt niet bepaald. Dat was voor de komst van Bunt in het geheim al door de top van de gemeente Zevenaar in geheime bijeen-komsten bepaald en door B&W begin 2005 bekrachtigd. Bunt voerde gewoon de opdracht uit om mij en anderen onverhoeds en met veel psychisch geweld aan te vallen en zonder kosten de deur uit te werken. Wij mochten ons hiertegen niet verdedigen en hadden geen schijn van kans om het tij te doen keren. Door de intimidatiepraktijken van de gemeente Zevenaar kreeg ik forse gezondheidsklachten en dat vormde voor het gemeentebestuur aanleiding om mij nog eens extra te terroriseren. Daarom was mijn strafontslag zo pijnlijk en ziekmakend. Gelukkig ben ik er niet volledig aan onderdoor gegaan en leef ik nog, maar alleen met heel veel mazzel en hulp van vrienden en familie. Dat geldt niet voor iedereen. Sommige ex-collega’s kunnen het helaas niet meer na vertellen en zijn wel onderdoor gegaan aan het niet te stoppen werkplekgeweld.

Oordeel CRvB over rapport Bunt.
Zie onderstaande passages uit de uitspraak van de CRvB van 19 maart 2015 over het rapport Bunt en de wijze waarop B&W daarmee zijn omgegaan. Voor appellant moet worden gelezen “Kemperman” en voor “B” moet worden gelezen “Bunt”.

“4.3.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

4.8.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

4.9.

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.”

De gemeente Zevenaar weigert fouten toe te geven.
Het is van belang om te leren van het verleden en de begane fouten toe te geven. De gemeente Zevenaar heeft dit in 2011 niet gedaan toen de Rechtbank Arnhem overging tot vernietiging van het besluit van B&W om mij op staande voet te ontslaan. Het psychisch geweld en de daarbij behorende wegpestpraktijken gingen daarna gewoon door onder leiding van gemeentesecretaris Saskia Wiersma, die daarbij werd geholpen door een advocaat van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer en haar hoofd P&O, Henk van der Wal.  En zelfs na de uitspraak van de CRvB over het rapport Bunt heeft de gemeente haar fouten nooit toegegeven. Ook toen ging men op de beschadigende praktijken gewoon door. Het werkt averechts door net te doen alsof de slachtoffers de daders zijn en er in feite niets aan de hand is (‘zand erover, klaar’ c.q. ‘het verdient niet de schoonheidsprijs’) of te verkondigen dat men de rechtszaak over het rapport Bunt had gewonnen als men andere advocaten had ingeschakeld. Daaruit blijkt klip en klaar dat burgemeester en wethouders van Zevenaar de uitspraken van rechters niet serieus nemen en dat men helemaal niets heeft geleerd en wil leren van de gemaakte fouten. Dat is geen prettig vooruitzicht voor het personeel van de gemeente aan de vooravond van de fusie tussen de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar per 1 januari 2018.

De Gelderlander 22 april 2017.

Schermafdruk 2017-04-26 23.46.01

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen