De “nazorg” van de gemeente Zevenaar is prietpraat voor de bühne. Nazorg is nog geen nazorg als B&W het nazorg noemen.

Onderstaande notitie van B&W van Zevenaar (“Nazorggesprekken naar aanleiding van de Raadsenquête P&O beleid”) is op 19 december jl. in de gemeenteraad besproken. Hoeveel schade en schande moeten de echte gedupeerden nog ondergaan, voordat ze schadeloos gesteld worden?

Het wegpesten en ex-communiceren van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten en ex-communiceren voor medewerkers en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en persoonlijke consequenties heeft, moet een werkgever die dit walgelijke instrument toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

De zogenaamde “nazorg” van B&W is in feite extern gerichte prietpraat voor de bühne. Intern wordt er heel anders over gesproken. Het is een kosmetische truc om het eigen straatje schoon te poetsen en verdient de benaming “nazorg” volstrekt niet. Zoals tijdens de behandeling van hun nazorgnotitie door de gemeenteraad is gebleken, hanteert de gemeente ook in dit geval weer een dubbele agenda. In het openbaar doet men net alsof men de slachtoffers van het onthutsende P&O-beleid excuses wil aanbieden en financieel tegemoet wil komen, maar in de besloten bijeenkomsten wordt het tegendeel bekokstoofd en afgetikt. Schijn bedriegt.

Zo lang de valsspelers en hun adviseurs het voor het zeggen hebben, heeft het geen zin afspraken te maken met de gemeente Zevenaar. Daarom heb ik mijn voorstel voor een oplossing ingetrokken. Bovendien is het geen pretje om weer met Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen aan de overlegtafel te zitten.  Hij heeft namens B&W het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd, tot en met de behandeling van dat rapport door de Centrale Raad van Beroep. En tijdens het laatste overleg met B&W op 27 september jl. zat hij plotseling weer als adviseur van B&W aan tafel. Van tevoren was dit niet aangekondigd of gecommuniceerd. De inschakeling van Zwennis is voor mij een teken dat B&W niet van goede wil zijn, met een verborgen agenda werken en nog steeds achter het rapport Bunt staan.

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.22

pagina 1

Schermafdruk 2018-01-29 14.29.15

pagina 2

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.54

pagina 3

Als B&W niet in staat of bereid zijn om schoon schip te maken dan kunnen ze maar beter opstappen.
Uit deze nep-nazorgnotitie van B&W blijkt dat zij er alleen maar op uit zijn om hun eigen straatje schoon te poetsen. B&W schofferen niet alleen de slachtoffers en gedupeerden van hun “P&O-beleid’ maar zetten ook de enquêtecommissie flink te kakken.

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, intimidatie, pesten | Tags: , , , , | 3 reacties

Er zijn humanere manieren om de personeelskosten te verlagen dan het wegpesten van medewerkers.

In Memoriam Bob van der Meer.
Op 15 januari jl. is drs. Bob van der Meer uit Rosmalen overleden. Hij was psycholoog, pestdeskundige en o.a. auteur van het boek “Pesten op het werk” (1997). Op 24 januari hebben we hem herdacht tijdens een respectvolle dienst bij de IJzeren Man te Vught.

Schermafdruk 2018-02-20 16.04.42

Uit persbericht University Tilburg 19 februari 2019

Het wegpesten en de excommunicatie van medewerkers is inhumaan en ethisch verwerpelijk.

Over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar via het rapport Bunt oordeelde Bob van der Meer in 2012 als volgt:

Het wegpesten van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten van medewerkers voor hen en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en personele consequenties heeft, moet een werkgever die dit toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

Schermafdruk 2018-02-14 00.41.53

Uit de Gelderlander

 

Bob van der Meer had gelijk. De hoogste ambtenarenrechter oordeelde zo over het rapport Bunt, nadat B&W lang volhielden dat rapport Bunt niet bestond.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan is in de uitspraak van 8 maart 2012 reeds als onthutsend getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd.

Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter.

Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen.

Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties.

De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden.

Appellant was daarop niet voorbereid en kon dat ook niet zijn, nu kort tevoren in het functioneringsgesprek van 13 juli 2005 een overwegend positief beeld was geschetst van zijn functioneren. 

Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen.

Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden.

Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat het rapport van Bunt, waarin ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan.

In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

B&W weigeren nog steeds om het rapport Bunt te diskwalificeren. 

Schermafdruk 2018-02-09 20.23.18

Uit brief van B&W aan gemeenteraadslid Paul Freriks.

B&W van Zevenaar weigeren schoon schip te maken.
Het is te betreuren dat B&W van de gemeente Zevenaar de woorden van Bob van der Meer nooit ter harte hebben genomen en dat zij tot de dag van vandaag volharden in hun weigering om schoon schip te maken. In essentie zijn zij bang om gezichtsverlies te lijden als zij dat doen. Zij beseffen kennelijk niet dat het juist van moed getuigt om te doen wat een integer gemeentebestuur behoort te doen. Het wegpesten van medewerkers is crimineel en ziekmakend geweld van de aanvallende partij dat niet kan worden afgedaan als een arbeidsconflict waarvoor beide partijen verantwoordelijk zijn.

Enkele (weg)pesttrucs van de gemeente Zevenaar.
Leidinggevenden bij de gemeente Zevenaar en het college van B&W hebben o.a. deze (wegpest)trucs geleerd van hun ‘leermeester’ Louis Bunt van het eenmansbedrijf KBB&T Bunt BV. In 2005 brachten B&W samen met Bunt het zogenaamde “rapport Bunt” uit. Tot nu toe hebben B&W van Zevenaar nog steeds geen afstand genomen van dit rapport.

Schermafdruk 2018-02-02 00.33.55Schermafdruk 2018-02-02 00.35.02Schermafdruk 2018-02-02 00.35.31
Schermafdruk 2018-02-02 00.36.08

Persbericht
Schermafdruk 2018-02-02 14.52.19

Schermafdruk 2018-02-02 14.47.32

Andere wegpesttrucs die door B&W van de gemeente Zevenaar en de top van de gemeentelijke organisatie worden toegepast:

 1. voer in het geheim een nieuw organisatiemodel in;
 2. beslis in het geheim dat voor bepaalde ambtenaren in dat nieuwe organisatiemodel geen plaats meer is en plaats die op de wegpestlijst;
 3. hou de wegpestlijst geheim en communiceer hier niet over met betrokkenen, ondernemingsraad, vakbonden en de ambtenaren die op deze lijst staan
 4. sta niet toe dat een weg te pesten ambtenaar een vrije dag opneemt voor het bijwonen van een crematie onder het mom dat verlof 3×24 uur vantevoren moet worden aangevraagd;
 5. geef een weg te pesten ambtenaar een levensbedreigende dienstopdracht die hij onmogelijk kan uitvoeren zonder zijn leven op het spel te zetten;
 6. beschuldig hem daarna van werkweigering en neem meteen “rechtspositionele maatregelen” zoals korting op salaris, salarisinhouding en strafontslag;
 7. schakel Bunt in om vals misleidend wegpestrapport te schrijven;
 8. doe later net alsof je Bunt niet hebt ingeschakeld;
 9. weiger consequent te praten over rapport Bunt;
 10. zeg dat het rapport Bunt niet bestaat;
 11. schakel Bunt ook in voor opstellen van een vals beoordeling;
 12. doe net alsof afdelingshjoofd Christa Spruijt die beoordeling heeft opgesteld;
 13. hou documenten voor slachtoffer achter;
 14. beantwoord zijn brieven niet;
 15. maak van hem een zondebok;
 16. rook hem financieel helemaal uit;
 17. stap naar de rechter om zijn WW-uitkering ongedaan te maken;
 18. dwing hem tot een psychiatrisch onderzoek;
 19. frame hem als iemand met wie niet te overleggen is;
 20. val hem onverhoeds aan;
 21. brand hem af;
 22. maak hem het werken onmogelijk;
 23. speek niet over wegpest- of ontslagtraject maar over functioneringstraject;
 24. dwing collega’s mee te werken aan wegpesttraject;
 25. beloon de meelopers rijkelijk voor hun hulp aan de wegpestpraktijken;
 26. ga door met wegpesten als rechter eerste wegpesttraject heeft vernietigd;
 27. bied zogenaamde excuses aan à la Camiel Eurlings (onoprecht en jaren te laat);
 28. frame slachtoffer als querulant of rechtsmisbruiker;
 29. zorg ervoor dat het roddelcircuit constant wordt gevoed met valse beschuldigingen;
 30. schrijf memo’s over hem met allerlei leugens en stuur die naar de gemeenteraad;
 31. doe net alsof je mediation serieus neemt;
 32. laat slachtoffer meebetalen aan mediation;
 33. hou je niet aan de bij de mediator overeengekomen vaststellingsovereenkomst;
 34. verklaar ook voor rechter dat rapport Bunt niet bestaat;
 35. schakel Capra Advocaten en Vijverberg Juristen in om leugens te camoufleren;
 36. hou je niet aan afspraken;
 37. hanteer een dubbele agenda;
 38. zeg het een en doe het ander;
 39. doe in het openbaar uitspraken die haaks staan wat je intern in beslotenheid zegt;
 40. geef slachtoffer werkplek ver van collega’s;
 41. als je een afspraak met het slachtoffer maakt, laat hem dan lang wachten;
 42. later meer.

Vriendjespolitiek.
Een pestcultuur op het werk gaat altijd samen met vriendjespolitiek. De daders zoeken niet alleen slachtoffers om te intimideren en weg te pesten, maar ook bondgenoten en vriendjes, die daarvoor ruimschoots worden beloond.

Fraude.
Fraude is ook fraude als de gemeente Zevenaar er financieel beter van wordt of denkt te worden. Bij fraude hoort aangifte. Fraude hoort niet in de doofpot thuis.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Wanneer wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de bewuste organisatiefraude bij de gemeente Zevenaar?

Het wegpesten van medewerkers is geen eenmalig incident maar een bewuste beleidskeuze gedurende meer dan 15 jaar.
Eind 2017 kreeg ik voor het eerst een volledig exemplaar van dit B&W-advies onder ogen. Het wegpesten van medewerkers door het gemeentebestuur van Zevenaar is geen eenmalig incident maar een bewuste beleidskeuze van B&W gedurende meer dan 15 jaar. Ondanks het onderzoek van de enquêtecommissie (dat verschillende keren door B&W werd tegengewerkt) doen B&W nog steeds alsof hun neus bloedt. Erkennen dat zij fout zijn geweest, houdt volgens hun adviseur Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen in dat ze gezichtsverlies lijden. Desondanks blijven zij als bevoegd gezag verantwoordelijk voor alles wat zij doen en hun voorgangers in voorafgaande periodes hebben gedaan. Daarom dienen B&W een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de organisatiefraude door de top van de gemeentelijke organisatie. De enquêtecommissie had niet de opdracht dit te onderzoeken of hierover te rapporteren.

Schadeprotocol voor afhandeling schade van slachtoffers gemeentelijk P&O-beleid.
De achtereenvolgende colleges van B&W van de gemeente Zevenaar zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten, maar ook voor de jarenlange wegpest-praktijken van hun voorgangers. Daarom is de vraag actueel: “Wanneer komt de ge-meente met een fatsoenlijk schadeprotocol voor de afhandeling van de schade die de slachtoffers van het gemeentelijk P&O-beleid hebben geleden?” B&W of hun juridische adviseurs (Capra Advocaten uit Den Bosch en Vijverberg Juristen uit Zoetermeer) zijn uiteraard zelf niet de aangewezen personen om een hanteerbaar schadeprotocol op te stellen. De gemeenteraad of de voormalige enquêtecommissie uit de gemeenteraad zou daarvoor enkele deskundige onafhankelijke buitenstaanders moeten vragen.

Bijna 10 jaar na mijn eerste verzoek in 2007 kreeg ik dit document onder ogen. Het is geen wonder dat B&W van Zevenaar dergelijke besluiten jarenlang in de doofpot hebben gehouden.
Schermafdruk 2018-01-19 15.39.15

 

Schermafdruk 2018-01-02 00.43.27

Schermafdruk 2017-12-31 10.30.47

Schermafdruk 2017-12-31 10.20.21

Toen ik vroeg in welk “eerder” stadium was geadviseerd en besloten om op termijn afscheid van mij te nemen, was het antwoord: dat is rond 1998 reeds geadviseerd en besloten.

Bestuurlijke formuleringen waarvan de werkelijke betekenis anders is dan het lijkt, moeten vertaald worden door iemand die de bestuurlijke geheimtaal kent.
Hierboven staat het besluit van B&W. Wie de bestuurlijke geheimtaal van B&W, van gemeentesecretaris Adrie van Kessel c.s. en de voorgeschiedenis kent, begrijpt dat dit in gewone mensentaal het volgende betekent.

1. Zijn ontslag mag ons niets kosten (niemand gaat met een zak met geld de deur uit);
2. Start wegpesttraject, voor de vorm noemen we zoiets een functioneringstraject;
3. Het wordt moeilijk om hem de deur uit te werken (er zijn alleen positieve beoordelingen);
4. Daarom eisen wij dat zijn naaste collega’s ons behulpzaam zijn bij het wegpesten (alle middelen zijn geoorloofd);
5. P&O moet er op toezien dat hij kapot wordt gemaakt en ervoor zorgen dat alle collega’s hieraan hun steentje bijdragen.
6. Wie zonder morren en met succes aan het wegpesten meewerkt, wordt goed beloond met extra salaris, allerlei bonussen of een bevordering tot teamleider.

Leegloop afdeling en vertrek van collega’s die psychisch geweld verafschuwen.
De opdracht van B&W (via interim afdelingshoofd Nico van der Helm) aan de collega’s van de afdeling Handhaving om een steentje bij te dragen aan de door B&W gewenste wegpestpraktijken viel niet in goede aarde.  Van de 21 collega’s op de afdeling waren er een half jaar later 10 vertrokken.

Zogenaamde diepe wonden die zijn opengereten en tranen die hebben gevloeid.
Mensen bestempelen als persona non grata, maar zogenaamd toch terug laten keren (zie citaat uit dit geheime document dat twee dagen voor de rechtbankzitting over mijn strafontslag aan rechter werd gestuurd).

Schermafdruk 2018-01-06 10.22.39

Uit voorstel aan B&W, opgesteld door Nico van der Helm, interim hoofd

Medewerkers letterlijk kapot maken is voor B&W de goedkoopste manier van medewerkers af te komen. In één woord: MISDADIG.
Uit het besluit van B&W blijkt klip en klaar dat zij geen voorstander zijn van het treffen van een regeling en dat ook het ziek maken van medewerkers nog te veel kost. In plaats daarvan geven zij er de voorkeur aan om medewerkers letterlijk kapot te maken. Dat is voor B&W een goedkope manier om van ze af te komen. In één woord:  MISDADIG. In een aantal gevallen is dat gelukt, maar gelukkig niet bij iedereen.

Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Voor de raadsleden en burgers van Zevenaar die via het informele circuit te horen hebben gekregen dat er geen beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn gehouden: klik op hier en oordeel zelf.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Is Vijverberg Juristen betrokken bij de kado’s die de gemeente Zevenaar aan ex-burgemeester J. de Ruiter heeft gegeven?

Aan kado van € 15.000,– aan ex-burgemeester J. de Ruiter zit een luchtje.
Uit een artikel in de NRC blijkt dat Vijverberg Juristen uit Zoetermeer is betrokken bij de extra uitkering die de gemeente Wassenaar aan ex-burgemeester Hoekema heeft gegeven. Het bureau Vijverberg Juristen (let op: de juristen van dit bureau zijn geen advocaten die onder het tuchtrecht van de Orde van Advocaten vallen) wist dat de uitkering aan de ex-burgemeester van Wassenaar wettelijk niet was toegestaan. Vijverberg Juristen is ook adviseur voor bepaalde “zaakjes” van de gemeente Zevenaar. Het zou mij niets verbazen als Vijverberg Juristen ook nauw betrokken is bij de kado’s die de gemeente Zevenaar aan ex-burgemeester J. de Ruiter heeft gegeven. Zeker aan het kado van € 15.000,– zit een buitenwettelijk luchtje en de overige kado’s……….

De NRC bracht dit aan het licht na een Wob-verzoek:

Schermafdruk 2018-01-31 23.42.48

Schermafdruk 2018-01-30 11.26.45

Uit artikel in NRC over uitkering van de gemeente Wassenaar aan ex-burgemeester Hoekema.

Het indienen van klachten.

 1. De gemeente Zevenaar is niet aangesloten bij de Nationale Ombudsman (NO). Daarom is het niet mogelijk bij de Nationale Ombudsman een klacht in te dienen over de gemeente Zevenaar.
 2. Bunt van KBB&T Bunt BV is niet aangesloten bij de beroepsvereniging voor organisatiedeskundigen en -adviseurs (Ooa). Daarom is het niet mogelijk bij de Ooa een klacht in te dienen tegen Bunt.
 3. Vijverberg Juristen is niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Daarom is het niet mogelijk bij de NOvA een klacht in te dienen tegen Vijverberg Juristen.

Vijverberg Juristen heeft ook belangstelling voor tweets.
Voor rechtbankzitting verzamelden B&W via Vijverberg Juristen al mijn tweets. De rechtbank heeft hier geen aandacht aan geschonken. Desondanks verstrekten B&W die tweets ook nog aan de enquêtecommissie.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

B&W van de gemeente Zevenaar framen slachtoffers van hun wegpestpraktijken als rechtsmisbruiker. Blaming the victim.

Mijn antwoord aan B&W van Zevenaar op hun beschuldiging aan mijn adres van kwade trouw en rechtsmisbruik.

B&W van de gemeente Zevenaar willen grote verdwijntruc toepassen op allerlei documenten en rapporten die als bewijs van hun fraude kunnen dienen. Wob-verzoek wordt via een aantal suggestieve verzinsels niet ontvankelijk verklaard wegens misbruik van recht. Mijn bezwaarschrift tegen het B&W-besluit over misbruik van recht heb ik hier opgenomen.

Schermafdruk 2018-02-15 16.54.48

Pagina 1 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.06

Pagina 2 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.23

Pagina 3 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.45

Pagina 4 van mijn antywoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.56

Pagina 5 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.56.13

Pagina 6 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 17.05.42

Pagina 1 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

Schermafdruk 2018-02-15 17.06.05

Pagina 2 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

 

Schermafdruk 2018-02-15 16.50.49

Pagina 1 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 16.15.59

Pagina 2 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 17.01.18

Pagina 3 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Het moet niet gekker worden. B&W van de gemeente Zevenaar zijn in de war. Bizarre vorm van “nazorg” en “framen”.

Schermafdruk 2018-01-14 00.51.54

B&W van Zevenaar zijn in de war. 
Het moet niet gekker worden. Als “afsluiting” van het P&O-verleden willen B&W een monument oprichten voor de weggepeste ambtenaren, een symposium of congres organiseren over pesten op het werk en voor de daders en slachtoffers een gezamenlijke afrondingsbijeenkomst houden. B&W zijn in de war maar schuwen nog steeds niet om met valse misleidende bewoordingen iedereen een rad voor de ogen te draaien. Zij laten zich nog steeds adviseren door personen die door J. de Ruiter zijn binnen gehaald en die de gemeentelijke wegpestpraktijken altijd rücksichtslos hebben uitgevoerd. Een van die adviseurs is Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer. Namens B&W heeft hij het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd en begin 2011 verkondigde hij nog vol trots dat B&W zich nooit van het rapport Bunt zouden distantiëren omdat zij dan gezichtsverlies zouden lijden. Hij zei er niet bij dat hij er zelf ook financieel belang bij had dat ik het Buntrapport ter beoordeling aan de rechter zou voorleggen en dat het indienen van een klacht tegen hem bij de Orde van Advocaten heeft geen zin had omdat hij geen advocaat is en dus ook niet aangesloten is bij de Orde van Advocaten. Net als Bunt is Jelle Zwennis een zogenaamde “ongebonden” adviseur.

Al jarenlang weigeren B&W oprechte excuses aan te bieden aan de gedupeerden van hun wegpestbeleid.
Het is enorm pijnlijk om opnieuw met zo’n houding van B&W en met deze oude adviseurs te worden geconfronteerd. Iedere vorm van zelfreflectie ontbreekt. B&W gaan er nog steeds vanuit dat zij het goede hebben gedaan c.q. het goede doen terwijl zij het zijn die de levens hebben verwoest van tal van plichtsgetrouwe ambtenaren die op de zwarte lijst van J. de Ruiter stonden. B&W beseffen nog steeds niet dat zij als bevoegd gezag met hun frauduleuze wegpestpraktijken diepe wonden hebben geslagen. De enquêtecommisie heeft dat bevestigd. Door steeds te doen alsof zij hier niets mee te maken hebben, rijten B&W die wonden telkens weer open. Het is erg goedkoop om dit af te wentelen op de enquête, de enquêtecommissie of degenen die zich jarenlang tegen de frauduleuze praktijken van B&W hebben verzet. B&W hebben er veel tijd, energie en geld voor over om de slachtoffers van hun intimidatie en terreur intern en extern te framen als daders. Met tal van slachtoffers van hun wegpestbeleid hebben B&W tot nu toe nog nooit contact opgenomen. En zij weigeren tot nu toe ook om hun oprechte excuses voor hun handelwijze vanaf 2002 tot op heden. B&W zijn waarschijnlijk bang dat zij gezichtsverlies lijden als zij dit doen en dat hun verblijf op het pluche dan in gevaar komt. Zulke bestuurders denken alleen aan hun eigen belang en doen het imago van de gemeente Zevenaar geen goed.

J. Zwennis van Vijverberg Juristen treedt nog steeds op als adviseur van B&W.
Veelzeggend is ook dat de door J. de Ruiter c.s. binnengehaalde Zwennis. Het is bijna niet te geloven maar het is dezelfde Zwennis die nauw betrokken was bij de verdediging van het rapport Bunt waarmee de hoogste ambtenarenrechter in maart 2015 korte metten heeft gemaakt.

Bij de gemeente Zevenaar doen wij dat zo. Bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit.
In een zieke organisatie met een psychopatische bedrijfscultuur dragen de vertrekkende pesters en hun externe adviseurs het peststokje tijdig over aan hun opvolgers die het (weg)pesten meteen (soms al in hun eerste werkweek) en vaak met grote gedrevenheid voortzetten. Ook bij de gemeente Zevenaar gebeurt dat onder het motto van voormalig PvdA-wethouder W. Bless: “Bij ons doen wij dat zo“.  Van hem is ook afkomstig de uitspraak: “Bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit“.

Framen maakt bij de gemeente Zevenaar deel uit van een wegpestcultuur en vindt nog steeds plaats.
Ongeveer vier weken na het verschijnen van het rapport Bunt werd onze afdeling verblijd met de komst van een nieuwe medewerkster. Na het gebruikelijke gesprek met de directeur werd zij ook bij de rest van de afdeling geïntroduceerd. Toen ik aan het eind van de dag naar huis ging, stond zij nog gezellig te praten met een goede collega. De volgende dag vertelde die collega mij dat onze nieuwe medewerkster van de directeur te horen had gekregen dat ik de sfeer op de afdeling verpestte. Ik heb mijn goede collega bedankt voor de tip. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.  Zo worden mensen die met valse plannetjes eruit gewerkt moeten worden, op alle mogelijke manieren geframed. Framen maakt bij de gemeente Zevenaar deel uit van de wegpestcultuur en vindt nog steeds plaats. Angelique heeft trouwens niet lang op de afdeling gewerkt, na een half jaar is zij al weer vertrokken. Op dat moment zat ik ziek thuis.

Schermafdruk 2017-12-27 16.34.12
B&W misleiden gemeenteraad. De tijden van Swiebertje en de Fabeltjeskrant zijn teruggekeerd.

In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft de enquêtecommissie terecht aangegeven verontwaardigd te zijn over de bewoordingen van B&W in hun “Nazorgnotitie”. Voorzitter Fred van Dijk (VVD) bracht namens Ed van der Schaft (SP) en Ali Ok (Lokaal Belang) naar voren dat men de indruk had dat B&W de gesprekken op een politieke manier hebben weergegeven. Misleiding dus. B&W misleiden niet alleen de gemeenteraad, maar misleiden ook inwoners , bedrijven, organisaties en eigen ambtenaren met halve waarheden, valse suggesties, framen,  enzovoorts. Dit is al jarenlang onderdeel van hun niet integere bestuurscultuur. Uit de bewoordingen van de “Nazorgnotitie” blijkt ook dat B&W de alom geprezen enquêtecommissie flink te kakken zetten. De tijden van Swiebertje (“Ja, meneer de Burgemeester”) en de Fabeltjeskrant (“Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker”) zijn in de gemeente Zevenaar teruggekeerd.
Schermafdruk 2017-12-27 16.31.37

 

Schermafdruk 2017-12-18 19.39.36
Schermafdruk 2018-01-18 23.12.04

Schermafdruk 2018-01-18 23.12.15

Deze notitie hoort bij brief van B&W van 27 november 2017 aan slachtoffers P&O-beleid.

Opvallend is dat 25 van de huidige medewerkers van de gemeente Zevenaar zijn uitgenodigd voor een gesprek en dat ze allemaal zijn verschenen.

Catch 22

Zie hoofdstuk 4: Schadelijke interactie tussen superieuren en hun ondergeschikten.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Fraude is ook Fraude als de gemeente Zevenaar er financieel voordeel bij heeft of denkt te hebben.

Bij fraude hoort het doen van aangifte. Fraude hoort niet in de doofpot.
Waarom hebben B&W het rapport Berenschot en allerlei andere voor hen belastende stukken en dossiers uit het geheime archief van ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd? Fraude is fraude ook als het in naam van de gemeente Zevenaar of door de top van de gemeentelijke organisatie in samenspraak met haar adviseurs (o.a. bureau Berenschot) wordt gepleegd en de gemeente er financieel voordeel bij heeft omdat een groot aantal ambtenaren die op de zwarte lijst van J. de Ruiter c.s. stonden, konden worden ontslagen zonder dat het Sociaal Plan in acht werd genomen.

De oplichters zijn flink beloond met goudgerande vertrekregelingen en geschenken maar de gewone ambtenaar kan naar zijn rechten fluiten.
Bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar werd door de twee colleges van B&W, de gemeenteraden en personeelsvertegenwoordigers gekozen voor het driesectorenmodel (zonder personeelsreductie). Gemeentesecretaris A. van Kessel, burgemeester J. de Ruiter, sectordirecteur R. Wicherson en bureau Berenschot hadden echter stiekem afgesproken dit niet te doen maar meteen het directiemodel in te voeren waardoor er onmiddelijk na de samenvoeging medewerkers (directeuren, afdelingshoofden, controllers, juristen enz.) moesten worden ontslagen, goedschiks of kwaadschiks. Voor dit valse spel dat de gemeente Zevenaar een aanzienlijk financieel voordeel zou moeten opleveren, zijn de oplichters later ook nog eens flink beloond met goudomrande vertrekregelingen, geschenken en dergelijke. De gewone niets vermoedende ambtenaar kon naar zijn rechten fluiten en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven.

Schermafdruk 2017-12-05 14.51.50

Ex-collega biedt hulp aan.

Van der Werf en Staatsen weigeren aangifte te doen.
Bij fraude hoort het doen van aangifte. Het hoort niet in de doofpot. P&O wethouder Van der Werf en burgemeester Staatsen weigeren aangifte te doen van de organisatiefraude door de top van de gemeentelijke organisatie na de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo. Door dit na te laten, wordt duidelijk hoe de gemeente Zevenaar wordt bestuurd en hoe de top van de gemeente omgaat met de 27 officiële slachtoffers van het gemeentelijk P&O-“beleid”, de daar nog bijkomende slachtoffers die tot nu toe buiten beeld zijn gehouden en de nabestaanden van de slachtoffers die inmiddels zijn overleden.

Schermafdruk 2017-12-05 14.50.30

Sommige werggepeste collega’s zijn buiten beeld gebleven, anderen zijn overleden.

Frauderen is niet meer lonend als schade van gedupeerden wordt vergoed.
De met de fraude en onrechtmatigheden verdiende gelden zijn voor een belangrijk deel verdwenen in de zakken van de grootste fraudeurs. Het restant heeft de gemeente zelf ingepikt. B&W weigeren de schade te vergoeden die de slachtoffers  van het gemeentelijk P&O-beleid hebben geleden. Dat kost te veel. Voor de gemeente Zevenaar zou het frauderen dan niet meer lonend zijn. B&W verhalen de schade van de gedupeerden uiteraard ook niet op de profiterende fraudeurs want die behoren tot hun vriendenkring “ons-kent-ons”.

Een gemeente behoort geen criminele organisatie te zijn. Tegen fraude en andere ambysmisdrijven moet worden opgetreden.
Wanneer een gemeentebestuur uitsluitend op geld stuurt,  zal dit er uiteindelijk toe leiden dat de kosten voor de plaatselijke gemeenschap hoger worden dan nodig. De uitkomsten van de Zevenaarse raadsenquête bevestigen dit. Een gemeentelijke overheid is geen commercieel bedrijf en behoort zeker geen criminele organisatie te zijn, ook niet als dit geld oplevert. De legitimiteit en geloofwaardigheid van een gemeentelijke overheid is ernstig in gevaar als dit rechtstatelijk basisbesef bij een college van B&W of een gemeenteraad ontbreekt. Tegen fraude en andere ambtsmisdrijven moet worden opgetreden.

Wijdoendatzo bij de gemeente Zevenaar.
Het vaststellen van fantastische regels en regelingen op P&O gebied lijkt heel wat, maar je hebt er helemaal niets aan als je te doen hebt met oplichters in de top van de gemeentelijke organisatie die deze regels aan hun laars lappen en je in strijd met deze regels kapot maken en als dat niet lukt de deur uitwerken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen