Jan Dekker.

Na de uitspraken van de rechter over het onterechte en onrechtmatige ontslagbesluit, de onterechte en onrechtmatige salarisinhoudingen, uitrookpogingen en dergelijke, stak de voorzitter Jan Dekker van het CDA Zevenaar mij een hart onder de riem. Hij stuurde een ingezonden brief naar de Gelderlander met de volgende inhoud:

Schermafbeelding 2020-04-03 om 21.54.29

Gelijktijdig heeft Jan Dekker onderstaand bericht op de website van het CDA Zevenaar gepubliceerd. 

Schermafbeelding 2020-04-03 om 21.59.40

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Een bizarre vorm van “nazorg” en “framen” door het gemeentebestuur van Zevenaar.

Schermafdruk 2018-01-14 00.51.54

B&W van Zevenaar zijn in de war. 
Het moet niet gekker worden. Als “afsluiting” van het P&O-verleden willen B&W een monument oprichten voor de weggepeste ambtenaren, een symposium of congres organiseren over pesten op het werk en voor de daders en slachtoffers een gezamenlijke afrondingsbijeenkomst houden. B&W zijn in de war maar schuwen nog steeds niet om met valse misleidende bewoordingen iedereen een rad voor de ogen te draaien. Zij laten zich nog steeds adviseren door personen die door J. de Ruiter zijn binnen gehaald en die de gemeentelijke wegpestpraktijken altijd rücksichtslos hebben uitgevoerd. Een van die adviseurs is Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer. Namens B&W heeft hij het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd en begin 2011 verkondigde hij nog vol trots dat B&W zich nooit van het rapport Bunt zouden distantiëren omdat zij dan gezichtsverlies zouden lijden. Hij zei er niet bij dat hij er zelf ook financieel belang bij had dat ik het Buntrapport ter beoordeling aan de rechter zou voorleggen en dat het indienen van een klacht tegen hem bij de Orde van Advocaten heeft geen zin had omdat hij geen advocaat is en dus ook niet aangesloten is bij de Orde van Advocaten. Net als Bunt is Jelle Zwennis een zogenaamde “ongebonden” adviseur.

Al jarenlang weigeren B&W oprechte excuses aan te bieden aan de gedupeerden van hun wegpestbeleid.
Het is enorm pijnlijk om opnieuw met zo’n houding van B&W en met deze oude adviseurs te worden geconfronteerd. Iedere vorm van zelfreflectie ontbreekt. B&W gaan er nog steeds vanuit dat zij het goede hebben gedaan c.q. het goede doen terwijl zij het zijn die de levens hebben verwoest van tal van plichtsgetrouwe ambtenaren die op de zwarte lijst van J. de Ruiter stonden. B&W beseffen nog steeds niet dat zij als bevoegd gezag met hun frauduleuze wegpestpraktijken diepe wonden hebben geslagen. De enquêtecommisie heeft dat bevestigd. Door steeds te doen alsof zij hier niets mee te maken hebben, rijten B&W die wonden telkens weer open. Het is erg goedkoop om dit af te wentelen op de enquête, de enquêtecommissie of degenen die zich jarenlang tegen de frauduleuze praktijken van B&W hebben verzet. B&W hebben er veel tijd, energie en geld voor over om de slachtoffers van hun intimidatie en terreur intern en extern te framen als daders. Met tal van slachtoffers van hun wegpestbeleid hebben B&W tot nu toe nog nooit contact opgenomen. En zij weigeren tot nu toe ook om hun oprechte excuses voor hun handelwijze vanaf 2002 tot op heden. B&W zijn waarschijnlijk bang dat zij gezichtsverlies lijden als zij dit doen en dat hun verblijf op het pluche dan in gevaar komt. Zulke bestuurders denken alleen aan hun eigen belang en doen het imago van de gemeente Zevenaar geen goed.

J. Zwennis van Vijverberg Juristen treedt nog steeds op als adviseur van B&W.
Veelzeggend is ook dat de door J. de Ruiter c.s. binnengehaalde Zwennis. Het is bijna niet te geloven maar het is dezelfde Zwennis die nauw betrokken was bij de verdediging van het rapport Bunt waarmee de hoogste ambtenarenrechter in maart 2015 korte metten heeft gemaakt.

Bij de gemeente Zevenaar doen wij dat zo. Bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit.
In een zieke organisatie met een psychopatische bedrijfscultuur dragen de vertrekkende pesters en hun externe adviseurs het peststokje tijdig over aan hun opvolgers die het (weg)pesten meteen (soms al in hun eerste werkweek) en vaak met grote gedrevenheid voortzetten. Ook bij de gemeente Zevenaar gebeurt dat onder het motto van voormalig PvdA-wethouder W. Bless: “Bij ons doen wij dat zo“.  Van hem is ook afkomstig de uitspraak: “Bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit“.

Framen maakt bij de gemeente Zevenaar deel uit van een wegpestcultuur en vindt nog steeds plaats.
Ongeveer vier weken na het verschijnen van het rapport Bunt werd onze afdeling verblijd met de komst van een nieuwe medewerkster. Na het gebruikelijke gesprek met de directeur werd zij ook bij de rest van de afdeling geïntroduceerd. Toen ik aan het eind van de dag naar huis ging, stond zij nog gezellig te praten met een goede collega. De volgende dag vertelde die collega mij dat onze nieuwe medewerkster van de directeur te horen had gekregen dat ik de sfeer op de afdeling verpestte. Ik heb mijn goede collega bedankt voor de tip. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.  Zo worden mensen die met valse plannetjes eruit gewerkt moeten worden, op alle mogelijke manieren geframed. Framen maakt bij de gemeente Zevenaar deel uit van de wegpestcultuur en vindt nog steeds plaats. Angelique heeft trouwens niet lang op de afdeling gewerkt, na een half jaar is zij al weer vertrokken. Op dat moment zat ik ziek thuis.

Schermafdruk 2017-12-27 16.34.12
B&W misleiden gemeenteraad. De tijden van Swiebertje en de Fabeltjeskrant zijn teruggekeerd.

In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft de enquêtecommissie terecht aangegeven verontwaardigd te zijn over de bewoordingen van B&W in hun “Nazorgnotitie”. Voorzitter Fred van Dijk (VVD) bracht namens Ed van der Schaft (SP) en Ali Ok (Lokaal Belang) naar voren dat men de indruk had dat B&W de gesprekken op een politieke manier hebben weergegeven. Misleiding dus. B&W misleiden niet alleen de gemeenteraad, maar misleiden ook inwoners , bedrijven, organisaties en eigen ambtenaren met halve waarheden, valse suggesties, framen,  enzovoorts. Dit is al jarenlang onderdeel van hun niet integere bestuurscultuur. Uit de bewoordingen van de “Nazorgnotitie” blijkt ook dat B&W de alom geprezen enquêtecommissie flink te kakken zetten. De tijden van Swiebertje (“Ja, meneer de Burgemeester”) en de Fabeltjeskrant (“Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker”) zijn in de gemeente Zevenaar teruggekeerd.
Schermafdruk 2017-12-27 16.31.37

 

Schermafdruk 2017-12-18 19.39.36
Schermafdruk 2018-01-18 23.12.04

Schermafdruk 2018-01-18 23.12.15

Deze notitie hoort bij brief van B&W van 27 november 2017 aan slachtoffers P&O-beleid.

Opvallend is dat 25 van de huidige medewerkers van de gemeente Zevenaar zijn uitgenodigd voor een gesprek en dat ze allemaal zijn verschenen.

Catch 22

Zie hoofdstuk 4: Schadelijke interactie tussen superieuren en hun ondergeschikten.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Fraude is ook Fraude als de gemeente Zevenaar er financieel voordeel bij heeft of denkt te hebben.

Bij fraude hoort het doen van aangifte. Fraude hoort niet in de doofpot.
Waarom hebben B&W het rapport Berenschot en allerlei andere voor hen belastende stukken en dossiers uit het geheime archief van ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd? Fraude is fraude ook als het in naam van de gemeente Zevenaar of door de top van de gemeentelijke organisatie in samenspraak met haar adviseurs (o.a. bureau Berenschot) wordt gepleegd en de gemeente er financieel voordeel bij heeft omdat een groot aantal ambtenaren die op de zwarte lijst van J. de Ruiter c.s. stonden, konden worden ontslagen zonder dat het Sociaal Plan in acht werd genomen.

De oplichters zijn flink beloond met goudgerande vertrekregelingen en geschenken maar de gewone ambtenaar kan naar zijn rechten fluiten.
Bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar werd door de twee colleges van B&W, de gemeenteraden en personeelsvertegenwoordigers gekozen voor het driesectorenmodel (zonder personeelsreductie). Gemeentesecretaris A. van Kessel, burgemeester J. de Ruiter, sectordirecteur R. Wicherson en bureau Berenschot hadden echter stiekem afgesproken dit niet te doen maar meteen het directiemodel in te voeren waardoor er onmiddellijk na de samenvoeging medewerkers (directeuren, afdelingshoofden, controllers, juristen enz.) moesten worden ontslagen, goedschiks of kwaadschiks. Voor dit valse spel dat de gemeente Zevenaar een aanzienlijk financieel voordeel zou moeten opleveren, zijn de oplichters later ook nog eens flink beloond met goudomrande vertrekregelingen, geschenken en dergelijke. De gewone niets vermoedende ambtenaar kon naar zijn rechten fluiten en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven.

Schermafdruk 2017-12-05 14.51.50

Ex-collega biedt hulp aan.

Van der Werf en Staatsen weigeren aangifte te doen.
Bij fraude hoort het doen van aangifte. Het hoort niet in de doofpot. P&O wethouder Van der Werf en burgemeester Staatsen weigeren aangifte te doen van de organisatiefraude door de top van de gemeentelijke organisatie na de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo. Door dit na te laten, wordt duidelijk hoe de gemeente Zevenaar wordt bestuurd en hoe de top van de gemeente omgaat met de 27 officiële slachtoffers van het gemeentelijk P&O-“beleid”, de daar nog bijkomende slachtoffers die tot nu toe buiten beeld zijn gehouden en de nabestaanden van de slachtoffers die inmiddels zijn overleden.

Schermafdruk 2017-12-05 14.50.30

Sommige werggepeste collega’s zijn buiten beeld gebleven, anderen zijn overleden.

Frauderen is niet meer lonend als schade van gedupeerden wordt vergoed.
De met de fraude en onrechtmatigheden verdiende gelden zijn voor een belangrijk deel verdwenen in de zakken van de grootste fraudeurs. Het restant heeft de gemeente zelf ingepikt. B&W weigeren de schade te vergoeden die de slachtoffers  van het gemeentelijk P&O-beleid hebben geleden. Dat kost te veel. Voor de gemeente Zevenaar zou het frauderen dan niet meer lonend zijn. B&W verhalen de schade van de gedupeerden uiteraard ook niet op de profiterende fraudeurs want die behoren tot hun vriendenkring “ons-kent-ons”.

Een gemeente behoort geen criminele organisatie te zijn. Tegen fraude en andere ambtsmisdrijven moet worden opgetreden.
Wanneer een gemeentebestuur uitsluitend op geld stuurt,  zal dit er uiteindelijk toe leiden dat de kosten voor de plaatselijke gemeenschap hoger worden dan nodig. De uitkomsten van de Zevenaarse raadsenquête bevestigen dit. Een gemeentelijke overheid is geen commercieel bedrijf en behoort zeker geen criminele organisatie te zijn, ook niet als dit geld oplevert. De legitimiteit en geloofwaardigheid van een gemeentelijke overheid is ernstig in gevaar als dit rechtstatelijk basisbesef bij een college van B&W of een gemeenteraad ontbreekt. Tegen fraude en andere ambtsmisdrijven moet worden opgetreden.

Wijdoendatzo bij de gemeente Zevenaar.
Het vaststellen van fantastische regels en regelingen op P&O gebied lijkt heel wat, maar je hebt er helemaal niets aan als je te doen hebt met oplichters in de top van de gemeentelijke organisatie die deze regels aan hun laars lappen en je in strijd met deze regels kapot maken en als dat niet lukt de deur uitwerken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

B&W lokken gedupeerden van hun wegpestpraktijken naar gemeentehuis voor goedkoop en nep excuusgesprekje.

B&W van de gemeente Zevenaar hebben eind 2017 verschillende gedupeerden van hun wegpestpraktijken naar het gemeentehuis gelokt met de toezegging van een financiële vergoeding. Achteraf blijkt dat er geen vergoeding wordt verstrekt. Het was B&W alleen te doen om een goedkoop excuusgesprekje. Het hele “nazorg”-verhaal van B&W is nep en de raadsleden zijn hiervan op de hoogte sinds de raadsvergaderring van 28 november jl. als zij de aan hun gerichte brief van een van mijn ex-collega’s nog durven te lezen:Schermafbeelding 2018-11-29 om 23.45.30.png

Schermafbeelding 2018-11-30 om 13.11.52

Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven.

Het lijdt geen twijfel dat weldenkende mensen de schizofrene gang van zaken bij de gemeente Zevenaar absurd vinden. Onder die weldenkende mensen bevinden zich ook enkele raadsleden die telkens weer naar voren brengen dat er sprake is van een Stasi- en Stalin-mentaliteit. Dit is helaas tegen dovemansoren gezegd. B&W en de meeste leden van de gemeenteraad trekken zich hier helemaal niets van aan. Zij vinden zichzelf topbestuurders en leven zelfs helemaal op als zij anderen en zelfs leden van andere fracties helemaal zwart kunnen maken. De sfeer van argwaan en het gebrek aan vertrouwen in anderen, is al jarenlang het belangrijkste element in de bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar. Zonder deskundige hulp van buitenaf is dit tij niet te keren.

#NietTeGeloven
#ZevenaarseToestanden

Pesten en de onschuld faken is echt laf. Argwaan en gebrek aan vertrouwen in anderen, is al jarenlang een hoofdelement in de ons-kent-ons-bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar is nog steeds bizar en het voorportaal van de hel.

Koning Willem Alexander sprak tijdens de dodenherdenking over “onvoldoende gehoord en onvoldoende gesteund worden”. En over “niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is”.

Het huidige bestuur van de gemeente Zevenaar zou deze woorden ter harte moeten nemen.

Ook tijdens het digitaal vergaderen gaat de gemeente Zevenaar gewoon door met het afslachten van burgers. Klik hier voor het videoverslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 16 april jl. vanaf minuut 17 als deze boze inspreker in beeld komt.

N.B.
Sinds 4 mei is het videoverslag van de vergadering van 16 april niet meer vrij voor iedereen toegankelijk. Het verslag is niet verwijderd maar afgeschermd met een wachtwoord.

Schermafbeelding 2020-04-30 om 16.48.08

Goed dat fatsoenlijke en integere burgers deze zieke praktijken van het gemeentebestuur van Zevenaar niet pikken (zie onderstaande brief die inmiddels op de website van de gemeente is geplaatst).

Schermafbeelding 2020-05-01 om 21.46.24Een fikse schadevergoeding is zeker op z’n plaats. Anders blijft het gemeentebestuur van Zevenaar hier ongestraft mee doorgaan. CDA-burgemeester Riswijk zou zich moeten schamen en de verandering van de bedrijfscultuur niet moeten overlaten aan een interim raadsgriffier. Tegen zulke grove privacy- en  integriteitsschendingen behoort hij zelf op te treden. Dat behoort tot zijn taak.

Schermafbeelding 2020-05-04 om 10.37.43

Schermafbeelding 2019-10-01 om 18.56.03

De inspraakreacties beginnen nog neutraal, maar vervallen al snel in vuilspuiterij die ik niet op mijn weblog opneem.
Schermafbeelding 2020-05-08 om 22.10.15
Schermafbeelding 2020-05-08 om 22.12.45

Video | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Gang van zaken binnen bestuur van de gemeente Zevenaar is ontluisterend en onthutsend.

Zelfs na de vernietigende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep weigeren B&W van de gemeente Zevenaar het rapport van de door hun ingeschakelde zelfmoorduitlokker Bunt te diskwalificeren.

Schermafbeelding 2018-06-08 om 11.00.01

B&W schakelden zelfmoorduitlokker Bunt enkel en alleen in om mijn weerstand tegen hun vooropgezette en geheime ontslagplan te breken.  Tijdens de zitting bij de hoogste ambtenarenrechter heb ik onder verwijzing naar de zelfdoding van Arthur Gotlieb (Bunt was ook adviseur van Arthurs werkgever, de Nederlandse Zorgautoriteit) naar voren gebracht dat B&W Bunt hadden ingeschakeld om zelfmoord uit te lokken. De Centrale Raad van Beroep vond de wijze waarop Bunt namens B&W te werk is gegaan “onthutsend” en heeft in zijn uitspraak van van 19 maart 2015 in het geschil tussen mij en de gemeente Zevenaar hier het volgende over gezegd (voor ‘B’ moet worden gelezen: ‘Bunt’):

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Een werkgever deugt niet als hij een zelfmoorduitlokker inhuurt om zich met leugens en bedrog zo goedkoop mogelijk van medewerkers te ontdoen.

Binnen de gemeente Zevenaar heerst al jarenlang een ons-kent-ons cultuur. De eigen gelederen worden gesloten om een “vijand” te bevechten en zo de eigen positie te handhaven waarbij de eigen drijfveren voor handelen niet onder ogen gezien hoeven te worden.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Interview van de Gelderlander met ex-wethouder Cees Hilberdink gemeente Zevenaar.

Interview in Liemers-editie van de Gelderlander met Cees Hilberdink, ex-wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Zevenaar.

Citaat uit het interview van René Boekhorst met Cees Hilberdink:

Schermafbeelding 2020-04-03 om 21.49.42

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Lokaal Belang Zevenaar vindt personeelsbeleid gemeente Zevenaar ook onthutsend.


Na de vernietigende uitspraken van de rechter over het onterechte ontslagbesluit, de onrechtmatige salarisinhouding en dergelijke sprak ook de secretaris/penningmeester van Lokaal Belang (Jan van der Veer) via een ingezonden brief in de Gelderlander zijn af-schuw uit over het rapport Bunt en het personeelsbeleid van de gemeente Zevenaar in de afgelopen jaren. Jan van der Veer schreef:

Schermafbeelding 2020-04-28 om 21.33.43
TV-film “Weggepest door je baas en de gevolgen die dit heeft voor je privéleven” op woensdag 15 mei 20.15-21.45 uur, Duitsland 1, ADR

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bedrijfsarts: “als je gaat werken dan word je ziek.” Gemeente Zevenaar: “wij eisen dat je komt werken, anders volgt ontslag.”

B&W van de gemeente Zevenaar zijn onbetrouwbaar en spelen met mensenlevens.
Je bent niet ziek, maar als je aan het werk gaat dan word je ziek. Ik adviseer je om je meteen schriftelijk ziek te melden”. Tijdens mijn bezoek aan de bedrijfsarts gaf hij mij dit dringende advies. Ik heb zijn goede raad onmiddellijk opgevolgd en mij ziekgemeld. Overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts ben ik de volgende dag niet aan het werk gegaan toen burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar mij in afwijking van het advies van de bedrijfsarts en onder dreiging van strafontslag, toch dwongen om te komen werken. Het had helaas wel tot gevolg dat ik onvoorwaardelijk en met onmiddellijke ingang werd ontslagen zonder WW-uitkering of welke uitkering dan ook (vanwege zogenaamde “verwijtbare werkloosheid”).

Het is onvoorstelbaar dat een gemeentebestuur zo’n slecht werkgever is.
Ik prijs me gelukkig dat ik deze uiterst valse psychische intimidatie van de gemeente Zevenaar heb overleefd en niet tussen zes planken ben afgevoerd. Het is heel raar, maar op het moment dat ik de aangetekende brief met mijn onvoorwaardelijke strafontslag ontving, raakte ik in paniek. Ik kon zelfs mijn handtekening niet meer zetten en tekende met een kruisje. Maar ik was ook ontzettend blij dat mijn leven niet meer in gevaar was en dat ik nooit meer bij de gemeente Zevenaar hoefde te werken. Dat zij mij in 2008 de deur uit zouden werken hadden burgemeester en wethouders zonder dat ik dit wist kennelijk al tussen 1989 en 1996 (!!) besloten (zie onderstaande voorstel van mei 2006 en de verklarende brief van augustus 2010). Uiterst merkwaardig allemaal.
Schermafbeelding 2020-04-28 om 21.27.44Brief van augustus 2010 waaruit moet worden afgeleid dat B&W al in 1989 hadden besloten om afscheid van mij te nemen.

Schermafbeelding 2019-11-08 om 21.30.56

Brief opgesteld door huisadvocaat Suzanne van Loon van Capra Advocaten. Deze advocaat adviseerde B&W ook om mij via de bedrijfsarts door te sturen naar een psychiater.


De gemeente Zevenaar wordt “bestuurd” door onbetrouwbare en gewetenloze bestuurders.

Als klap op de vuurpijl ontdekte ik ook nog dat B&W na (!!) mijn ontslag van de bedrijfsarts eisten dat hij mij naar een psychiater zou sturen. In overleg met de bedrijfsarts heb ik niet aan dit snode plannetje van B&W meegewerkt omdat ik al was ontslagen, ook al liep de bezwaarschriftenprocedure tegen dat ontslag toen nog wel.

Er zijn goede en slechte werkgevers, maar ik kan nog steeds niet bevatten dat ik voor zo’n slecht en doortrapt werkgever heb gewerkt als de gemeente Zevenaar. Het is eigenlijk onvoorstelbaar en niet te vatten dat CDA-burgemeester Lucien van Riswijk, die de integriteit van het gemeentebestuur zou moeten bewaken, het smoezelige en onrechtmatige rapport van zelfmoorduitlokker Bunt nog verder heeft verspreid en daarmee de slachtoffers opnieuw heeft beschadigd.

Wegjagen en wegpesten medewerkers past in doortrapte bedrijfscultuur.
Na mijn ontslag klonk er binnen de spelonken van het Zevenaarse gemeentehuis (ook wel bekend als ‘het Kremlin’) een oorverdovend gejuich. In de top van management en bestuur hing men de vlag uit en dronk men op het behaalde succes. De inschakeling van zelfmoorduitlokker Bunt en zijn smoezelige sheets hadden het beoogde effect gehad. Ze konden hun slecht werkgeverschap in het vervolg aan de buitenwacht verkopen als een normaal en gerechtvaardigd ontslag en zonder inkomen zou ik alleen nog maar kunnen kiezen voor zelfmoord of een zwerversbestaan.

Een moreel kompas is niet aanwezig.
Zoals al vaker was gebeurd, hadden een aantal medogenloze figuren en hun gewetenloze vazallen en meelopers opnieuw iemand kapot gemaakt en konden de zij weer met hun voeten op tafel bespreken wie hun volgende doelwit zou zijn. Zij hadden iedereen weer eens met de neus op de feiten gedrukt en duidelijk gemaakt dat zij de baas waren en geen tegenspraak dulden. Met deze ernstig vergiftigde sfeer in het Zevenaarse Kremlin komt het nooit meer goed: in september jl. is de nieuwe raadsgriffier weggejaagd. Het hele systeem is zo ziek omdat er bij de hiervoor verantwoordelijke bestuurders en managers geen enkel moreel kompas meer aanwezig is. Zij deinzen er niet voor terug zelfmoorduitlokkers in te huren om mensen kapot te maken.

Schermafbeelding 2019-10-01 om 18.56.03

Alleen het deze zomer aangetreden raadslid Huub Meijer (Sociaal Zevenaar) durfde de vinger op de zere plek te leggen.

Top gemeentelijke organisatie heeft alleen oog voor eigen machtspositie.
Voordat mijn strafontslag speelde, had ik helaas nog niet door dat de macht in de top van de gemeentelijke organisatie was overgenomen door enkele psychopaten die zich van adviezen van de bedrijfsarts niets aantrokken, er alleen maar op uit waren om hun eigen persoonlijke machtspositie te vergroten en niet schuwden om ondergeschikten helemaal kapot te maken zonder dat daartoe enige reden of noodzaak aanwezig was. Wanneer gewetenloze psychopaten de macht in handen krijgen dan wordt het werken in een organisatie levensgevaarlijk en vallen er doden. Helaas merk je dat meestal pas als het te laat is. De meeste psychopaten zitten niet in een inrichting en lopen onherkenbaar en vrij rond en hebben geen boevenpak aan, zoals in Donald Duck.

Schermafbeelding 2019-10-27 om 24.50.14

Drie van de boeven aan de top van de gemeente Zevenaar.

Er lopen te veel wolven in schaapskleren rond bij de gemeente Zevenaar.
Psychopaten wekken de indruk dat ze zijn zoals ze eruitzien, maar het zijn in werkelijkheid levensbedreigende wolven in schaapskleren. Klik hier voor een artikel in Intermediair over psychopaten in pak (Snakes in suits).

Schermafbeelding 2019-10-25 om 14.14.28

Van psychopaten kun je het beste afstand houden.
Een op de twintig mensen is een stille huis-tuin-en keukenpsychopaat. Op de werkvloer richten psychopaten enorme schade aan aldus Jan Storms, bewustzijnsdeskundige. “Uit onderzoek blijkt dat onder topmanagers psychopathie viermaal vaker voorkomt dan ergens anders.” Volgens Storms is psychopathie voor een normaal mens nauwelijks te vatten. “Je kunt iets wat er niet is (geweten) niet begrijpen. Het beste kun je oppervlakkig blijven in het contact met psychopaten en afstand houden.” Psychopaten lijken van de buitenkant heel normaal maar ze terroriseren en manipuleren een hele organisatie door hun gewetenloze gekte. Alleen mensen die op negatieve wijze te maken hebben gehad met psychopaten hebben door dat ze levensgevaarlijk en gek zijn.

Het heeft geen zin te trekken aan een dood paard.

Schermafbeelding 2019-11-05 om 21.11.37

Schermafbeelding 2019-11-05 om 21.06.08

Geplaatst in Bossing, De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gemeente Zevenaar blijft alsmaar doorgaan met het verspreiden van het smoezelige en onrechtmatige rapport Bunt.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar hebben tot nu toe nog geen enkel gevoel van empathie getoond voor de slachtoffers van hun jarenlange psychische terreur en wegpestpraktijken. Integendeel, zij  blijven ongegeneerd doorgaan met het verspreiden van het smoezelige en onrechtmatige rapport Bunt, opgesteld door een nep-psycholoog die door de gemeente was ingehuurd om medewerkers onverhoeds aan te vallen en kapot te maken. Gelukkig zijn er in ons land nog rechters die dit afkeuren.

Zie onderstaande reactie van de hoogste ambtenarenrechter waaruit blijkt hoe smoezelig en onrechtmatig de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar is.

De wijze waarop B (de door B&W van de gemeente Zevenaar ingehuurde zogenaamde “psycholoog” L. Bunt van KBB&T Bunt BV) te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

Geplaatst in Bossing, De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Uit de column van Louis Jansen, ex-wethouder gemeente Zevenaar

Uit de wekelijkse column van Louis Jansen van over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli jl.

Schermafbeelding 2020-04-29 om 14.27.22

Screenshot 2014-03-17 14.09.39

Veel respect voor ex-milieuwethouders Louis Jansen en Cees Hilberdink.
Tijdens het milieuwethouderschap van Louis Jansen was de sfeer op het gemeentehuis nog goed. Ik ben er nog echt trots op dat ik samen met hem en anderen ervoor heb kunnen zorgen dat Landgoed Huis Sevenaer (midden in de bebouwde kom van Zevenaar) een milieuvergunning kon krijgen via de ongeschreven hardheidsclausule en weer koeien mocht houden. Zonder koeien was het landgoed ten dode opgeschreven. Zie het bericht trots en de eerste alinea’s van mijn blog van 22 februari 2012. Gezegd moet worden dat ex-milieuwethouder Cees Hilberdink (de voorganger van Louis Jansen) de basis heeft gelegd voor de milieuvergunning en het behoud van het landgoed Huis Sevenaer en daarvoor zijn nek een behoorlijk eind heeft uitgestoken.

Wolf in schaapskleren.
Met de intimidatiepraktijken en de inschakeling van Louis Bunt had wethouder Jansen niets te maken. De intimidatiepraktijken op het gemeentehuis van Zevenaar met behulp van Bunt zijn begonnen in 2002 toen de Almelose PvdA-wethouder J. de Ruiter (in Almelo bekend als “die Yup” en “de Zonnekoning”) tot burgemeester van Zevenaar werd be-noemd. Hij is dat nu nog en tot zijn pensioen zal deze “wolf in schaapskleren” ook wel burgemeester van Zevenaar blijven. That’s life. Zijn eigen belang is bij hem in goede han-den.

Schermafdruk 2014-09-09 16.56.21

J. de Ruiter aan het schuiven.

Screenshot 2014-07-23 21.50.45

Foto uit Zevenaar Post en Tubantia

Bunt zou klusje klaren voor € 20.000,–.
PvdA-burgemeester en portefeuillehouder J. de Ruiter had gedacht dat Bunt zijn klusje zou klaren voor € 20.000,–. Waarschijnlijk is hem dit tegengevallen, maar hij zal er niet wakker van liggen want hij hoeft het toch niet uit eigen zak te betalen. In het nieuwe colle-ge van B&W heeft hij de portefeuille P&O niet meer onder zijn beheer. Die heeft hij over moeten dragen aan D66-wethouder Tienke van der Werf. Misschien durft zij het wel aan een onderzoek in te stellen naar de inschakeling van Bunt en zijn praktijken bij de ge-meente Zevenaar en het rapport Bunt te diskwalificeren naar wijze van totstandkoming, inhoud, presentatie en uitkomsten zoals ik in mijn brief van 3 april 2009 al heb gevraagd. Voor die tijd ontkenden B&W stelselmatig dat er een rapport Bunt bestond.

 

Schermafdruk 2014-07-27 00.06.05

Een kopie van deze brief heb ik aan de gemeenteraad gezonden. Van de gemeenteraad heb ik geen reactie ontvangen.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 6 reacties

Karaktermoord door B&W van de gemeente Zevenaar.

Karaktermoord met voorbedachten rade
Schermafbeelding 2019-08-31 om 13.45.09

Dit geheime besluit werd in september 2006 genomen. Pas jaren later kwam ik hier achter naar aanleiding van een Wob-verzoek. Het bizarre is dat B&W dit besluit nooit aan mij of mijn raadsman hebben voorgelegd.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 10.54.15

Passage uit B&W-advies (ambtelijk voorstel aan B&W uit 2006).

Pikant detail is dat in het ambtelijke voorstel aan B&W staat dat het voorstel om afscheid van mij te nemen een voortvloeisel is van een eerder voorstel en eerder besluit van B&W. Bij navraag bleek dat dat dit besluit al in de periode 1989-1996 was genomen. In die periode zouden B&W al hebben besloten dat ik ontslagen zou moeten worden. Kafkiaans en volstrekt onjuist.

Rond die periode wilde de toenmalige PvdA-wethouder Jan Berens mij om politieke redenen (ik wist dat hij als wethouder sportzaken zwemvereniging De Breuly om privé/familie-redenen een hak had gezet en heb dit gemeld aan mijn directeur) de deur uitwerken maar de rest van het college van B&W en de gemeentesecretaris staken daar een stokje voor. Achteraf had ik dit natuurlijk nooit aan mijn directeur moeten melden. Jaren later werd ik daarvoor bestraft toen de PvdA-burgemeester De Ruiter daarvoor de kans kreeg en benutte.

Waarschuwing!
Het feit dat ik integer handelde zoals een goed ambtenaar behoort te doen, werd mij jaren later fataal. Wanneer je als ambtenaar van een misstand op de hoogte bent en dat intern meldt dan wordt, vroeg of laat, je kop eraf gehakt.

Karaktermoord.
Om als ambtenaar in aanmerking te komen voor een senior functie moest ik een assessment-onderzoek ondergaan. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het gerenommeerde instituut SHL Psychotechniek uit Utrecht en duurde een hele dag. Op basis van die resultaten ben ik bevorderd tot senior bouw- en milieujurist. Tot Louis Bunt in beeld kwam, heb ik die functie met veel plezier uitgeoefend. Ik ben nog steeds trots op de bereikte resultaten. Ik noem vier onmogelijk geachte prestaties.

Het behoud van de walwoning die nu dienst doet als informatiecentrum voor de nieuwe woonwijk Groot Holthuizen, de supersnelle bouwvergunning voor de business ruimte van SV Babberich (met verklaring van geen bezwaar van de provincie), de met veel geduld gerealiseerde verplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen naar een locatie vlakbij de Duitse grens en de onmogelijk geachte milieuvergunning voor Huis Sevenaer, waardoor op dit Landgoed (binnen de bebouwde kom) weer melkvee aanwezig mocht zijn. Collega’s van mij probeerden deze vergunning nog wel onderuit te halen door aan Folkert van de Graaf van Milieudefensie te vragen bezwaar te maken. Folkert van de Graaf deed dat niet omdat het bedrijf van de Jonkheer Van Nispen tot Sevenaer  geen intensieve veehouderij was. Toch ging het nog bijna mis omdat bewoners en bedrijven uit de Weverstraat op het laatste moment een bezwaarschrift indienden. Milieuwethouder Louis Jansen redde de situatie op een geweldige manier door snel een rondleiding over het Landgoed-terrein te organiseren voor alle bezwaarmakers. Iedereen was verrast en enthousiast, en na afloop tijdens een kopje koffie in ’t Weverke trokken alle buren van de Jonkheer spontaan hun bezwaarschrift in. Men had nog nooit zoveel spinnenwebben gezien als die avond. Zoiets unieks mocht niet uit hun omgeving verdwijnen. De milieuvergunning was gered dankzij wethouder Louis Jansen, de spinnenwebben, de bewoners en bedrijven uit de Weverstraat en de ongeschreven hardheidsclausule, het doorslaggevende argument om de vergunning te verlenen. Ik ben hier nog steeds trots op.

Hieronder de resultaten van een psychologisch onderzoek door een betrouwbaar en BIG-geregistreerd psycholoog  van SHL Psychotechniek uit Utrecht.

Contact.

In het contact stelt hij zich sympathiek op. Hij benadert zijn gesprekspartner op een vriendelijke en respectvolle wijze. Hij toont zich een gelijkwaardig gesprekspartner die de tijd neemt om de ander te woord te staan.

Hij legt zaken geduldig en op een vriendelijke wijze uit. Hierdoor weet hij rust in het gesprek te creëren en roept hij weinig weerstand op. Hij geeft de ander ruimte te reageren en gaat inhoudelijk in op hetgeen zijn gesprekspartner naar voren brengt.

Hij verkrijgt acceptatie door zijn vriendelijke, respectvolle en sympathieke optreden. Door zijn weinig bedreigende houding en hulpvaardigheid weet hij bij anderen krediet op te bouwen. Hij geeft anderen positieve opmerkingen en complimenten en durft daarnaast medewerkers aan te spreken op fouten.

Wanneer hij anderen moet overtuigen baseert hij zich voornamelijk op een inhoudelijke argumentatie. Hij is niet iemand die het contact met flair bespeelt en inspeelt op politiek en psychologische factoren om de ander voor zich te winnen. Hij is tamelijk bescheiden van aard en plaatst zichzelf niet snel op de voorgrond.

Professie.

Door zijn studie, diverse vakopleidingen, cursussen en zijn werkervaring heeft hij op juridisch vlak behoorlijke expertise opgebouwd. Hij is echter niet gebonden aan zijn kennis en ervaring.

Zijn intelligentie is van een ruim universitair niveau. In de aanpak van werkzaamheden is hij naast intelligent ook analytisch ingesteld. Hij is breed inzetbaar in een specialistische juridische functie en als staf- of beleidsmedewerker die inhoudelijk en qua zelfstandig-heid het aankan om in sterke mate interdisciplinair te werken. Door zijn intelligentie zal hij zich nieuwe kennis vlot eigen kunnen maken.

Wanneer hij te maken krijgt met complexe juridische problematiek waarbij hij niet kan terugvallen op zijn ervaring, zal hij deze snel en adequaat kunnen doorgronden. Hij weet hoofd- van bijzaken te scheiden en heeft vlot zicht op de kern van een probleem. Doordat hij problemen vanuit verschillende invalshoeken weet te benaderen en zorgvuldige afwegingen maakt, weet hij met een doordacht oordeel te komen.

Beslissingen en adviezen weet hij met gegronde argumenten te onderbouwen. Hij heeft een serieuze werkhouding. Taken pakt hij systematisch aan. Hij plant vooruit, heeft oog voor detail en houdt zich aan afspraken en deadlines. Hij maakt af waar hij aan begonnen is en hij streeft een hoge kwaliteit na in zijn werk. Hoewel hij graag de tijd neemt voor een zorgvuldige afwikkeling van zaken, is zijn werktempo voldoende hoog.

Hij heeft veel energie en toont veel inzet en betrokkenheid bij zijn werk. Door zijn ervaring, intelligentie, systematiek en inzet weet hij overzicht te houden en werkzaam-heden voldoende vlot en zelfstandig af te handelen.

Wanneer hij te maken krijgt met hoge werkdruk zal dit zijn functioneren niet negatief beïnvloeden.Ten aanzien van de kwaliteit en tijdigheid van zijn werk kan men op hem vertrouwen.

Tot zover de resultaten van een discreet en zorgvuldig psychologisch onderzoek.

Bunt: karaktermoord met voorbedachten rade.

Later meer over het onethische en ondeugdelijke ‘psychologisch/psychiatrisch’ onderzoek van charlatan Louis Bunt, die in opdracht van B&W en de top van de gemeentelijke organisatie niets anders beoogde dan karaktermoord met voorbedachten rade. Daarbij hebben hij en de gemeente de privacy-regels en de veiligheid van mensen op volstrekt ontoelaatbare wijze geschonden. Zó ga je niet met mensen om. 

Zin in……zo’n gemeente?? Nee!!!!

“That’s the best revenge of all: happiness. Nothing drives people crazier than seing someone have a good fucking life”.

Chuck Palahniuk

Geplaatst in ALLES IN EEN, Psychologisch onderzoek, Vereenvoudiging ontslagrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Machtsmisbruik op het werk.

Proefschrift Peter Anthonisse over machtsmisbruik op de werkvloer en het wegpesten van medewerkers.
Proefschrift

Voorbeelden van Machtsmisbruik.
Schermafbeelding 2020-01-19 om 20.59.21

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Slachtoffers toeslagen-affaire worden ten onrechte met zwartmakerij het bos ingestuurd.

Iedereen heeft in beginsel recht op kennisneming van alle bij de overheid berustende op hemzelf betrekking hebbende informatie.

Dit fundamentele beginsel vloeit niet voort uit de transparantie van overheidshandelen of een goede democratische bestuursvoering, maar vormt een zelfstandig rechtsbeginsel dat o.a. is vastgelegd in het ontwerp van de Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als de overheid een dossier over iemand heeft aangelegd dan moet het gehele dossier met alle informatie (meningen, opvattingen, onderzoeken) die de overheid over betrokkene heeft vergaard of een volledige transcriptie hiervan worden verstrekt op basis van de AVG. Alleen namen, adressen e.d. van buitenstaanders mogen worden weggelakt.

Volgens artikel 4, eerste lid, van de AVG wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïndentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Dit is een persoon van wie de identiteit volkomen duidelijk is, ofwel kan worden vastgesteld door aanvullende informatie.).

Het verstrekken van een enkel overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, doet het recht op inzage tekort. Worden in een juridische analyse die als achterliggend stuk bij een besluit is betrokken, persoonsgegevens vermeld, dan zal het recht op inzage zich tot die juridische analyse moeten uitstrekken. Het maakt niet uit of deze analyse nu wel of niet deel uitmaakt van het uiteindelijke besluit. Betrokkene heeft immers het recht om na te gaan op welke wijze zijn gegevens worden verwerkt. Daarom mag contextinformatie en informatie over de bron van de gegevens niet ontbreken in een overzicht van gegevens.

Van belang is dat het begrip persoonsgegevens ruim moet worden uitgelegd, d.w.z. iedere informatie over een betrokkene. Persoonsgegevens zijn zelfs examenvragen, de daarop gegeven antwoorden en de bijbehorende opmerkingen van de examinator. Zie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019. Het gebruik van deze informatie, dat met name leidt tot het al dan niet slagen van de kandidaat voor het betrokken examen, kan gevolgen hebben voor zijn rechten en belangen, aangezien het bijvoorbeeld zijn kansen om in aanmerking te komen voor het gewenste beroep of de gewenste functie kan bepalen of beïnvloeden.
Zie ook: HvJ EU 20 december 2017, C‑434/16, ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak).

Schermafbeelding 2019-12-24 om 21.54.46

Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:5110).

Ingevolge artikel 15, derde lid, van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke aan betrokkene een kopie verstrekken van de gegevens die worden verwerkt.

Het uitgangspunt van de AVG is het transparantiebeginsel. Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld (d.w.z. alle informatie die over hem is verzameld) in te zien, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren (zie overweging 63 van de AVG).

Artikel 15 van de AVG geeft betrokkene het recht op inzage en op een kopie van zijn persoonsgegevens om zodoende mogelijk onjuiste of onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens te kunnen rectificeren.

In beginsel mag geen beperking van het inzagerecht plaatsvinden door alleen inzage ten kantore van de verwerkingsverantwoordelijke toe te staan , te eisen dat vooraf een geheimhoudingsverklaring wordt getekend of slechts een beperkte inzagetijd toe te staan.

Artikel 16 van de AVG bepaalt dat een betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking– vervollediging van onvolledige persoonsgegevens door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Ook subjectieve meningen, oordelen en conclusies zijn persoonsgegevens omdat ze betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de herleidbare individuele persoon (“de betrokkene”).

Persoonsgegevens moeten op een rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. Verwerkingen mogen niet in het geheidm worden uitgevoerd en mogen geen onvoorziene negatieve gevolgen hebben.

Een eerlijke verwerking van persoonsgegevens houdt dat de voor de verwerking verantwoordelijke bereid moet zijn om verder te gaan dan de wettelijke minimumeisen voor de dienst aan betrokkene indien de rechtmatige belangen van betrokkene dat noodzakelijk maken.

Voorbeeld van AVG-verzoek.

Schermafbeelding 2019-12-24 om 15.25.10

Voorbeeld-verzoek

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De overheid moet onderzoek doen naar de psychische schade en ellende die zij heeft aangericht.

Kerstboodschap van René Diekstra in de Gelderlander van 24 december 2019.

Schermafbeelding 2019-12-24 om 13.29.00

Schermafbeelding 2019-12-24 om 13.29.24Zie ook: Werk Arthur de deur uit.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Liegen en bedriegen: B&W van Zevenaar beweerden ook 10 jaar lang dat het smoezelige rapport Bunt niet bestond.

Liegen en bedriegen door de firma list en bedrog.
B&W van Zevenaar beweerden 10 jaar lang dat het smoezelige rapport Bunt niet bestond. Dit rapport heeft voor de slachtoffers hetzelfde effect als kinderporno dat onder de toonbank kan worden ingezien en aangeschaft. Ondanks dit alles heeft CDA burgemeester Lucien Riswijk het smoezelige rapport Bunt kort geleden opnieuw onder geïnteresseerden verspreid. Onder de toonbank gebeurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen en het liegen en bedriegen hierover zit in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar. Het recente vertrek van de integere raadsgriffier is dan ook niet vreemd.

Mocht de e-mailbox van J. de Ruiter worden vernietigd?
Nee dat mocht niet. Zie o.a. de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 mei 2019 punt 5.1 en volgende.

Schermafbeelding 2019-10-26 om 23.31.26
Mogen B&W van de gemeente Zevenaar de zakelijke e-mails van ex-burgemeester lezen?
Ja dat mag volgens de Algemene verordening gegevensbescherming). Zie visie van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de gemeente Zevenaar doet men alsof dat niet mag en vernietigt men hele mailbox van ex-burgemeester.
#doofpotterij

Schermafbeelding 2019-10-25 om 13.01.08

Dit geldt ook voor ex-medewerkers of ex-bestuurders zoals ex-burgemeester J. de Ruiter

Lokaal Belang Zevenaar en het CDA Zevenaar dienen slechts één belang, het eigen belang. Gehoorzamen aan de bedrijfs-omerta is gelijk aan het eigen belang. Ten koste van anderen maar dat moet dan maar zo.

Schermafbeelding 2019-10-17 om 21.05.34

Enkele reacties op artikel in de Gelderlander

Schermafbeelding 2019-10-25 om 21.43.34

Brief van burger aan gemeenteraad met verzoek aangifte te doen bij rijksrecherche van vermoedelijk ambtsmisdrijf .

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. De firma list en bedrog blijft gewoon doorgaan met liegen en bedriegen zoals blijkt uit de snelle antwoorden van B&W (rood) op de vragen van gemeenteraadslid Tjeerd Boekhorst (zwart).

Schermafbeelding 2019-10-16 om 24.17.48Aanvullende vraag van VVD-fractievoorzitter Peter Vos. De vraag is dezelfde dag nog van de site van de gemeente Zevenaar verwijderd. B&W willen kennelijk voorkomen dat fraude aan het licht komt. Dat moet in de doofpot blijven.

Schermafbeelding 2019-10-17 om 16.26.13

Aanvullende vraag VVD (is na een dag al weer verwijderd van gemeentelijke website)

Klik hier voor artikel in Binnenlands Bestuur.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Niet alleen B&W van de gemeente Zevenaar maar ook hun huisadvocaat Capra blijft liegen en bedriegen.

Suzanne van Loon van Capra Advocaten liegt er anno 2019 nog lustig op los: “van het onderzoek van de heer Bunt was geen rapport beschikbaar” schrijft zij op 30 augustus 2019 aan Follow the Money.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

B&W gemeente Zevenaar ondermijnen de wet (Wob) door mailbox ex-burgemeester te vernietigen.

Uit artikel Follow the Money

Klik hier voor hele artikel.

Wat doet de gemeenteraad van Zevenaar tegen deze niet-integere wetsondermijning? En wat doet CDA-burgemeester Lucien Riswijk. Hij dient de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Dat staat in artikel 170 van de Gemeentewet.

Zie ook artikel in de Gelderlander van 12 oktober 2019 met mijn reactie.

Schermafbeelding 2019-10-12 om 22.46.03

Schermafbeelding 2019-10-12 om 22.42.21
Schermafbeelding 2019-10-14 om 10.54.25

Klik hier voor uitzending Argos over wissen mailbox ex-PvdA burgemeester gemeente Zevenaar J. de Ruiter. Pikant dat mailbox is gewist 2 ½ jaar na Wob-verzoek en 2 maanden na indienen beroepschrift bij Rechtbank. Zo ondermijnt gemeente de wet. Volstrekt niet integer.
Schermafbeelding 2019-10-13 om 24.26.33

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Kinderporno wordt vernietigd maar onder de toonbank verspreidt CDA-burgemeester Lucien Riswijk Bunt opnieuw.

Schermafbeelding 2019-10-10 om 18.47.09
Schermafbeelding 2019-10-10 om 18.17.58

Schermafbeelding 2019-10-10 om 17.18.33

Hoe beoordeelt de hoogste ambtenarenrechter het rapport Bunt?
Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar  als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Niet aannemelijk is geworden dat het college van B&W zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt  en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.”

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Een slechte bedrijfscultuur verandert niet door interim griffier een opdracht te geven die nooit tot succes kan leiden.

Interim raadsgriffier Will van der Vlies krijgt de opdracht om de gemeenteraad van Zevenaar aan te spreken op houding, gedrag, gebruiken, werkwijze en communicatie. Wie spreekt het gemeentebestuur van Zevenaar en de gemeentelijke organisatie aan op misbruik van macht, intimidatie, psychisch geweld, fraude, niet integer gedrag en dergelijke. Duidelijk is in elk geval dat het gemeentebestuur van Zevenaar onvoldoende zelfreinigend vermogen heeft om machtsmisbruik, vriendjespolitiek en andere niet integere praktijken zelf aan te pakken. Ook de achtereenvolgende burgemeesters Staatsen, Schadd en Van Riswijk is het niet gelukt om van de gemeente Zevenaar weer een integere gemeente te maken, terwijl ze hier volgens de wet wel voor zouden moeten zorgen en hiervoor ook verantwoordelijk zijn.

Schermafbeelding 2019-10-01 om 18.56.03

Klik hier voor artikel op site van de Gelderlander van 18 september 2019.

Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient een burgemeester bij bestuurlijke problemen (er die zijn er volop bij de gemeente Zevenaar) zelf op te treden om partijen bij elkaar te brengen en heeft hij de taak de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen (artikel 170, tweede lid, Gemeentewet). Dit kan en mag hij als voorzitter van de gemeenteraad niet afschuiven op de raadsgriffier. En bij verdenking van een strafbaar feit (fraude, agressie, meineed, schending van de geheimhoudingsplicht enzovoort) dient een burgemeester altijd aangifte te doen. Ook dat doet CDA-burgemeester Van Riswijk niet.

Schermafbeelding 2019-10-04 om 24.17.56

Waarom verspreidt deze CDA-burgemeester Lucien Riswijk 15 jaar na publicatie het rapport Bunt opnieuw? Dat is beschadigend en niet integer.

Schermafbeelding 2019-10-08 om 13.49.32
Schermafbeelding 2019-10-08 om 13.47.48

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Het is bijzonder asociaal van de gemeente Zevenaar om het rapport Bunt steeds opnieuw te verspreiden.

Het met veel psychisch geweld wegjagen van ambtenaren bij de gemeente Zevenaar is in 2002 begonnen en gaat nog steeds door, ook in 2019.

Schermafbeelding 2019-09-20 om 14.09.32

de Gelderlander 18 september 2019

Klik hier voor artikel op site van de Gelderlander van 18 september 2019.

Het is bijzonder asociaal van de gemeente Zevenaar om het rapport Bunt na de uitspraak van de CRvB van 19 maart 2015 opnieuw te verspreiden en betrokkenen daarmee opnieuw te beschadigen.

Hoe beoordeelt de hoogste ambtenarenrechter het Bunt-rapport?
Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar  als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Niet aannemelijk is geworden dat het college van B&W zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt  en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.”

Schermafbeelding 2019-09-19 om 09.51.50

Klik hier voor digitale artikel in de Gelderlander.

 

Schermafbeelding 2019-09-20 om 20.58.41

Schermafbeelding 2019-09-19 om 16.39.51
Schermafbeelding 2019-09-19 om 16.39.15Schermafbeelding 2019-09-20 om 20.55.58
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Gemeentesecretaris Zevenaar stapt op. Niet verbazingwekkend in zo’n ziekmakende bedrijfscultuur.

Gemeentesecretaris Zevenaar heeft het bijna een half jaar langer volgehouden dan de raadsgriffier die in september door het gemeentebestuur is weggejaagd. Michel Tromp zag het niet meer zitten bij de gemeente Zevenaar (43.400 inwoners) en vertrekt naar de gemeente Baarle-Nassau (6.600 inwoners). De raadsgriffier is in september vertrokken naar de gemeente Dronten. Ook hij zag het niet meer zitten.

Schermafbeelding 2019-11-28 om 21.27.02

De gemeente Baarle-Nassau is de kleinste gemeente van Noord-Brabant maar is vanwege de enclave-verwevenheid met het Belgische Baarle-Hertog één van de meest bijzondere gemeenten van ons land.

de Gelderlander 28 november 2019 

Schermafbeelding 2019-11-28 om 23.40.27

de Gelderlander 19 september 2019

In september 2018 had ook de adjunct gemeentesecretaris al eieren voor zijn geld gekozen en vertrok hij –na een dienstverband van slechts enkele maanden– naar de Gemeente Ede.
Schermafbeelding 2019-12-25 om 24.06.08

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar, interne fraude, meineed en de gemeentelijke doofpot van maar liefst 75 jaar.

Het toedekken van fraude en mogelijke meineed zouden geen reden voor de gemeente Zevenaar mogen zijn om documenten 75 jaar in de doofpot te houden en besluiten op onrechtmatige wijze en te laat te publiceren.

Waarom is bij de te late publicatie ook nog de rechtsmiddelenclausule weggelaten?

Daarom voldoet deze publicatie niet aan de geldende rechtmatigheidseisen.

Rutte (persconferentie 1 september):

“Als je een fout maakt, dat is ook leiderschap, dan geef je het toe.”

Om hun ambtsmisdrijven in de doofpot te houden hebben burgemeester en wethouders een duur advocatenkantoor ingehuurd (niet meer hun huisadvocaat, zie besluitenlijst van 7 juli 2020).

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Een overheid die pitbulls inhuurt om eigen personeel kapot te maken, deugt niet. Geldt ook voor gemeente Zevenaar.

 

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.47.44

Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.53.41
Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.54.06

Schermafbeelding 2019-08-31 om 10.21.20

Uit artikel van Siem Eikelenboom van Follow the Money

20190831_162304

Teletekst TV Gelderland

Reformatorisch Dagblad:

Schermafbeelding 2019-08-31 om 16.28.28

Uit reformatorisch Dagblad

Klik hier voor het hele artikel van Siem Eikelenboom.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Interview in Binnenlands Bestuur over het om zeep helpen van de Wob.

Schermafbeelding 2019-09-06 om 18.31.19

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.56.02

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.56.21

Uit Binnenlands Bestuur

Klik hier voor hele interview met reacties.

Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.59.38

Excuses?
Zijn er sereieuze excuses aangeboden? Volgens enquêtecommissie nog nauwelijks. Pijnlijker was nog dat ik enkele weken na het verschijnen van het enquêterapport door B&W werd beschuldigd van misbruik van recht.

Schermafbeelding 2019-09-08 om 24.04.12

Uit enquêterapport van 12 juni 2017, pagina 56

B&W schoffeerden na de raadsenquête niet alleen mij maar alle slachtoffers van hun personeelsbeleid. Zie onderstaande mail die een voormalig afdelingshoofd in november 2018 naar de gemeenteraad en de leden van de enquêtecommissie stuurde. Zijn mail werd op 5 februari 2019 voor kennisgeving aangenomen en er werd niets mee gedaan.

Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.20.16
Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.20.33

Schermafbeelding 2019-09-08 om 23.45.59

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Het is wel jammer maar niet erg om te verliezen van valsspelers en de liegende huisadvocaat van de gemeente Zevenaar.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State.

Uit artikel in Binnenlands Bestuur

Klik hier voor het hele artikel.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Als je weet waarom je het doet, heeft wat je doet meer impact. Waarom Wob-verzoek? Waarom boek? Waarom blog?

Schermafbeelding 2019-09-01 om 11.45.01

Uit beroepschrift van 19 maart 2018 aan de rechtbank Gelderland te Arnhem:

Het doel waarvoor ik onderhavige verzoek heb ingediend is het verzamelen van informatie en het schrijven van artikelen en een boek over misstanden in het personeelsbeleid bijde gemeentelijke overheid. Het traject dat ik in de afgelopen jaren heb doorlopen en mijn ervaringen die ik heb opgedaan bij de gemeente Zevenaar, spelen daarbij een belangrijke rol.

In beroepschrift vermeld ik ook dat het mij niet gaat om het ontwrichten van de ambtelijke werkzaamheden en om geldbedragen van de gemeente te innen. Het voorstel van B&W om voor mij en de andere slachtoffers van hun(!) gemeentelijk personeelsbeleid een monumentje op te richten, vind ik zelfs beledigend. Ook het aanbod van B&W om een symposium te organiseren over “pesten op het werk” waar ik aan mee zou mogen werken ter compensatie van de geleden schade, vind ik te absurd om over na te denken. Hoe komen B&W in vredesnaam op die zotte ideeën? Ik heb geen behoefte aan niet gemeende excuses en ook niet aan een monumentje of een symposium. Ik wil de waarheid weten. Dan komt de rest vanzelf wel. Helaas snappen B&W en de gemeenteraad dat niet of zij willen dat niet snappen. En de coulancebedragen die ze mij mondeling hebben toegezegd (ergens tussen de € 1000,– en € 2000,–) mogen B&W aan de plaatselijke zwemvereniging geven. Ook daar zit ik niet op te wachten.

Het hele beroepschrift van 19 maart 2018.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 07.07.58

Bij het begin van de zitting bij de Raad van State zeiden de rechters dat ze alle stukken hadden gelezen en dat alles wat daarin stond niet meer herhaald hoefde te worden.

In de bezwaarfase heb ik ook al de fraude aan de orde gesteld.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 22.22.14

Pleitnota over frauduleuze praktijken.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 08.35.50

Citaat uit beroepschrift van 19 maart 2019

Artikel in Binnenlands Bestuur van 28 augustus 2019.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De schadelijke gevolgen van bossing, intimidatie en psychische terreur op het werk.

Woord vooraf: vals spel.

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n vals spelende werkgever.

De gevolgen van bossing, intimidatie en pesten op het werk zijn  te vergelijken met die van verkrachting.

Schermafbeelding 2018-10-08 om 17.44.17

uit Arbo-informatieblad


Over één ding zijn alle onderzoekers het eens: pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk hebben vergelijkbare gevolgen voor de gezondheid als verkrachting. Het is verbazingwekkend hoe snel een slachtoffer van intimidatie op het werk aftakelt. Reeds na enkele dagen krijgen slachtoffers allerlei spanningsklachten, zoals: maag- en darmklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, bovenmatige transpiratie, vermoeidheid, nervositeit, migraine, lage rugpijn, gespannenheid en dergelijke. Men gaat ijsberen, krijgt huilbuien, kan zich niet meer concentreren, maakt fouten (wat leidt tot negatieve beoordelingen), kan plotseling geen woord meer uitbrengen, enz. In een later stadium kan men te maken krijgen met astma, suikerziekte, schildklierproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid, huidziektes, seksproblemen of maagzweren. Ook moeilijk in slaap komen is een veel voorkomend fenomeen. Volgens verschillende onderzoeken heeft slaaptekort negatieve gevolgen voor je prestaties, je concentratie en je langetermijngeheugen. Ook zou het aanleiding geven tot drugs- en alcoholgebruik. Bovendien kan slaaptekort leiden tot uitputting, frustraties, angsten, woede, impulsief gedrag, gewichtstoename, risicogedrag, hoge bloeddruk, een verzwakt immuunsysteem, stress en andere mentale aandoeningen. Ook je hebben veel last van je verdriet en weten niet wat zij hiertegen kunnen doen. Dat breekt iedereen uiteindelijk op.

Screenshot 2014-02-13 14.10.48

Uitzending EenVandaag: Intimidatie op het werk o.l.v. het gemeentebestuur van Zevenaar.

Slachtoffers verwaarlozen hun sociale contacten, sluiten zich op in hun eigen huis, kunnen niet goed meer uit hun woorden komen, hebben moeite zich te concentreren in het verkeer, maken grote fouten en veroorzaken bedrijfsongevallen of verkeersongeluk-ken. Men rijdt zo maar door het rode licht, is plotseling aan het spookrijden en kijkt niet meer uit bij onbewaakte spoorwegovergangen. Slachtoffers kunnen niet rustig hun ver-haal vertellen en zijn snel geïrriteerd, zij ontwikkelen riskante gewoonten die de ge-zondheid aantasten, zoals slecht eten, roken en overmatig alcoholgebruik. Ook woede, agressie, vijandigheid en depressie spelen in dit verband een duidelijke rol. Daardoor worden slachtoffers steeds meer geïsoleerd en is de kans op echtscheiding of op andere problemen in de privésfeer levensgroot. En uiteindelijk verliest 90% van de slachtoffers ook nog zijn baan, meestal zonder vooruitzicht op ander werk. Een groot aantal van hen komt zelfs nooit meer aan het werk (weg carrière, weg eigen inkomen). Zij mogen niet meer meedoen in onze maatschappij en horen er niet meer bij. Het vinden van doeltreffende (multidisciplinaire) hulp bij het oplossen van al deze afzonderlijke lichamelijke, psychische en sociale problemen is bijna onmogelijk. Het is een doolhof en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. De vraag waar mensen terecht kunnen die ziek zijn geworden door hun werk is onthutsend eenvoudig: nergens. Zelfs niet bij Slachtofferhulp. Slachtofferhulp mag helaas geen mensen helpen die op het werk in de problemen zijn gekomen.

Screenshot 2014-02-13 12.31.50

Schadelijke gevolgen op langere termijn.
Als de intimidatie voortduurt of erger wordt, kan een hartinfarct, hersenbloeding of die-pe depressie en elke andere vervelende ziekte het gevolg zijn. Het slachtoffer krijgt een somber humeur, verliest zijn gevoel van eigenwaarde, krijgt een buitensporig of mis-plaatst schuldgevoel, raakt uitgeput, verliest ieder plezier in het werk en zijn vrije tijd en heeft geen belangstelling meer voor alles wat hem vroeger wel interesseerde. Hierdoor komen slachtoffers in een vicieuze cirkel terecht. Doordat ze zich min of meer vreemd gedragen, vindt de omgeving het begrijpelijk dat ze geïntimideerd worden. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat pesten ook de levensverwachting negatief beïnvloedt. Voor pest-slachtoffers is het risico om te overlijden  door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of kanker circa 50 % hoger dan normaal. Sommige slachtoffers lopen zelfs rond met gedachten over zelfdoding, en anderen gaan daartoe over.

Zin in Zevenaar?  Nooit!!

Video | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties

Artikel in Binnenlands Bestuur over door gemeente Zevenaar aangespannen rechtszaak.

Artikel in Binnenlands Bestuur:

Schermafbeelding 2019-08-20 om 18.36.53

De gemeente Zevenaar misbruikt de Wob om fraude in de doofpot te houden.

Op mijn eerste verzoek (uit 2008) om stukken toe te sturen, reageeerden B&W van de gemeente Zevenaar al kwaadwillend en dat is na die tijd nooit veranderd. In hun brief van 10 april 2008 schreven B&W dat ik stukken alleen zou kunnen krijgen als ik naam opsteller, datum notitie, registratienummer en onderwerp zou doorgeven: doofpotterij in optima forma.

Schermafbeelding 2019-08-13 om 21.57.12

Schermafbeelding 2019-08-13 om 21.59.21

Citaat uit brief van B&W van 10 april 2008

Uiteraard kon ik niet op tijd aan de nummers, de namen van de opstellers e.d. van de ontbrekende stukken komen. Later gaf een ex-collega mij vertrouwelijk de vereiste gegevens van een van de gevraagde stukken. Toen bleek dat “niet bestaande stuk” dus toch te bestaan en had ik het geluk dat in dat stuk ook nog verwijzingen stonden naar andere stukken die voor die tijd zogenaamd niet bestonden.

Fraude bij de gemeente Zevenaar blijft 75 jaar in de doofpot:

Schermafbeelding 2019-08-13 om 12.34.58

De Raad van State heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan. Teleurstellend en onbegrijpelijk.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Ziekmelding op advies (!!) van bedrijfsarts leidt eerst tot salarisinhouding en daarna tot strafontslag.

Op advies bedrijfarts (!) meldde ik mij ziek. B&W van de gemeente Zevenaar beweerden dat ik niet ziek was en hielden 9 maanden salaris in en gaven mij strafontslag zonder WW-uitkering of welke uitkering dan ook.

Op deze wijze en met nog veel gemenere methoden werkten B&W van de gemeente Zevenaar tal van ambtenaren de deur uit. Ik ben blij dat ik de terreurdaden van het gemeentebestuur en de ambtelijke top (ternauwernood) heb overleefd. Dat kan helaas niet ieder doelwit navertellen.

Het gemeentebestuur van Zevenaar is niet een klein beetje asociaal maar asociaal tot diep in de poriën.

Schermafbeelding 2019-08-15 om 11.38.37

Zie uitspraak rechtbank over salarisinhouding

Uitspraak Rechtbank over salarisinhouding.

Schermafbeelding 2019-08-15 om 12.05.40

Zie uitspraak rechtbank over strafontslag

Uitspraak Rechtbank over strafontslag.

Schermafbeelding 2019-08-15 om 13.36.55

Brief UWV over weigering WW-uitkering.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Zitting Raad van State. De gemeente Zevenaar zou moeten beseffen: waar het echt om gaat is de waarheid, dan komt de rest vanzelf.

Vandaag werd het hoger beroep behandeld dat de gemeente Zevenaar bij de Raad van State had aangespannen tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland van oktober vorig jaar. De rechtbank had mij in het gelijk gesteld. Ik had geen misbruik van recht gemaakt door het indienen van Wob-verzoeken.

In dat kader werd mij o.a. de vraag gesteld wanneer al die rechtszaken zouden stoppen. Mijn antwoord is klip en klaar: wel of niet stoppen met rechtszaken is niet waar het om gaat.

O.a. blog met uitspraak over rapport Bunt en rehabilitatie.

Waar het om gaat is dat de gemeente Zevenaar openheid van zaken moet geven en moet erkennen dat er bij de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo ernstig is gefraudeerd, waardoor talrijke arbeidsconflicten zijn ontstaan en waardoor meer dan 20 goedwillende ambtenaren zijn beschadigd en grote financiële schade hebben geleden. Die erkenning brengt als vanzelfsprekend met zich mee dat aan al deze ambtenaren (niet een of twee) een redelijke schadevergoeding wordt gegeven.

Hoewel zij het tegendeel beweren, hebben B&W mij nooit een concreet schadebedrag aangeboden vanwege de later door hen “opgeworpen” precedentwerking. Maar alleen aan mij een schadevergoeding geven, is voor mij ook niet acceptabel. De impact van de door B&W jarenlang afgedekte frauduleuze praktijken is daarvoor, ook voor alle andere betrokken ambtenaren en hun gezinnen, te groot.

Toen puntje bij paaltje kwam, kreeg ook het voormalig hoofd van de afdeling CJZ geen enkele vergoeding. Met “ruimhartige” medewerking van zijn vileine opvolgster (en tevens voormalig Bunt-informante) werd hij jarenlang door B&W in de kelder van het gemeentehuis gestationeerd. Zijn noodkreet aan ex-burgemeester de Ruiter werd niet beantwoord.

Na de raadsenquête was hem mondeling een vergoeding van € 15.000,– toegezegd, maar hij kreeg dat niet omdat aan mondelinge toezeggingen van de gemeente volgens voortschrijdend inzicht van B&W opeens geen rechten meer konden worden ontleend. Hij schreef er deze brief over aan de gemeenteraad. De inhoud spreekt voor zich. De brief werd “voor kennisgeving aangenomen”. 

Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.35.36
Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.20.33

Laatste stukken hoger beroep misbruik van recht

De enquêtecommissie van de gemeente Zevenaar had de opdracht om twee hoofdvragen te beantwoorden:
Vraag 1: Heeft de gemeente in de context van de vele arbeidsgeschillen oordeelkundig (in overeenstemming met wetgeving beleid, goed werkgeverschap e.d.) gehandeld?
Vraag 2: Biedt het huidige P&O beleid voldoende waarborgen voor de toekomst?

Antwoord op vraag 1: Zonder raadsenquete was al lang duidelijk dat de eerste vraag met “nee” moest worden beantwoord. B&W en de top van de organisatie lapten regels aan hun laars en fraudeerden naar hartelust als ze dachten er zelf beter van te worden. Dat antwoord was al duidelijk door de uitspraken in tal van rechtszaken.

Antwoord op vraag 2: Ook de tweede vraag kan eenvoudig met “nee” worden beantwoord. Want hoe mooi en correct de wetten en regels ook zijn, als men zich daar niet aan houdt, integriteit ver te zoeken is en willekeur en vrindjespolitiek de boventoon voeren, dan zijn al die waarborgen, wetten, regels en mooie woorden helemaal niets waard.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Intimidatie op het werk als managementinstrument.

Woord vooraf over psychische terreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met je doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal kapot te maken.

Bossing (wegpesten door je baas) is een bedenkelijk managementinstrument.

TNO brengt jaarlijks een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïn-timideerd, is dat zeker zo pijnlijk. Vooral omdat verticale intimidatie (“bossing”) zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwij-gen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk nog steeds een ernstig en veel voorkomend probleem is. Het is aan de bedrijven en overheids-organisaties om eindelijk eens schoon schip te maken en intimidatie als management-instrument uit te bannen. Alleen al uit kostenoverwegingen zou het verstandig zijn een eind te maken aan dit schadelijke managementgedrag. Want uiteindelijk kost iedere weggepeste werknemer een bedrijf of overheidsorganisatie minimaal € 45.000. En de sfeer binnen het bedrijf of de organisatie wordt er ook niet beter op.

Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Bossing (doelbewust wegpesten door je Baas met allerlei smerige en niet integere “trucs” à la gemeente Zevenaar).

Bij de gemeente Zevenaar is al jarenlang sprake van bossing.

Geeft je baas je onbelangrijke klusjes, plant hij vergaderingen als je er niet bent, maakt hij je zwart bij collega’s, huurt hij gewetenloze adviseurs of advocaten* in om je af te branden, of probeert hij je plotseling te framen als slecht werknemer? Verbiedt hij je collega’s met jou te praten, krijg je plotseling een werkplek in een kamertje achteraf of gebeuren er andere van dat soort rare, onverklaarbare en ziekmakende voorvallen? Is het misschien al zo ver dat je collega’s je niet meer meevragen voor de luch, niet meer uitnodigen voor hun feestjes en je plotseling aanspreken met “u”? Dan ben je zeker het slachtoffer van ‘bossing’ : wegpesten door je baas. Bossing gebeurt meestal heel subtiel, in het geniep en zonder dat je het aanvankelijk doorhebt, maar altijd doelbewust en met het oogmerk om je te beschadigen, ziek te maken en zo goedkoop mogelijk en met ongeoorloofde middelen uit de organisatie en het arbeidsproces te verwijderen. Het is een bewuste managementstrategie ook al zal men dat nooit erkennen (“wij herkennen ons er niet in”). Zelf kom je er meestal pas achter als het te laat is en je geen schijn van kans meer hebt om aan het werk te blijven.

Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden afgebrand, weggepest en misbruikt door je baas en wat het met jou en je gezin doet als je met een bijzonder slecht werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen. De gemeente Zevenaar is al jarenlang zo’n slechte werkgever. Het zit in de bedrijfscultuur en er is onvoldoende zelfreinigend vermogen om de onderlinge machtspelletjes in de top van de organisatie intern aan te pakken. Nieuwkomers worden van begin af aan ingewijd in de bestaande cultuur en gedwongen om zich daaraan te conformeren. Anders redden zij het niet en kunnen of moeten ze weer vertrekken. Tegenspraak wordt niet getolereerd ook al doet men er alles aan om de buitenwacht te doen geloven dat men met een transparante organisatie te maken heeft waarin fouten openlijk kunnen worden besproken en erkend. Het tegendeel is waar. In de Zevenaarse bestuurspraktijk wordt alles wat riekt naar een misstand of fout zo lang mogelijk in de doofpot gestopt. En iemand die er iets van durft te zeggen, wordt behandeld als een klokkenluider die kost wat het kost, moet worden ‘kalt gestellt’ en monddood gemaakt.

* De gemeente Zevenaar schakelde hiervoor o.a. in de heren Bunt, Wullings, Van Lenthe, Van der  Wal, Zwennis en Lam, Capra Advocaten, Buitenhek Adviseurs, Vijverberg Juristen en Hekkelman Advocaten en Notarissen.
Op 5 juli 2017 is het het rapport van de enquêtecommissie over het gemeentelijk P&O beleid besproken in de gemeenteraad van Zevenaar. Aansluitend heeft de voorzitter van de enquêtecommissie een interview gegeven aan Omroep Gelderland. Voorzitter Fred van Dijk heeft de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar toen als volgt verwoord:

schermafbeelding 2019-01-08 om 12.29.42

Als afbrand-externen werden door B&W o.a. in huis gehaald Bunt, Van Lenthe, Van der  Wal, Lam, Zwennis, Capra Advocaten, Buitenhek, Vijverberg Juristen en Hekkelman Advocaten.

Raadsvergadering van 5 juli 2017 bij presentatie enquêterapport.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-medewerkers voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de Algemene Middelen. 

De motie van 5 juli was niet serieus bedoeld.
Achteraf bleek dat de gemeenteraad met de motie van 5 juli een vals spelletje speelde. In het openbaar stemden alle fracties van de gemeenteraad voor de motie, maar later (in december 2017) bleek dat de meeste fracties via het presidium in het geheim aan B&W hadden laten weten dat de motie niet serieus was bedoeld en dat er geen financiële regeling mocht komen. En die kwam er ook niet. Het liegen en bedriegen en het werken met een dubbele agenda ging na de raadsenquête dus gewoon door. Bij de gemeente Zevenaar gaan het eigen belang en de niet integere ons-kent-ons-cultuur uiteindelijk opnieuw boven het belang om schoon schip te maken en fouten te erkennen.

Wat is bossing?

Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het wegpesten door je baas (in de USA: bullying at work) . Eerder werd de term mobbing voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één of enkele personen door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het (weg)pesten door je baas. Onderdeel hiervan is ook dat je baas je net zo lang blijft intimideren tot je ziek wordt of uit eigen beweging vertrekt (professor Sven M. Kile 1928-1995 in Helsefarlege leiarskap, 1990). Maar ook daarna blijft je baas je nog jarenlang doelgericht achtervolgen.

Bossing als bewuste management- en bestuursstrategie om personeel met niet geoorloofde middelen uit de organisatie te verwijderen.
Bossing is volgens dr. Klaus Niedl een doelbewuste managementstrategie die alleen voorkomt in verrotte organisaties. In de gemeente Zevenaar is bossing ook een doelbewuste bestuursstrategie, zoals uit de raadsenquête is gebleken. B&W schakelen immers doelbewust dubieuze adviseurs en advocatenkantoren in om personeel af te branden en zo met niet geoorloofde middelen uit de organisatie te verwijderen zonder acht te slaan op de geldende rechtspositie- en ontslagregels. Tegen zulke valse wegpestpraktijken kun je je als gewone ambtenaar niet verdedigen. Je verliest altijd je baan en (volgens o.a. Strangl) vaak nog veel meer:  “Wenn Menschen von Führungskräften gebosst werden, kommt das somit zu einer schweren Verletzung der Biologie des Gehirns und ist das Leid der Betroffenen so groß, daß sie sich oft umbringen”  (voorbeeld Arthur Gotlieb, medewerker  van de Nederlandse Zorgautoriteit)

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen slappe managers en slechte werkgevers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf en maatschappij tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf of de organisatie het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen (integriteit) enzovoort.

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van zo’n manager. Soms is de manager een psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat psychopaten o.a. beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Bossing is ’n bedenkelijk managementinstrument.

Jaarlijks brengt TNO een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïntimideerd, is de impact op je gezondheid vele malen groter dan bij agressie van buitenaf (zie TNO-rapport “Agressie op het werk 2014” van februari 2016, pagina 8). Dit komt vooral omdat interne agressie (intimidatie, pesten en wegpesten) zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwijgen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over. Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik dit helaas zelf ervaren.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk een ernstig en veel voorkomend probleem is. Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

schermafbeelding 2019-01-10 om 14.17.13

Vormen van bossing zijn onder meer:

 1. Sociaal isoleren
  Medewerker negeren, hem (of haar) in een kamertje ver van collega’s plaatsen, hem niet meevragen voor de lunch of de lunchwandeling, hem niet groeten, collega’s verbieden om contact met hem op te nemen, hem tijdens vergaderingen niet aan het woord laten komen, hem voortdurend onderbreken, niet meer met hem spreken, hem geen kerstpakket geven.
 2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken
  Bestanden van zijn computers wissen, belangrijke telefoontjes niet meer aan hem doorgeven, voortdurend kritiek op zijn  werk leveren, positieve beoordelingen uit zijn personeelsdossier verwijderen, valse negatieve beoordelingen in zijn personeelsdossier opnemen, vergaderingen zo plannen dat hij niet mee kan doen, zijn  arbeidsresultaten manipuleren, zijn werkzaamheden inperken of afnemen, plotseling van hem eisen dat hij voor allerlei zaken toestemming vraagt, hem alleen nog onbelangrijke klusjes geven of alleen nog dingen laten doen die hij niet leuk vindt.
 3. Bespotten
  Bijvoorbeeld om zijn uiterlijk, gedrag, afkomst, manier van praten of lopen of seksuele voorkeur, hem aanstaren, tegen hem schreeuwen, hem uitschelden.
 4. Afbranden
  In het geniep een negatief dossier over hem opbouwen, hem naar een psychiater sturen hoewel hij kerngezond is, een zelfmoorduitlokker als “adviseur” inhuren om hem helemaal af te branden (werkwijze Bunt en gemeente Zevenaar), het ongeoorloofd opvragen van vertrouwelijke medische gegevens, bedrijfarts onder druk zetten om hem af te keuren.
 5. Roddelen/geruchten verspreiden
  Hem zwart maken om zijn reputatie te schaden, negatieve verhalen over hem verspreiden.
 6. Dreigementen
  Veel functioneringsgesprekken met hem houden, hem bedreigen met vage insinuaties, altijd ontevreden zijn over zijn werk, hem dreigen met rechtspositionele maatregelen (salariskorting, volledige salarisinhouding, ongeschiktheidsontslag, strafontslag), bedrijfsarts bedreigen met verbreken contract als bedrijfsarts bevelen van baas niet opvolgt.
 7. Lichamelijk geweld
  Hem een duw geven, “per ongeluk” tegen hem aanlopen, hem opsluiten, zijn beschermingsmaatregelen saboteren, hem dwingen om levensgevaarlijk werk te doen.
 8. Seksuele intimidatie
  Met gebaren, verbaal of fysiek

Schermafbeelding 2018-10-14 om 10.53.04.png

Deze positieve beoordeling werd door B&W uit mijn personeelsdossier verwijderd.

Hoe herken je bossing? Op welke signalen moet je letten?

 • Je functie wordt ontmanteld.
  Je baas laat de taken die je leuk vond plots door iemand anders uitvoeren. Geleidelijk verlies je meer en meer van je werk en krijg je enkel nog onbelangrijke of vervelende klussen toegeschoven.
 • Je wordt geïsoleerd.
  Je baas negeert je, groet je niet, plaats je bureau ver van je collega’s, vraagt je niet mee voor de lunch enzovoort.
 • Je wordt geboycot.
  Je baas plant vergaderingen op een tijdstip dat je er niet bij kunt zijn, houdt telefoontjes achter, wist bestanden van je computer of manipuleert je resultaten.
 • Je wordt bespot.
  Je baas maakt je belachelijk door grapjes of opmerkingen over je uiterlijk, manier van praten of seksuele voorkeur.
 • Je wordt zwart gemaakt.
  Je baas spreekt kwaad over jou tegen je collega’s en roddelt. Positieve aantekeningen worden uit je personeelsdoddier verwijderd en vervangen door negatieve aantekeningen die zo nodig ook nog vervalst zijn.
 • Je wordt bedreigd.
  Je baas is altijd ontevreden over je werk, ook al is het perfect, geeft je slechte beoordelingen en dreigt met ontslag.

Intimidatie als managementinstrument met de schijn van legitimiteit.
Het gebruik van intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als bestuurs- en managementinstrument komt vaak voor in overheidsorganisaties. En toch is deze valse, geniepige en interne vorm van agressie op basis van verschillende wettelijke regelingen verboden.

Wat zegt de wet?

In verschillende wetsartikelen zijn de verplichtingen van de werkgever om werknemers te beschermen tegen bossing, intimidatie, psychisch geweld en pesten, nader geconcretiseerd.

 31 Europees verdrag van Maastricht.
Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden (een Europees grondrecht).

Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Intimidatie, psychisch geweld en pesten is ook op grond van de Arbowet verboden. Deze wet hanteert daarvoor de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, intimidatie en psychisch geweld, ook wel aangeduid als: mobbing, bossing, bullying e.d.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkgevers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Tweede Kamer. Het veroorzaken van gezondheidsschade is een misdrijf. Daarom is het zo misdadig dat burgemeester en wethouders van Zevenaar medewerkers doelbewust net zo lang intimideren totdat ze ziek afhaken. B&W handelen hiermee in strijd met artikel 32 van de Arbowet en kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het zinvol is persoonlijk aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders.

De overtreders van artikel 32 van de Arbowet kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk is begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een hechtenisstraf van een jaar. Een werkgever kan ook worden veroordeeld voor dit misdrijf wanneer er in de praktijk geen of een lichte gezondheidsschade is ontstaan.

Brief minister Asscher over aanpak intimidatie op het werk.
Op 20 december 2013 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij o.a. aankondigt dat intimidatie op het werk bespreekbaar moet worden gemaakt en uit de taboesfeer moet worden gehaald.

Artikel 361 Wetboek van Strafrecht.
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d.
De (ex-) werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap. Op basis van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door wegpesten, mobbing, bossing, bullying, intimidatie en psychoterreur of hoe je het pesten op de werkvloer ook noemt.

Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden schade volledig worden vergoed.

Artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit artikel stelt de werkgever aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikte. Wanneer een werknemer een andere werknemer (weg)pest, kan de (weg)gepeste werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op intimida-tie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedrei-gende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld inti-mideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

 • artikel 141 (openlijke geweldpleging);
 • artikel 261 (smaad);
 • artikel 266 (eenvoudige belediging);
 • artikel 300 (mishandeling); en
 • artikel 350 (vernieling).

Schadevergoedingsartikelen.

De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

 • artikel 7:611 BW, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d. (goed werkgeverschap);
 • artikel 7:658 BW (schadevergoeding);
 • artikel 6:162 en 6:106 BW (onrechtmatige daad en opzet).

Uit onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij de gemeente Maastricht door Inspectie SZW (pagina 5/6 brief Inspectie SZW van 14 april 2017):
Schermafbeelding 2018-11-24 om 23.02.12

Wat te doen als je met bossing te maken krijgt?

Mijn advies is:

 1. sluit meteen een goede rechtsbijstandsverzekering af (de vakbond laat je meestal in de steek);
 2. wees je er van bewust dat je sowieso wordt ontslagen, dat je leidinggevende niet (meer) te vertrouwen is en dat hij zich vantevoren bij zijn leidinggevenden heeft ingedekt of in hun opdracht handelt;
 3. noteer alles wat er gebeurt, wees op je hoede en op het ergste voorbereid en maak hierbij gebruik van alle mogelijke bewijsmiddelen (geluidsopnames, filmpjes, whatsapps, emails en dergelijke);
 4. zorg ervoor dat je de beschikking krijgt over je hele personeelsdossier en bewaar dit dossier op een veilige plek;
 5. ga niet aan je zelf twijfelen en schakel van meet af aan hulptroepen in (huisgenoten, vrienden, huisarts en dergelijke);
 6.  meld je zo nodig ziek en maak op eigen initiatief afspraak met huisarts en bedrijfarts;
 7. (maar het allerbelangrijkste is): zoek zo snel mogelijk ander werk ook al zal dit moeilijk zijn en verdien je in je nieuwe baan een lager of veel lager salaris. Vertrekken uit een ziekmakende organisatie maakt niet dat je een mislukking bent maar doe je uit zelfbescherming.
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Collega’s bij de gemeente Zevenaar mochten van directie niet meer met mij praten. TV-uitzendingen 19 en 25 april.

Ik heb meegewerkt aan de TV-uitzending “Pesten van 5 tot 9” op 19 april 20.30 uur NPO 1. Ook geïnterviewd zijn professor Hilhorst en Nicolette van Berkel, vuurtorenwachter op de Brandaris (Terschelling).

Uitzending van 19 april gemist? Klik hier.

Voor aanvullende uitzending van AD in de ochtend van 25 april. Klik hier.

Net als de Stasi schakelden B&W van Zevenaar eerst geheime interne informanten in om mij te bespioneren, daarna werd Bunt ingehuurd om mij onverhoeds aan te vallen en kapot te maken, en lieten B&W aan mijn collega’s weten dat zij niet meer met mij mochten praten of contact mocheten opnemen. Zelfs buiten het gemeentehuis was dat verboden. Het personeelsbeleid van de gemeente Zevenaar deugt voor geen cent.

Na indiensttreding bij gemeente Zevenaar zei ex-gevangenisdirecteur letterlijk: “in gevangenis behandelden wij moordenaars en psychopaten nog fatsoenlijker dan B&W van Zevenaar jullie behandelen”. Later ging dit afdelingshoofd zich ook gedragen zoals B&W dat deden. Werken bij de gemeente Zevenaar is superonveilig.

Schermafbeelding 2019-04-16 om 10.04.47.png

De gemeente Zevenaar huurt zelfmoorduitlokker Bunt in om mensen kapot te maken.

Schermafbeelding 2019-04-17 om 24.22.26.png

Een goede bedrijfarts is van levensbelang 
Bij psychische terreur op het werk is het van groot belang dat je een goede bedrijfsarts treft. Ik had dat geluk. Hij gaf me zijn 06-nummer en liet mij weten dat ik hem dag en nacht kon bellen als ik door het psychisch geweld in paniek zou raken en voor mezelf geen uitweg meer zag. Ik ben blij dat hij mij dat vertrouwen gaf en dat ik daar gebruik van heb kunnen maken op het donkerste moment van mijn leven. Deze empatische bedrijfsarts is later door de gemeente Zevenaar aan de kant gezet. Voor mij was hij heel waardevol. Voor de gemeente Zevenaar niet. De gemeente maakte niet voor niets regelmatig gebruik van zelfmoorduitlokker Bunt. In mijn geval slaagde die opzet niet.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Uitspraak Rechtbank Gelderland van 25 februari 2019. Zo gaat de gemeente Zevenaar met Wob-verzoeken om.

Gemeente Zevenaar en huisadvocaat T.E.A.P. Lam verliezen voor derde keer in korte tijd weer rechtszaak. De rechter geeft in zijn uitspraak o.a. te kennen dat van een overheidsorgaan mag worden verwacht dat adequaat op een ingebrekestelling wordt gereageerd en de gemeente Zevenaar heeft dit niet gedaan.

Schermafbeelding 2019-02-26 om 15.34.48
Schermafbeelding 2019-02-26 om 15.35.24
Schermafbeelding 2019-02-26 om 15.35.47

Schermafbeelding 2019-02-26 om 15.36.13

Jan Nooij, de fractievoorzitter van het CDA Zevenaar heeft vragen gesteld over de vele Wob-verzoeken die bij de gemeente Zevenaar worden ingediend. Hij zegt: “Ik schrik daar erg van”.

Hij zou in feite moeten schrikken van de wijze waarop de gemeente Zevenaar met Wob-verzoeken omgaat.

Beantwoording vragen over Wob-verzoeken

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Ook huidige college van B&W van de gemeente Zevenaar houdt zich uiteraard niet aan eerdere toezegging.

Besluit van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019.

Schermafbeelding 2019-02-15 om 10.48.51

Besluit van 5 februari 2019

Brief van ex-ambtenaar gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-12-28 om 14.16.06

pagina 1

Schermafbeelding 2018-12-28 om 14.16.32

Brief ex-ambtenaar november 2018 pagina 2

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Huisadvocaat T. Lam geeft onjuist en dus misleidend advies aan gemeenteraad van Zevenaar.

Advies van huisadvocaat over scholenbouw Platanenlaan.
Huisadvocaat T. Lam geeft onjuist en misleidend advies aan de gemeenteraad van Zevenaar over de juridische betekenis van het begrip precedentwerking en beweert ook nog ten onrechte dat eerst de huisvestingsverordening moet worden aangepast en dat het juridisch niet mogelijk is om met schoolbestuur in overleg te treden.

Hieronder het advies dat huisadvocaat T. Lam heeft uitgebracht in de besloten vergadering van de commissie Samenleving van 15 januari 2019.

Schermafbeelding 2019-02-13 om 17.01.38

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De met veel bombarie aangekondigde “nazorg” voor slachtoffers wegpestpraktijken gemeente Zevenaar is nep.

Onderstaande notitie van B&W van Zevenaar (“Nazorggesprekken naar aanleiding van de Raadsenquête P&O beleid”) is op 19 december 2017  in de gemeenteraad besproken. Het is een fake-notitie die de schijn moet wekken dat de gemeente de conflicten wil oplossen met de Zevenaarse ambtenaren die tussen 2002 en 2015 door B&W zijn weggepest. Dat de gemeente deze conflicten helemaal niet oplossen wil oplossen, is in het openbaar toegegeven door de fractie van de SP. Het toezeggen van financiële vergoedingen voor advocaatkosten en zogenaamde excuses is prietpraat voor de bühne. De gemeente werkt ook hier met een dubbele agenda.

Schermafdruk 2018-03-08 18.56.28

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar


Hoeveel schade en schande moeten de echte gedupeerden nog ondergaan, voordat ze schadeloos gesteld worden? Het wegpesten van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten en ex-communiceren voor medewerkers en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en persoonlijke consequenties heeft, moet een werkgever die dit walgelijke instrument toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

De zogenaamde “nazorg” van B&W is in feite extern gerichte prietpraat voor de bühne. Intern wordt er heel anders over gesproken. Het is een kosmetische truc om het eigen straatje schoon te poetsen en verdient de benaming “nazorg” volstrekt niet. Zoals tijdens de behandeling van hun nazorgnotitie door de gemeenteraad is gebleken, hanteert de gemeente ook in dit geval weer een dubbele agenda. In het openbaar doet men net alsof men de slachtoffers van het onthutsende P&O-beleid excuses wil aanbieden en financieel tegemoet wil komen, maar in de besloten bijeenkomsten wordt het tegendeel bekokstoofd en afgetikt. Schijn bedriegt.

Schermafbeelding 2019-06-10 om 22.02.42

Schermafbeelding 2019-06-10 om 22.01.40
Schermafbeelding 2019-06-10 om 22.01.11Schermafbeelding 2019-06-11 om 16.44.10Schermafbeelding 2019-06-10 om 21.58.49Schermafbeelding 2019-06-10 om 21.58.09

Zo lang de valsspelers en hun adviseurs het voor het zeggen hebben, heeft het geen zin afspraken te maken met de gemeente Zevenaar. Daarom heb ik mijn voorstel voor een oplossing ingetrokken. Bovendien is het geen pretje om weer met Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen aan de overlegtafel te zitten.  Hij heeft namens B&W het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd, tot en met de behandeling van dat rapport door de Centrale Raad van Beroep. En tijdens het laatste overleg met B&W op 27 september jl. zat hij plotseling weer als adviseur van B&W aan tafel. Van tevoren was dit niet aangekondigd of gecommuniceerd. De inschakeling van Zwennis is voor mij een teken dat B&W niet van goede wil zijn, met een verborgen agenda werken en nog steeds achter het rapport Bunt staan.

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.22

pagina 1

Schermafdruk 2018-01-29 14.29.15

pagina 2

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.54

pagina 3

Als B&W niet in staat of bereid zijn om schoon schip te maken dan kunnen ze maar beter opstappen.
Uit deze nep-nazorgnotitie van B&W blijkt dat zij er alleen maar op uit zijn om hun eigen straatje schoon te poetsen. B&W schofferen niet alleen de slachtoffers en gedupeerden van hun “P&O-beleid’ maar zetten ook de enquêtecommissie flink te kakken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, intimidatie, pesten | Tags: , , , , | 4 reacties

Uitspraken Rechtbank Gelderland van 31 oktober 2018 en 24 januari 2019. Gemeente Zevenaar verliest opnieuw.

Sinds in kleine kring bekend is dat de top van de gemeente Zevenaar niet integer is en fraudeert, zoeken B&W een zondebok en framen ze mij als rechtsmisbruiker. Met behulp van dure advocaten willen B&W hun integriteitsschendingen en de fraude zo lang mogelijk in de doofpot houden.

Uitspraak rechtbank Gelderland 31 oktober 2018

Uitspraak rechtbank Gelderland 24 januari 2019

Klik hier voor nog een aantal uitspraken.

Verweer tegen framing als rechtsmisbruiker

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 3 reacties

Worden stukken van voormalig algemeen directeur gemeente Zevenaar vernietigd vanwege fraude? Wie twijfelt hieraan?

Je hoeft nooit te twijfelen aan dingen die je zeker weet.
In augustus 2010 hebben B&W van Zevenaar een voorstel besproken over het vernietigen van het (schaduw)archief van de voormalige gemeentesecretaris/algemeen directeur .

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heb ik het besluit van B&W opgevraagd omdat het vernietigen te maken heeft met het in de doofpot houden van de fraude en integriteitsschendingen waaraan ook anderen uit de top van de gemeentelijke organisatie meewerkten onder rugdekking van B&W.

Sinds ik deze stukken heb opgevraagd, doet het huidige college van B&W er alles aan om mij af te schilderen als een rechtsmisbruiker. Zij tal van gemeenteraadsleden en leden van politieke partijen in Zevenaar weten ook van deze frauduleuze praktijken. Zij zijn er verantwoordelijk voor en het moet hun worden toegerekend.

Eerst kreeg ik deze brief:


 

Mijn bezwaar van 11 februari 2018 waarbij ik de aantijging van misbruik van recht bestrijd.

schermafbeelding 2019-01-24 om 22.57.57

schermafbeelding 2019-01-24 om 14.48.38
schermafbeelding 2019-01-24 om 14.48.57

schermafbeelding 2019-01-24 om 14.49.10

schermafbeelding 2019-01-24 om 14.49.28schermafbeelding 2019-01-24 om 14.49.39

 

Aanvullende stukken worden later geplaatst.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar in de huidige tijd: een valse lok-truc en een schimmenspel voor de Bühne.

Instanties ontregelen weerloze individuen met allerlei tegenstrijdige uitspraken die het ene moment hoop wekken die vervolgens weer de bodem wordt ingeslagen. Ze proberen op deze wijze iemand kapot te maken en denken ook nog dat dit mag.

Ook de gemeente Zevenaar past deze truc nog steeds toe. Zie onderstaande mail van een collega die ook door B&W met behulp van het huidige hoofd van de afdeling Publiekszaken op een smerige manier de deur is uitgewerkt De inhoud van de mail spreekt voor zich.

Schermafbeelding 2018-12-28 om 14.16.06

Mail, pagina 1

 

Schermafbeelding 2018-12-28 om 14.16.32

Mail, pagina 2

Schermafbeelding 2018-12-29 om 13.06.38
Schermafbeelding 2018-12-29 om 13.07.08
Schermafbeelding 2018-12-29 om 13.07.31
Schermafbeelding 2018-12-29 om 13.08.17

Schermafbeelding 2018-12-29 om 13.08.34

B&W lokken iemand met coulancebetaling maar weigeren later tot betaling over te gaan.

De enquêtecommissie heeft de houding van de gemeente Zevenaar in de jaren 2002-2015 als halsstarrig omschreven. Anno 2018 is dat nog net zo, ook al doet men voor de Bühne alsof dat anders is. Onder valse voorwendselen lokt men gedupeerden van hun personeelsbeleid opnieuw naar het gemeentehuis. Op niet gemeende excuses na zo veel jaren zit niemand te wachten.

Schermafbeelding 2018-12-28 om 22.42.54

Uit rapport enquêtecommissie van juni 2017

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar gaat door met psychische terreur, nu via Hekkelman Advocaten en Notarissen uit Nijmegen.

Gemeente Zevenaar gaat door met psychische terreur.
De gemeente Zevenaar is overgestapt naar Hekkelman Advocaten en Notarissen uit Nijmegen om recht te praten wat krom is.
De Rechtbank Gelderland heeft in zijn uitspraak van 31 oktober jl. bepaald dat ik geen misbruik van recht maak en dat de gemeente Zevenaar mij daarvan ten onrechte beschuldigt. De gemeente Zevenaar is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het door Tycho Lam ingediende beroepschrift heb ik hieronder opgenomen. Het staat bol van pertinente onwaarheden en valse suggesties. Curieus is dat Tycho Lam en ik elkaar nog kennen van een masterstudie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Merkwaardig dat hij zich momenteel ook met dit soort duistere zaakjes bezig houdt.

Schermafbeelding 2018-12-29 om 22.09.32
Schermafbeelding 2018-12-29 om 22.10.11
Schermafbeelding 2018-12-29 om 22.10.35.png
Schermafbeelding 2018-12-29 om 22.10.55
Schermafbeelding 2018-12-29 om 22.11.18
Schermafbeelding 2018-12-29 om 23.19.01

Dit zijn 6 van de 10 pagina’s uit het beroepschrift van T. Lam van Hekkelman Advocaten en Notarissen uit Nijmegen. De rest volgt.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

De zieke top van de gemeente Zevenaar heeft de levens verwoest van veel gewone ambtenaren en hun gezinnen.

De Ruiter c.s. vechten machtspelletjes uit over ruggen gewone ambtenaren.
Na lezing van het interview met de voorzitter van de Zevenaarse enquêtecommissie en VVD-gemeenteraadslid Fred van Dijk in de Gelderlander van 14 oktober jl. wordt duidelijk dat (ex-) burgemeester J. de Ruiter en de ambtelijke top van de gemeentelijke organisatie hun onderlinge machtspelletjes op geraffineerde wijze uitvochten over de ruggen van gewone ambtenaren. J. de Ruiter c.s. hebben vijftien jaar lang bewust hun macht misbruikt door medewerkers onverhoeds aan te vallen en af te branden, arbeidsconflicten uit te lokken en carrières, reputaties en levens te verwoesten van een groot aantal ambtenaren en hun gezinnen. Opvallend is dat het wegpesten van medewerkers gewoon doorging toen ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel in mei 2009 vertrok en werd vervangen door Saskia Wiersma.

Schermafdruk 2017-10-22 22.21.44

de Gelderlander februari 2017

Heimelijke fraude moet in de doofpot blijven.
Daarnaast werd er bewust een angstcultuur gecreëerd waardoor moest worden voorkomen dat in brede kring bekend werd dat de top van de gemeentelijke organisatie uit honger naar macht en ten eigen bate had gefraudeerd bij de fusie van de voormalige gemeenten Angerlo en Zevenaar. In strijd met het officiële fusierapport van het bureau Berenschot hebben de gemeentelijke machthebbers toen heimelijk het directiemodel in plaats van het sectorenmodel ingevoerd en werd een groot aantal medewerkers tegen de afspraken in door B&W gedwongen om ‘vrijwillig’ en zonder enige compensatie (“hier gaat niemand weg met een zak met geld”) uit de organisatie te vertrekken. Bij weigering werden zij met veel intimidatie en geweld de deur uit gewerkt. Dat laatste deden B&W o.a. met behulp van Louis (‘de slachter’) Bunt, Capra Advocaten, Vijverberg Juristen en meer van dat soort inhuurkrachten en leidinggevenden. Zij werden doelbewust ingezet en lieten zich ook zonder morren inzetten om de weerstand van de gedupeerden te breken.

Geen sprake van fair play.
In het interview is tevens te lezen dat de grote mate van gekwetsheid op voorzitter Van Dijk de meeste indruk heeft gemaakt. Hij zegt: “Ambtenaren zijn niet fair behandeld. Er was geen sprake van fair play. Dat heeft geleid tot diepe verontwaardiging. De impact daarvan is enorm, zelfs na al die jaren”. Voor hem is ook duidelijk dat de ontslaggolf en de talrijke uitgelokte arbeidsconflicten bij veel medewerkers diepe wonden hebben achter gelaten. Als je gemeentebestuurders en leidinggevenden van kwade wil zijn dan ben je als ambtenaar vogelvrij en machteloos en heb je helemaal niets aan prachtige procedures en protocollen, je CAO, vertrouwenspersonen of fantastische klokkenluidersregelingen.

Schermafbeelding 2018-10-19 om 13.02.17

Managementstrategie gemeente Zevenaar: ambtenaren bewust afbranden en kapot maken

Schermafdruk 2017-10-22 22.16.38

de Gelderlander april 2017

Wethouders en raadsleden keken andere kant op en zijn medeplichtig.
Zoals de enquêtevoorzitter verder vermeldt, wisten de wethouders en de leden van de Zevenaarse gemeenteraad van de heimelijke wegpestpraktijken en de schade die daarmee werd aangericht, maar keken zij bijna allemaal de andere kant op. Vanwege de bewust gecreëerde angstcultuur waren ook zij te bang om iets aan de afschuwelijke en frauduleuze misstanden te doen. Zij hadden daadkrachtig moeten optreden, hebben dit ten onrechte nagelaten en zijn daardoor medeplichtig aan de talloze wegpestpraktijken. Zij reageerden zelfs in het geheel niet op het zwartboek waarin dit jaren geleden al werd beschreven. Zelfs tegen de organisatiefraude in de top van de gemeentelijke organisatie is geen aangifte gedaan uit angst voor mogelijke politieke, financiële en persoonlijke consequenties.

Zwijgplicht over bewuste beschadiging van medewerkers.
Anno 2017 is de gemeente Zevenaar wettelijk en ook moreel nog steeds ten volle verantwoordelijk voor de schade die medewerkers en oud-medewerkers hebben geleden. Zoiets is niet goed te maken of op te lossen met een nietszeggend, te laat en ongemeend excuusbriefje van B&W (met de leugenachtige opmerking: “het is nooit de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders geweest om medewerkers te beschadigen”). Het is evenmin goed te maken met een fooi waaraan een zwijgplicht is gekoppeld.

Leugenachtige en ongemeende excuses hebben geen waarde.
Wie jarenlang is beschadigd door het psychisch geweld van de gemeente Zevenaar en dit met veel geluk heeft overleefd, zou zichzelf verloochenen door de leugenachtige en loze excuses van het huidige college van B&W serieus te nemen en te aanvaarden. Het bewust aanvallen en afbranden van medewerkers en dat ook nu nog hardnekkig blijven ontkennen, is tekenend voor de al jaren bestaande bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar.

De geest van Vijverberg Juristen waart nog steeds rond in het gemeentehuis van Zevenaar.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-ambtenaren voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de algemene middelen. Merkwaardig en stuitend is dat B&W zich in het overleg met de betrokken oud-ambtenaren laten bijstaan door ene meneer Zwennis van Vijverberg Juristen, een juridisch adviesbureau uit Zoetermeer. Bij dat bureau werken juristen die van hetzelfde bedenkelijke allooi zijn als Bunt. Zij staan niet als advocaat ingeschreven en zijn ook niet aangesloten bij de klachtenregeling van de Orde van Advocaten.

Van een constructieve dialoog kan geen sprake zijn.
In het verleden heeft Vijverberg Juristen jarenlang het rapport Bunt en de daarop gebaseerde onrechtmatige besluiten van B&W te vuur en te zwaard en met list en bedrog verdedigd tot bij de Centrale Raad van Beroep die in 2015 een vernietigende uitspraak deed over de werkwijze van Bunt, zijn rapport en de wijze waarop B&W daarmee zijn omgegaan. Door Vijverberg Juristen ook nu weer in te schakelen bij hun contacten met de gedupeerden van het gemeentelijk P&O-“beleid” laten B&W blijken dat zij het schoon poetsen van hun eigen blazoen (damage control) na al die jaren nog steeds belangrijker vinden dan een constructieve dialoog met de oud-medewerkers van wie de gemeente Zevenaar 12 jaar lang de levens heeft bezoedeld en beschadigd. De inschakeling van Vijverberg Juristen betekent in feite dat er van constructief overleg geen sprake kan zijn.

Schermafdruk 2017-10-20 22.18.32

Wethouder P&O is alleen bezig met schadebeperking voor de gemeente.
D66 wethouder en P&O-portefeuillehouder T. van der Werf heeft in 2015 tal van juridische belemmeringen opgeworpen tegen het P&O-onderzoek dat in eerste instantie door een werkgroep uit de gemeenteraad was voorgesteld. Daardoor bleef er voor de gemeenteraad niets anders over dan het houden van een raadsenquête, het zwaarste onderzoeksmiddel. Ook die enquête werd door haar zo veel mogelijk geboycot en nu probeert zij in samenwerking met Vijverberg Juristen en ten koste van de gedupeerden de waarheid zo te manipuleren dat de gemeente grotendeels buiten schot blijft. Wethouder Van der Werf gaat nu nog steeds door op de weg die ex-burgemeester J. de Ruiter en de ambtelijke top van de gemeente Zevenaar in 2002 zijn ingeslagen. Zij beseft kennelijk niet dat de waarheid eens boven tafel komt en dat excuses alleen zin hebben als ze oprecht zijn.

Blijk van minachting.
Het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar om een monumentje op te richten voor de weggepeste ambtenaren is een bewijs van hun diepe minachting voor deze slachtoffers van hun P&O-beleid. Hetzelfde geldt voor hun plan om een symposium te organiseren over “pesten op het werk”. B&W zouden er beter aan doen om te erkennen dat zij mensen hebben beschadigd door de manier waarop zij tal van ambtenaren hebben bejegend en tegenover derden hebben beschreven en te erkennen dat dit een grote negatieve impact heeft gehad op de gezondheid en het verdere leven van deze ambtenaren.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Gemeente Zevenaar: een frauderende organisatie die de deksel op de doofpot houdt.

Woord vooraf over de psychische wegpestterreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de praktijken van de gemeente Zevenaar:

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Waarom weigeren B&W van Zevenaar excuses aan te bieden  voor het psychisch vermoorden van medewerkers?

Schermafbeelding 2018-07-08 om 20.41.36

Uit rapport enquêtecommissie

Schermafbeelding 2018-07-08 om 15.01.42

Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.21.20

Schermafbeelding 2018-06-20 om 24.28.27

de Gelderlander

Klik: Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-06-20 om 17.49.38

Schermafbeelding 2018-06-19 om 18.24.25
Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.24.47.png

Schermafbeelding 2018-06-20 om 09.37.25.png
Schermafbeelding 2018-06-22 om 04.45.45
Zitting Centrale Raad van Beroep (hoogste ambtenarenrechter).
Tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep heb ik een beeld geschetst van de wijze waarop Bunt te werk is gegaan. Ik heb verteld dat ik Bunt zie als een door de gemeente ingehuurde nep-psycholoog/zelfmoorduitlokker die willens en wetens werd ingeschakeld om mij met veel psychisch geweld de zelfmoord in te jagen. Het geheime plannetje was om langs die weg van me af te komen zonder dat het iets kostte. Tijdens de zitting van de CRvB heb ik de door de gemeente Zevenaar gewenste situatie vergeleken met die van Arthur Gotlieb die werkzaam was bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in januari 2014 de dood werd ingejaagd. Opvallend hierbij was dat Bunt ook door de NZa was ingeschakeld.

Schermafbeelding 2018-06-20 om 13.35.36

de Gelderlander

De met veel poeha door B&W aangekondigde “nazorg” voor de 27 slachtoffers van hun wegpestpraktijken blijkt nep:

Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.15
Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.47

Schermafbeelding 2018-06-21 om 24.09.17

de Gelderlander

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Sint

Vandaag bezoek gehad van de Sint. Hij was goed op de hoogte van de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 18.53.00

Bericht van de Goedheiligman uit Spanje.

Sint is goed bekend met de Mantra van B&W van Zevenaar “bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit”. Deze Mantra stamt al uit de jaren 2003 en 2004 en kan als volgt worden vertaald: “Bij een reorganisatie hoeven wij ons uiteraard niet aan de wettelijke regels en sociale plannen te houden, want dan gaan er mensen met een ‘zak met geld’ de deur uit. Waarom zouden we daar ‘ons’ geld aan besteden.  Er zijn altijd wel mensen in de organisatie die we kunnen demoniseren en psychisch kapot maken zodat wij ze snel en goedkoop kunnen dumpen, dood of levend. In de wereld van de misdaad doet men dat ook. Dan mogen wij dat als gemeentebestuur van Zevenaar sowieso. Wie doet ons wat?”

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Valsheid in geschrifte: gelogen Buntrapport om op voorhand weerstand tegen corrupt en geheim ontslagplan te breken.

Een diep ingrijpende zwijgcultuur, te vergelijken met de omertà.
Organisatiefraude en andere misstanden binnen de gemeente Zevenaar kunnen zo lang voortwoekeren door geheimhoudingsconstructies en een “ring of silence”: “we weten het wel maar we houden onze mond”). Integriteitsschendingen worden in de doofpot gestopt en gehouden. Ook door ambtenaren en bestuurders die er niet direct bij betrokken zijn. Het heeft veel weg van de omertà, de geheimhoudingsplicht van de maffia. De omertà geldt niet alleen voor de maffialeden zelf, wordt ook “vrijwillig” in acht genomen door buitenstaanders en potentiële getuigen van maffiamisdrijven.

Oordeel Centrale Raad van Beroep (CRvB) over Bunt, zijn wegpestrapport en de verantwoordelijkheid van het college van B&W.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan is in de uitspraak van 8 maart 2012 reeds als onthutsend getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd.

Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter.

Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen.

Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties.

De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden.

Appellant was daarop niet voorbereid en kon dat ook niet zijn, nu kort tevoren in het functioneringsgesprek van 13 juli 2005 een overwegend positief beeld was geschetst van zijn functioneren. 

Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen.

Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden.

Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat het rapport van Bunt, waarin ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan.

In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

http://bit.ly/2zHoMfK

Schermafdruk 2017-11-14 13.07.08

HR-Praktijk

Schermafdruk 2017-11-10 10.15.11

de Gelderlander 10 november 2017

ECLI:NL:CRVB:2015:930/948

B&W weigeren om afstand te nemen van de wegpest-rapporten van zelfmoorduitlokker Bunt.

Slotwoord enquêtecommissie (uit rapport van 12 juni 2017).

Schermafdruk 2017-11-06 12.46.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Een aantal van de door B&W van de gemeente Zevenaar verloren rechtszaken met verwijzingen naar de uitspraken.

Door de gemeente Zevenaar verloren rechtszaken:

rechtszaak 1 (beroepschrift nr. 08/3327, Werkloosheidswet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 2 (beroepschrift nr. 13/4235, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 3 (beroepschrift nr. 09/2616, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 4 (beroepschrift nr. 08/4143, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 5 (beroepschrift nr. 15/6025, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 6 (beroepschrift nr. 10/0895, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 7 (beroepschrift nr. 10/3379, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 8 (beroepschrift nr. 10/0344, Algemene wet bestuursrecht, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 9 (beroepschrift nr. 09/4120, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 10 (beroepschrift nr. 13/4234, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 11 (beroepschrift nr. 08/5763, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 12 (beroepschrift nr. 10/0274, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 13 (beroepschrift nr. 08/4660, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 14 (beroepschrift nr. 15/6048, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 15 (beroepschrift nr. 10/4269, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 14 (beroepschrift nr. 09/5111, Algemene wet bestuursrecht, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 17 (beroepschrift nr. 15/1426, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 18 (beroepschrift nr. 10/1443, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 19 (beroepschrift nr. 10/5660, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 20 (beroepschrift nr. 13/4235/2, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 21 (beroepschrift nr. 15/0900, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 22 (beroepschrift nr. 09/3230, Wt bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 23 (beroepschrift nr. 08/5815,  Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 24 (beroepschrift nr. 07/1996, Wet bescherming persoonsgegevens, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 25 (beroepschrift nr. 10/4269, Ambtenarenwet, door de gemeente Zevenaar verloren).

rechtszaak 26 beroepschrift nr. 18/0932, Wet openbaarheid van bestuur, door de gemeente Zevenaar verloren).

Wordt nog aangevuld met andere rechtszaken die ik van de gemeente Zevenaar heb gewonnen.

Ik heb dit overzicht opgesteld omdat het door burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar ingeschakelde advocatenkantoor “Hekkelman Advocaten en Notarissen” uit Nijmegen in de persoon van mr. T.E.P.A. Lam mij er tijdens de laatste rechtbankzitting valselijk van beschuldigde dat ik te pas en te onpas bij de rechtbank in beroep ga tegen besluiten van B&W.

Zo proberen B&W en hun adviseurs mij te framen als rechtsmisbruiker en mij het recht te ontnemen om een beroep te doen op de rechter. Mr. dr. Caroline Raat heeft er aandacht aan besteed in haar noot bij de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 31 oktober jl. (zie hieronder bij rechtszaak 26).

Schermafbeelding 2018-11-05 om 21.52.00

Uit noot mr. dr. Caroline Raat

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Werken bij de gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk.

Werken bij gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk.
Werken bij de gemeente Zevenaar is levensgevaarlijk. Onder dreiging van ontslag dwongen B&W mij aan het werk te gaan terwijl bedrijfsarts schriftelijk aan B&W verklaarde dat werkhervatting onherroepelijk (!) zou leiden tot lichamelijke klachten en ziekte.

Bezwarencommissie adviseerde tevergeefs mijn ontslag ongedaan te maken.
De bezwarencommissie adviseerde tevergeefs aan B&W het aan mij gegeven strafontslag ongedaan te maken. Commissie schreef aan B&W: “de kern van de zaak is of er sprake is van een disfunctionerend medewerker of dat er sprake is van iemand die te maken krijgt met Kafaiaanse omstandigheden”.

Kafkaiaans was het zeker. Mijn vakbond en het UWV beaamden dit en wat er anno 2018 bij de gemeente Zevenaar gebeurt, is nog steeds als Kafkiaans, niet integer en als frauduleus aan te merken. B&W van Zevenaar schrikken er zelfs niet voor terug om ambtenaren preventief te ruimen en als klokkenluider te mishandelen als ze daardoor hun fraude in de doofpot denken te houden.

Schermafbeelding 2018-08-27 om 23.39.06

Uit verslag bezwaarschriftencommissie

Schermafbeelding 2018-09-11 om 11.11.11

Uit rapport

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Motie van de gemeenteraad van Zevenaar en nazorgnotitie blijken nep.

De gemeente Zevenaar werkt steevast met een dubbele (deels geheime) agenda.
De met veel bombarie door de gemeenteraad van Zevenaar aangenomen motie en de zogenaamde nazorgnotitie bleken achteraf nep. Naar buiten toe werd indruk gewekt dat er serieus naar een oplossing werd gezocht terwijl intern al lang duidelijk was dat er geen oplossing werd nagestreefd en er ook niet mocht komen. Ook in dit geval werkte het gemeentebestuur van Zevenaar met een dubbele (deels geheime) agenda. Met moties en notities probeert het gemeentebestuur van Zevenaar de schijn op te houden dat men integer is.

Schermafbeelding 2018-10-22 om 10.46.35

Schermafbeelding 2018-10-22 om 10.47.16

De zogenaamde Nazorgnotitie.

Schermafbeelding 2018-10-22 om 10.48.59

Schermafbeelding 2018-10-22 om 10.49.42

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Zelfs de Enquêtecommissie van de gemeente Zevenaar houdt organisatiefraude in de doofpot.

De waarheid blijft buiten beeld in rapport Enquêtecommissie.
Niet in 2009 hebben B&W van de gemeente Zevenaar buitenstaanders ingeschakeld om ambtenaren doelbewust en systematisch af te branden. Dat is al in 2005 gebeurd en heeft niets te maken met de verandering van de organisatiestructuur in 2009 zoals de voorzitter van de gemeentelijke enquêtecommissie in onderstaand interview wil doen geloven. Deze commissie weet het heel goed, maar houdt de organisatiefraude en de daarmee samen-hangende wegpestpraktijken in de doofpot. Ook in het rapport van de commissie wordt hieraan voorbijgegaan omdat niet in de opdracht was vermeld om dit te onderzoeken.  Het vooropgezette plannetje van B&W om 27 willekeurige medewerkers op ongeoorloofde wijze en langs slinkse weg eerst ziek te maken en daarna zo goedkoop mogelijk te ontslaan, mocht van de gemeenteraad niet onderzocht worden door de enquêtecommissie. Zelfs toen het vorige college van B&W tot het inzicht kwam dat er enige nazorg moest worden geboden aan de slachtoffers van hun ‘P&O-beleid,’ stak de gemeenteraad daar een stokje voor. Men weigerde de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Maar ook de huidige leden van het college van B&W weigeren met ongekende hardnekkigheid hun politieke en morele verantwoordelijkheid te nemen voor de wegpestpraktijken van hun voorgangers. 

Schermafbeelding 2018-10-19 om 14.36.10

Organisatiefraude moet ook na raadsenquête in doofpot blijven.

Ambtenaren Zevenaar kunnen de zak krijgen maar daar zit geen geld in.
Doelstelling van de gemeente Zevenaar  :”We maken onze eigen ambtenaren helemaal kapot omdat we op die manier gratis en voor niks kunnen reorganiseren zonder ons aan allerlei wetten en regels te hoeven houden. En als de weg te pesten ambtenaren zelfmoord plegen dan zijn wij lekker van ze af zonder dat het ons ook maar een cent kost. “Bij ons gaat er niemand met een zak met geld de deur uit.” is een gevleugelde uitdrukking van B&W.  Ambtenaren van de gemeente Zevenaar kunnen de zak krijgen maar zit geen cent in. 

Schande, de waarheid is te ernstig.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen