Een bedrijfscultuur verandert niet door interim raadsgriffier een opdracht te geven die nooit tot succes kan leiden.

Interim raadsgriffier Will van der Vlies krijgt de opdracht om de gemeenteraad van Zevenaar aan te spreken op houding, gedrag, gebruiken, werkwijze en communicatie. Wie spreekt het gemeentebestuur van Zevenaar en de gemeentelijke organisatie aan op misbruik van macht, intimidatie, psychisch geweld, fraude, niet integer gedrag en dergelijke. Duidelijk is in elk geval dat het gemeentebestuur van Zevenaar onvoldoende zelfreinigend vermogen heeft om machtsmisbruik, vriendjespolitiek en andere niet integere praktijken zelf aan te pakken. Ook de achtereenvolgende burgemeesters Staatsen, Schadd en Van Riswijk is het niet gelukt om van de gemeente Zevenaar weer een integere gemeente te maken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar is een slecht werkgever. Daarom is snelle vertrek van nieuwe raadsgriffier geen verrassing.

Het met veel psychisch geweld wegjagen van ambtenaren bij de gemeente Zevenaar is in 2002 begonnen en gaat nog steeds door, ook in 2019.

Schermafbeelding 2019-09-20 om 14.09.32

de Gelderlander 18 september 2019

Klik hier voor artikel op site van de Gelderlander van 18 september 2019.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar  als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Niet aannemelijk is geworden dat het college van B&W zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt  en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.”

Schermafbeelding 2019-09-19 om 09.51.50

Klik hier voor digitale artikel in de Gelderlander.

 

Schermafbeelding 2019-09-20 om 20.58.41

Schermafbeelding 2019-09-19 om 16.39.51
Schermafbeelding 2019-09-19 om 16.39.15Schermafbeelding 2019-09-20 om 20.55.58
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Een overheid die pitbulls inhuurt om eigen personeel kapot te maken, deugt niet. Geldt ook voor gemeente Zevenaar.

 

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.47.44

Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.53.41
Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.54.06

Schermafbeelding 2019-08-31 om 10.21.20

Uit artikel van Siem Eikelenboom van Follow the Money

20190831_162304

Teletekst TV Gelderland

Reformatorisch Dagblad:

Schermafbeelding 2019-08-31 om 16.28.28

Uit reformatorisch Dagblad

Klik hier voor het hele artikel van Siem Eikelenboom.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Interview in Binnenlands Bestuur over het om zeep helpen van de Wob.

Schermafbeelding 2019-09-06 om 18.31.19

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.56.02

Schermafbeelding 2019-09-07 om 23.56.21

Uit Binnenlands Bestuur

Klik hier voor hele interview met reacties.

Schermafbeelding 2019-09-03 om 11.59.38

Excuses?
Zijn er sereieuze excuses aangeboden? Volgens enquêtecommissie nog nauwelijks. Pijnlijker was nog dat ik enkele weken na het verschijnen van het enquêterapport door B&W werd beschuldigd van misbruik van recht.

Schermafbeelding 2019-09-08 om 24.04.12

Uit enquêterapport van 12 juni 2017, pagina 56

B&W schoffeerden na de raadsenquête niet alleen mij maar alle slachtoffers van hun personeelsbeleid. Zie onderstaande mail die een voormalig afdelingshoofd in november 2018 naar de gemeenteraad en de leden van de enquêtecommissie stuurde. Zijn mail werd op 5 februari 2019 voor kennisgeving aangenomen en er werd niets mee gedaan.

Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.20.16
Schermafbeelding 2019-08-07 om 04.20.33

Schermafbeelding 2019-09-08 om 23.45.59

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Reactie in Binnenlands Bestuur van Wob-specialist Cornelis van der Sluis over het tombola-karakter van de Wob-toepassing.

 

Uit artikel in Binnenlands Bestuur

Klik hier voor het hele artikel.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Als je weet waarom je het doet, heeft wat je doet meer impact. Waarom Wob-verzoek? Waarom boek? Waarom blog?

Schermafbeelding 2019-09-01 om 11.45.01

Uit beroepschrift van 19 maart 2018 aan de rechtbank Gelderland te Arnhem:

Het doel waarvoor ik onderhavige verzoek heb ingediend is het verzamelen van informatie en het schrijven van artikelen en een boek over misstanden in het personeelsbeleid bijde gemeentelijke overheid. Het traject dat ik in de afgelopen jaren heb doorlopen en mijn ervaringen die ik heb opgedaan bij de gemeente Zevenaar, spelen daarbij een belangrijke rol.

In beroepschrift vermeld ik ook dat het mij niet gaat om het ontwrichten van de ambtelijke werkzaamheden en om geldbedragen van de gemeente te innen. Het voorstel van B&W om voor mij en de andere slachtoffers van hun(!) gemeentelijk personeelsbeleid een monumentje op te richten, vind ik zelfs beledigend. Ook het aanbod van B&W om een symposium te organiseren over “pesten op het werk” waar ik aan mee zou mogen werken ter compensatie van de geleden schade, vind ik te absurd om over na te denken. Hoe komen B&W in vredesnaam op die zotte ideeën? Ik heb geen behoefte aan niet gemeende excuses en ook niet aan een monumentje of een symposium. Ik wil de waarheid weten. Dan komt de rest vanzelf wel. Helaas snappen B&W en de gemeenteraad dat niet of zij willen dat niet snappen. En de coulancebedragen die ze mij mondeling hebben toegezegd (ergens tussen de € 1000,– en € 2000,–) mogen B&W aan de plaatselijke zwemvereniging geven. Ook daar zit ik niet op te wachten.

Het hele beroepschrift van 19 maart 2018.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 07.07.58

Bij het begin van de zitting bij de Raad van State zeiden de rechters dat ze alle stukken hadden gelezen en dat alles wat daarin stond niet meer herhaald hoefde te worden.

In de bezwaarfase heb ik ook al de fraude aan de orde gesteld.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 22.22.14

Pleitnota over frauduleuze praktijken.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 08.35.50

Citaat uit beroepschrift van 19 maart 2019

Artikel in Binnenlands Bestuur van 28 augustus 2019.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Karaktermoord met voorbedachten rade en de resultaten van een integer psychologisch onderzoek.

Karaktermoord met voorbedachten rade
Schermafbeelding 2019-08-31 om 13.45.09

Dit geheime besluit werd in september 2006 genomen. Pas jaren later kwam ik hier achter naar aanleiding van een Wob-verzoek. Het bizarre is dat B&W dit besluit nooit aan mij of mijn raadsman hebben voorgelegd.

Schermafbeelding 2019-08-29 om 10.54.15

Passage uit B&W-advies (ambtelijk voorstel aan B&W uit 2006).

Pikant detail is dat in het ambtelijke voorstel aan B&W staat dat het voorstel om afscheid van mij te nemen een voortvloeisel is van een eerder voorstel en eerder besluit van B&W. Bij navraag bleek dat dat dit besluit al in de periode 1989-1996 was genomen. In die periode zouden B&W al hebben besloten dat ik ontslagen zou moeten worden. Kafkiaans en volstrekt onjuist.

Rond die periode wilde de toenmalige PvdA-wethouder Jan Berens mij om politieke redenen (ik wist dat hij als wethouder sportzaken zwemvereniging De Breuly om privé/familie-redenen een hak had gezet en heb dit gemeld aan mijn directeur) de deur uitwerken maar de rest van het college van B&W en de gemeentesecretaris staken daar een stokje voor. Achteraf had ik dit natuurlijk nooit aan mijn directeur moeten melden. Jaren later werd ik daarvoor bestraft toen de PvdA-burgemeester De Ruiter daarvoor de kans kreeg en benutte.

Waarschuwing!
Het feit dat ik integer handelde zoals een goed ambtenaar behoort te doen, werd mij jaren later fataal. Wanneer je als ambtenaar van een misstand op de hoogte bent en dat intern meldt dan wordt, vroeg of laat, je kop eraf gehakt.

Karaktermoord.
Om als ambtenaar in aanmerking te komen voor een senior functie moest ik een assessment-onderzoek ondergaan. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het gerenommeerde instituut SHL Psychotechniek uit Utrecht en duurde een hele dag. Op basis van die resultaten ben ik bevorderd tot senior bouw- en milieujurist. Tot Louis Bunt in beeld kwam, heb ik die functie met veel plezier uitgeoefend. Ik ben nog steeds trots op de bereikte resultaten. Ik noem vier onmogelijk geachte prestaties.

Het behoud van de walwoning die nu dienst doet als informatiecentrum voor de nieuwe woonwijk Groot Holthuizen, de supersnelle bouwvergunning voor de business ruimte van SV Babberich (met verklaring van geen bezwaar van de provincie), de met veel geduld gerealiseerde verplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen naar een locatie vlakbij de Duitse grens en de onmogelijk geachte milieuvergunning voor Huis Sevenaer, waardoor op dit Landgoed (binnen de bebouwde kom) weer melkvee aanwezig mocht zijn. Collega’s van mij probeerden deze vergunning nog wel onderuit te halen door aan Folkert van de Graaf van Milieudefensie te vragen bezwaar te maken. Folkert van de Graaf deed dat niet omdat het bedrijf van de Jonkheer Van Nispen tot Sevenaer  geen intensieve veehouderij was. Toch ging het nog bijna mis omdat bewoners en bedrijven uit de Weverstraat op het laatste moment een bezwaarschrift indienden. Milieuwethouder Louis Jansen redde de situatie op een geweldige manier door snel een rondleiding over het Landgoed-terrein te organiseren voor alle bezwaarmakers. Iedereen was verrast en enthousiast, en na afloop tijdens een kopje koffie in ’t Weverke trokken alle buren van de Jonkheer spontaan hun bezwaarschrift in. Men had nog nooit zoveel spinnenwebben gezien als die avond. Zoiets unieks mocht niet uit hun omgeving verdwijnen. De milieuvergunning was gered dankzij wethouder Louis Jansen, de spinnenwebben, de bewoners en bedrijven uit de Weverstraat en de ongeschreven hardheidsclausule, het doorslaggevende argument om de vergunning te verlenen. Ik ben hier nog steeds trots op.

Hieronder de resultaten van een psychologisch onderzoek door een betrouwbaar en BIG-geregistreerd psycholoog  van SHL Psychotechniek uit Utrecht.

Contact.

In het contact stelt hij zich sympathiek op. Hij benadert zijn gesprekspartner op een vriendelijke en respectvolle wijze. Hij toont zich een gelijkwaardig gesprekspartner die de tijd neemt om de ander te woord te staan.

Hij legt zaken geduldig en op een vriendelijke wijze uit. Hierdoor weet hij rust in het gesprek te creëren en roept hij weinig weerstand op. Hij geeft de ander ruimte te reageren en gaat inhoudelijk in op hetgeen zijn gesprekspartner naar voren brengt.

Hij verkrijgt acceptatie door zijn vriendelijke, respectvolle en sympathieke optreden. Door zijn weinig bedreigende houding en hulpvaardigheid weet hij bij anderen krediet op te bouwen. Hij geeft anderen positieve opmerkingen en complimenten en durft daarnaast medewerkers aan te spreken op fouten.

Wanneer hij anderen moet overtuigen baseert hij zich voornamelijk op een inhoudelijke argumentatie. Hij is niet iemand die het contact met flair bespeelt en inspeelt op politiek en psychologische factoren om de ander voor zich te winnen. Hij is tamelijk bescheiden van aard en plaatst zichzelf niet snel op de voorgrond.

Professie.

Door zijn studie, diverse vakopleidingen, cursussen en zijn werkervaring heeft hij op juridisch vlak behoorlijke expertise opgebouwd. Hij is echter niet gebonden aan zijn kennis en ervaring.

Zijn intelligentie is van een ruim universitair niveau. In de aanpak van werkzaamheden is hij naast intelligent ook analytisch ingesteld. Hij is breed inzetbaar in een specialistische juridische functie en als staf- of beleidsmedewerker die inhoudelijk en qua zelfstandig-heid het aankan om in sterke mate interdisciplinair te werken. Door zijn intelligentie zal hij zich nieuwe kennis vlot eigen kunnen maken.

Wanneer hij te maken krijgt met complexe juridische problematiek waarbij hij niet kan terugvallen op zijn ervaring, zal hij deze snel en adequaat kunnen doorgronden. Hij weet hoofd- van bijzaken te scheiden en heeft vlot zicht op de kern van een probleem. Doordat hij problemen vanuit verschillende invalshoeken weet te benaderen en zorgvuldige afwegingen maakt, weet hij met een doordacht oordeel te komen.

Beslissingen en adviezen weet hij met gegronde argumenten te onderbouwen. Hij heeft een serieuze werkhouding. Taken pakt hij systematisch aan. Hij plant vooruit, heeft oog voor detail en houdt zich aan afspraken en deadlines. Hij maakt af waar hij aan begonnen is en hij streeft een hoge kwaliteit na in zijn werk. Hoewel hij graag de tijd neemt voor een zorgvuldige afwikkeling van zaken, is zijn werktempo voldoende hoog.

Hij heeft veel energie en toont veel inzet en betrokkenheid bij zijn werk. Door zijn ervaring, intelligentie, systematiek en inzet weet hij overzicht te houden en werkzaam-heden voldoende vlot en zelfstandig af te handelen.

Wanneer hij te maken krijgt met hoge werkdruk zal dit zijn functioneren niet negatief beïnvloeden.Ten aanzien van de kwaliteit en tijdigheid van zijn werk kan men op hem vertrouwen.

Tot zover de resultaten van een discreet en zorgvuldig psychologisch onderzoek.

Bunt: karaktermoord met voorbedachten rade.

Later meer over het onethische en ondeugdelijke ‘psychologisch/psychiatrisch’ onderzoek van charlatan Louis Bunt, die in opdracht van B&W en de top van de gemeentelijke organisatie niets anders beoogde dan karaktermoord met voorbedachten rade. Daarbij hebben hij en de gemeente de privacy-regels en de veiligheid van mensen op volstrekt ontoelaatbare wijze geschonden. Zó ga je niet met mensen om. 

Zin in……zo’n gemeente?? Nee!!!!

“That’s the best revenge of all: happiness. Nothing drives people crazier than seing someone have a good fucking life”.

Chuck Palahniuk

Geplaatst in ALLES IN EEN, Psychologisch onderzoek, Vereenvoudiging ontslagrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen