Het moet niet gekker worden. B&W van de gemeente Zevenaar zijn in de war.

B&W van Zevenaar zijn in de war.
Het moet niet gekker worden. B&W van de gemeente Zevenaar zijn in de war. Als “afsluiting” van het omstreden P&O-verleden willen zij een monumentje oprichten voor de weggepeste ambtenaren, een symposium organiseren over pesten op het werk en voor de daders en slachtoffers een gezamenlijke afrondingsbijeenkomst houden.
Pijnlijk.
Het is enorm pijnlijk om opnieuw met zo’n houding van B&W te worden geconfronteerd. Iedere vorm van compassie en zelfreflectie ontbreekt. B&W gaan er nog steeds vanuit dat zij het goede hebben gedaan c.q. het goede doen terwijl zij de levens hebben verwoest van tal van plichtsgetrouwe ambtenaren. Zij beseffen nog steeds niet dat het juist hun wegpestpraktijken zijn die diepe wonden hebben geslagen en achter gelaten.

Schermafdruk 2017-12-11 19.25.24
Schermafdruk 2017-12-11 19.25.48
Schermafdruk 2017-12-12 17.36.46

Is het de bedoeling van B&W om de gezamenlijke bijeenkomst te houden in Hal 12?

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Fraude is ook Fraude als de gemeente Zevenaar er financieel voordeel bij heeft of denkt te hebben.

Bij fraude hoort het doen van aangifte. Fraude hoort niet in de doofpot.
Waarom hebben B&W het rapport Berenschot en allerlei andere voor hen belastende stukken en dossiers uit het geheime archief van ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd? Fraude is fraude ook als het in naam van de gemeente Zevenaar of door de top van de gemeentelijke organisatie in samenspraak met haar adviseurs (o.a. bureau Berenschot) wordt gepleegd en de gemeente er financieel voordeel bij heeft omdat een groot aantal ambtenaren die op de zwarte lijst van J. de Ruiter c.s. stonden, konden worden ontslagen zonder dat het Sociaal Plan in acht werd genomen.

De oplichters zijn flink beloond met goudgerande vertrekregelingen en geschenken maar de gewone ambtenaar kan naar zijn rechten fluiten.
Bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar werd door de twee colleges van B&W, de gemeenteraden en personeelsvertegenwoordigers gekozen voor het driesectorenmodel (zonder personeelsreductie). Gemeentesecretaris A. van Kessel, burgemeester J. de Ruiter, sectordirecteur R. Wicherson en bureau Berenschot hadden echter stiekem afgesproken dit niet te doen maar meteen het directiemodel in te voeren waardoor er onmiddelijk na de samenvoeging medewerkers (directeuren, afdelingshoofden, controllers, juristen enz.) moesten worden ontslagen, goedschiks of kwaadschiks. Voor dit valse spel dat de gemeente Zevenaar een aanzienlijk financieel voordeel zou moeten opleveren, zijn de oplichters later ook nog eens flink beloond met goudomrande vertrekregelingen, geschenken en dergelijke. De gewone niets vermoedende ambtenaar kon naar zijn rechten fluiten en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven.

Schermafdruk 2017-12-05 14.51.50

Ex-collega biedt hulp aan.

Van der Werf en Staatsen weigeren aangifte te doen.
Bij fraude hoort het doen van aangifte. Het hoort niet in de doofpot. P&O wethouder Van der Werf en burgemeester Staatsen weigeren aangifte te doen van de organisatiefraude door de top van de gemeentelijke organisatie na de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo. Door dit na te laten, wordt duidelijk hoe de gemeente Zevenaar wordt bestuurd en hoe de top van de gemeente omgaat met de 27 officiële slachtoffers van het gemeentelijk P&O-“beleid”, de daar nog bijkomende slachtoffers die tot nu toe buiten beeld zijn gehouden en de nabestaanden van de slachtoffers die inmiddels zijn overleden.

Schermafdruk 2017-12-05 14.50.30

Sommige werggepeste collega’s zijn buiten beeld gebleven, anderen zijn overleden.

Frauderen is niet meer lonend als schade van gedupeerden wordt vergoed.
De met de fraude en onrechtmatigheden verdiende gelden zijn voor een belangrijk deel verdwenen in de zakken van de grootste fraudeurs. Het restant heeft de gemeente zelf ingepikt. B&W weigeren de schade te vergoeden die de slachtoffers  van het gemeentelijk P&O-beleid hebben geleden. Dat kost te veel. Voor de gemeente Zevenaar zou het frauderen dan niet meer lonend zijn. B&W verhalen de schade van de gedupeerden uiteraard ook niet op de profiterende fraudeurs want die behoren tot hun vriendenkring “ons-kent-ons”.

Een gemeente behoort geen criminele organisatie te zijn. Tegen fraude en andere ambysmisdrijven moet worden opgetreden.
Wanneer een gemeentebestuur uitsluitend op geld stuurt,  zal dit er uiteindelijk toe leiden dat de kosten voor de plaatselijke gemeenschap hoger worden dan nodig. De uitkomsten van de Zevenaarse raadsenquête bevestigen dit. Een gemeentelijke overheid is geen commercieel bedrijf en behoort zeker geen criminele organisatie te zijn, ook niet als dit geld oplevert. De legitimiteit en geloofwaardigheid van een gemeentelijke overheid is ernstig in gevaar als dit rechtstatelijk basisbesef bij een college van B&W of een gemeenteraad ontbreekt. Tegen fraude en andere ambtsmisdrijven moet worden opgetreden.

Wijdoendatzo bij de gemeente Zevenaar.
Het vaststellen van fantastische regels en regelingen op P&O gebied lijkt heel wat, maar je hebt er helemaal niets aan als je te doen hebt met oplichters in de top van de gemeentelijke organisatie die deze regels aan hun laars lappen en je in strijd met deze regels kapot maken en als dat niet lukt de deur uitwerken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Valsheid in geschrifte: gelogen Buntrapport om op voorhand weerstand tegen corrupt en geheim ontslagplan te breken.

Een diep ingrijpende zwijgcultuur, te vergelijken met de omertà.
Organisatiefraude en andere misstanden binnen de gemeente Zevenaar kunnen zo lang voortwoekeren door geheimhoudingsconstructies en een “ring of silence”: “we weten het wel maar we houden onze mond”). Integriteitsschendingen worden in de doofpot gestopt en gehouden. Ook door ambtenaren en bestuurders die er niet direct bij betrokken zijn. Het heeft veel weg van de omertà, de geheimhoudingsplicht van de maffia. De omertà geldt niet alleen voor de maffialeden zelf, wordt ook “vrijwillig” in acht genomen door buitenstaanders en potentiële getuigen van maffiamisdrijven.

Oordeel Centrale Raad van Beroep (CRvB) over Bunt, zijn wegpestrapport en de verantwoordelijkheid van het college van B&W.

Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop Bunt jegens hem te werk is gegaan is in de uitspraak van 8 maart 2012 reeds als onthutsend getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd.

Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van Bunt behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter.

Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen.

Voor zover Bunt psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties.

De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden.

Appellant was daarop niet voorbereid en kon dat ook niet zijn, nu kort tevoren in het functioneringsgesprek van 13 juli 2005 een overwegend positief beeld was geschetst van zijn functioneren. 

Dat het onderzoek van Bunt, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen.

Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden.

Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door Bunt onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat het rapport van Bunt, waarin ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van Bunt en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan.

In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende Spruijt niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van Bunt en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van Bunt leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

http://bit.ly/2zHoMfK

Schermafdruk 2017-11-14 13.07.08

HR-Praktijk

Schermafdruk 2017-11-10 10.15.11

de Gelderlander 10 november 2017

ECLI:NL:CRVB:2015:930/948

B&W weigeren om afstand te nemen van de wegpest-rapporten van zelfmoorduitlokker Bunt.

Slotwoord enquêtecommissie (uit rapport van 12 juni 2017).

Schermafdruk 2017-11-06 12.46.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De zieke top van de gemeente Zevenaar heeft de levens verwoest van veel gewone ambtenaren en hun gezinnen.

De Ruiter c.s. vechten machtspelletjes uit over ruggen gewone ambtenaren.
Na lezing van het interview met de voorzitter van de Zevenaarse enquêtecommissie en VVD-gemeenteraadslid Fred van Dijk in de Gelderlander van 14 oktober jl. wordt duidelijk dat (ex-) burgemeester J. de Ruiter en de ambtelijke top van de gemeentelijke organisatie hun onderlinge machtspelletjes op geraffineerde wijze uitvochten over de ruggen van gewone ambtenaren. J. de Ruiter c.s. hebben vijftien jaar lang bewust hun macht misbruikt door medewerkers onverhoeds aan te vallen en af te branden, arbeidsconflicten uit te lokken en carrières, reputaties en levens te verwoesten van een groot aantal ambtenaren en hun gezinnen. Opvallend is dat het wegpesten van medewerkers gewoon doorging toen ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel in mei 2009 vertrok en werd vervangen door Saskia Wiersma.

Schermafdruk 2017-10-22 22.21.44

de Gelderlander februari 2017

Heimelijke fraude moet in de doofpot blijven.
Daarnaast werd er bewust een angstcultuur gecreëerd waardoor moest worden voorkomen dat in brede kring bekend werd dat de top van de gemeentelijke organisatie uit honger naar macht en ten eigen bate had gefraudeerd bij de fusie van de voormalige gemeenten Angerlo en Zevenaar. In strijd met het officiële fusierapport van het bureau Berenschot hebben de gemeentelijke machthebbers toen heimelijk het directiemodel in plaats van het sectorenmodel ingevoerd en werd een groot aantal medewerkers tegen de afspraken in door B&W gedwongen om ‘vrijwillig’ en zonder enige compensatie (“hier gaat niemand weg met een zak met geld”) uit de organisatie te vertrekken. Bij weigering werden zij met veel intimidatie en geweld de deur uit gewerkt. Dat laatste deden B&W o.a. met behulp van Louis (‘de slachter’) Bunt, Capra Advocaten, Vijverberg Juristen en meer van dat soort inhuurkrachten en leidinggevenden. Zij werden doelbewust ingezet en lieten zich ook zonder morren inzetten om de weerstand van de gedupeerden te breken.

Geen sprake van fair play.
In het interview is tevens te lezen dat de grote mate van gekwetsheid op voorzitter Van Dijk de meeste indruk heeft gemaakt. Hij zegt: “Ambtenaren zijn niet fair behandeld. Er was geen sprake van fair play. Dat heeft geleid tot diepe verontwaardiging. De impact daarvan is enorm, zelfs na al die jaren”. Voor hem is ook duidelijk dat de ontslaggolf en de talrijke uitgelokte arbeidsconflicten bij veel medewerkers diepe wonden hebben achter gelaten. Als je gemeentebestuurders en leidinggevenden van kwade wil zijn dan ben je als ambtenaar vogelvrij en machteloos en heb je helemaal niets aan prachtige procedures en protocollen, je CAO, vertrouwenspersonen of fantastische klokkenluidersregelingen. 

Schermafdruk 2017-10-22 22.16.38

de Gelderlander april 2017

Wethouders en raadsleden keken andere kant op en zijn medeplichtig.
Zoals de enquêtevoorzitter verder vermeldt, wisten de wethouders en de leden van de Zevenaarse gemeenteraad van de heimelijke wegpestpraktijken en de schade die daarmee werd aangericht, maar keken zij bijna allemaal de andere kant op. Vanwege de bewust gecreëerde angstcultuur waren ook zij te bang om iets aan de afschuwelijke en frauduleuze misstanden te doen. Zij hadden daadkrachtig moeten optreden, hebben dit ten onrechte nagelaten en zijn daardoor medeplichtig aan de talloze wegpestpraktijken. Zij reageerden zelfs in het geheel niet op het zwartboek waarin dit jaren geleden al werd beschreven. Zelfs tegen de organisatiefraude in de top van de gemeentelijke organisatie is geen aangifte gedaan uit angst voor mogelijke politieke, financiële en persoonlijke consequenties.

Zwijgplicht over bewuste beschadiging van medewerkers.
Anno 2017 is de gemeente Zevenaar wettelijk en ook moreel nog steeds ten volle verantwoordelijk voor de schade die medewerkers en oud-medewerkers hebben geleden. Zoiets is niet goed te maken of op te lossen met een nietszeggend, te laat en ongemeend excuusbriefje van B&W (met de leugenachtige opmerking: “het is nooit de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders geweest om medewerkers te beschadigen”). Het is evenmin goed te maken met een fooi waaraan een zwijgplicht is gekoppeld.

Leugenachtige en ongemeende excuses hebben geen waarde.
Wie jarenlang is beschadigd door het psychisch geweld van de gemeente Zevenaar en dit met veel geluk heeft overleefd, zou zichzelf verloochenen door de leugenachtige en loze excuses van het huidige college van B&W serieus te nemen en te aanvaarden. Het bewust aanvallen en afbranden van medewerkers en dat ook nu nog hardnekkig blijven ontkennen, is tekenend voor de al jaren bestaande bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar.

De geest van Vijverberg Juristen waart nog steeds rond in het gemeentehuis van Zevenaar.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-ambtenaren voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de algemene middelen. Merkwaardig en stuitend is dat B&W zich in het overleg met de betrokken oud-ambtenaren laten bijstaan door ene meneer Zwennis van Vijverberg Juristen, een juridisch adviesbureau uit Zoetermeer. Bij dat bureau werken juristen die van hetzelfde bedenkelijke allooi zijn als Bunt. Zij staan niet als advocaat ingeschreven en zijn ook niet aangesloten bij de klachtenregeling van de Orde van Advocaten.

Van een constructieve dialoog kan geen sprake zijn.
In het verleden heeft Vijverberg Juristen jarenlang het rapport Bunt en de daarop gebaseerde onrechtmatige besluiten van B&W te vuur en te zwaard en met list en bedrog verdedigd tot bij de Centrale Raad van Beroep die in 2015 een vernietigende uitspraak deed over de werkwijze van Bunt, zijn rapport en de wijze waarop B&W daarmee zijn omgegaan. Door Vijverberg Juristen ook nu weer in te schakelen bij hun contacten met de gedupeerden van het gemeentelijk P&O-“beleid” laten B&W blijken dat zij het schoon poetsen van hun eigen blazoen (damage control) na al die jaren nog steeds belangrijker vinden dan een constructieve dialoog met de oud-medewerkers van wie de gemeente Zevenaar 12 jaar lang de levens heeft bezoedeld en beschadigd. De inschakeling van Vijverberg Juristen betekent in feite dat er van constructief overleg geen sprake kan zijn.

Schermafdruk 2017-10-20 22.18.32

Wethouder P&O is alleen bezig met schadebeperking voor de gemeente.
D66 wethouder en P&O-portefeuillehouder T. van der Werf heeft in 2015 tal van juridische belemmeringen opgeworpen tegen het P&O-onderzoek dat in eerste instantie door een werkgroep uit de gemeenteraad was voorgesteld. Daardoor bleef er voor de gemeenteraad niets anders over dan het houden van een raadsenquête, het zwaarste onderzoeksmiddel. Ook die enquête werd door haar zo veel mogelijk geboycot en nu probeert zij in samenwerking met Vijverberg Juristen en ten koste van de gedupeerden de waarheid zo te manipuleren dat de gemeente grotendeels buiten schot blijft. Wethouder Van der Werf gaat nu nog steeds door op de weg die ex-burgemeester J. de Ruiter en de ambtelijke top van de gemeente Zevenaar in 2002 zijn ingeslagen. Zij beseft kennelijk niet dat de waarheid eens boven tafel komt en dat excuses alleen zin hebben als ze oprecht zijn.

Blijk van minachting.
Het voorstel van wethouder T. van der Werf en het college van B&W om een monumentje op te richten voor de weggepeste ambtenaren is een bewijs van hun diepe minachting voor deze slachtoffers van hun P&O-beleid. Hetzelfde geldt voor hun plan om een symposium te organiseren over “pesten op het werk”. B&W zouden er beter aan doen om te erkennen dat zij mensen hebben beschadigd door de manier waarop zij tal van ambtenaren hebben bejegend en tegenover derden hebben beschreven en te erkennen dat dit een grote negatieve impact heeft gehad op de gezondheid en het verdere leven van deze ambtenaren.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Karaktermoord op medewerkers van de gemeente Zevenaar in opdracht van B&W. Het eind is nog lang niet in zicht.

#ikvertelhet

Het zit in de bedrijfscultuur om te blijven liegen.
Als je zorgvuldig te werk gaat dan kun je als gemeentebestuur zonder probleem en naar eer en geweten afscheid nemen van ambtenaren die bij een reorganisatie boventallig zijn. Maar als je dat volgens de enquêtecommissie doet zoals B&W van Zevenaar dat in een groot aantal gevallen hebben gedaan na de fusie van Zevenaar en Angerlo, namelijk via inhuur van externe figuren (bijvoorbeeld nep-psycholoog Bunt) die doelbewust de opdracht krijgen om ambtenaren kapot te maken en de deur uit te werken, dan richt je in de visie van de enquêtecommissie nogal wat aan. En dan beweren B&W (ook nu nog en in strijd met de waarheid) dat het nooit hun bedoeling is geweest om medewerkers af te branden en te beschadigen. Het tegendeel is helaas waar. B&W waren er bewust op uit om medewerkers zoveel mogelijk te beschadigen en desnoods helemaal kapot te maken en gaan hier nog steeds mee door. Het zit in de bedrijfscultuur om hierover te blijven liegen. 

Schermafdruk 2017-10-17 14.41.20

B&W beweren tegen beter weten in dat het niet de bedoeling is geweest (oud-) medewerkers te beschadigen

Bedrog en zelfbedrog.
De resultaten van de raadsenquête zijn niet alleen schokkend maar ook helder. B&W willen het nog steeds doen voorkomen doen alsof zij per ongeluk mensen hebben beschadigd en met de levens van hun ambtenaren hebben gespeeld. Zij bedriegen daarmee niet alleen anderen maar ook zichzelf : bedrog en zelfbedrog. En dit proberen ze in de doofpot te houden via dezelfde advocaten en juristen van Capra en Vijverberg die Bunt en zijn rapport 10 jaar lang en tegen beter weten in te vuur en te zwaard hebben verdedigd. Als je externen inhuurt om personeel af te branden dan doe je dat met de bedoeling om die medewerkers te beschadigen. Zo simpel is dat.

Fraude.
Met de geheime maar keiharde opdracht van B&W aan L. (“de slachter”) Bunt om integere en goed functionerende ambtenaren af te branden en helemaal kapot te maken, hebben B&W willens en wetens onmenselijke ontslagtrajecten in gang gezet waarbij er in feite van begin af aan geen weg meer terug was. En dat frauduleuze en bedrieglijke machtsspelletje van B&W moest later te vuur en te zwaar worden verdedigd door “advocaten” van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer en Capra uit Den Bosch. Ook nu lopen deze advocaten nog in het gemeentehuis van Zevenaar rond en bepalen zij hoe B&W met de gedupeerden van hun personeelsbeleid omgaan.

Fraude en (zelf)bedrog. Het eind is nog lang niet in zicht.
Het is helaas niet anders, maar B&W maken op dit moment nog steeds veelvuldig gebruik van de “diensten” van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen en zij hebben ook nog nooit afstand genomen van het frauduleuze Buntrapport dat door de hoogste ambtenarenrechter tot drie keer toe als onthutsend werd aangemerkt. B&W zijn juist trots op dat rapport. Daarmee werd exact bereikt wat zij beoogden. 

Schermafdruk 2017-08-13 14.39.54

tekst interview

Van goed werkgeverschap is volstrekt geen sprake.
Als B&W een extern adviseur inhuren om iemand af te branden dan weet je dat er sprake is van boze opzet. B&W gingen ook in mijn geval voor karaktermoord maar deden net alsof ze Bunt voor legitieme doeleinden hadden ingeschakeld. Bij het lezen van onderstaande opdracht aan Bunt kreeg ik wel een niet-pluis gevoel maar besefte toen nog niet dat B&W deze nep-psycholoog voor veel geld hadden ingehuurd om een aantal ambtenaren meedogenloos en met veel psychisch geweld af te branden. Liegen, bedriegen en zelfs fraude werd daarbij niet geschuwd.
Voor een groot aantal medewerkers van de gemeente Zevenaar heeft dit corrupte en gewelddadige gedrag nog steeds een uiterst negatieve impact op hun leven en welzijn en op het leven en welzijn van hun gezinnen en vrienden.

Dit soort brieven krijg je als een gemeentebestuur er willens en wetens op uit is om je kapot te maken.

Schermafdruk 2017-09-29 22.12.56

Schermafdruk 2017-09-29 22.13.20

Het gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument.
De gemeente Zevenaar was 35 jaar mijn werkgever en regelde mijn karaktermoord via nep-psycholoog Bunt. De hoogste ambtenarenrechter noemde die gang van zaken onthutsend. Desondanks houden B&W van Zevenaar tegen beter weten in nog steeds vol dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te beschadigen. Waarom gaven B&W dan wel die opdracht aan Bunt? Het antwoord is eenvoudig: zij hebben er plezier in om hun eigen ego op te poetsen door medewerkers af te slachten ook al heeft dit de dood tot gevolg.

Schermafdruk 2017-10-08 23.00.30

Grove leugen.
Zelfs in september 2017 reageren B&W nog steeds als vanouds: “Het is nooit de bedoeling van het college geweest om (oud-)werknemers te beschadigen.”
Wie een of twee van de vele wegpestgevallen of -dossiers kent, weet dat dit een grove leugen is. B&W hebben L. (‘de Slachter’) Bunt puur en alleen ingeschakeld om medewerkers af te slachten. Dat is in feite nog erger dan beschadigen.
Het past helemaal in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar (door bestuurders uit de fusiegemeente Rijnwaarden aangeduid als het “Noord-Korea van de Liemers”) om dit te in allerlei toonaaarden te blijven ontkennen.

Schermafdruk 2017-10-05 18.23.13.png

Schermafdruk 2017-10-05 20.58.54

Schermafdruk 2017-10-09 10.45.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Mensen die weggepest worden op het werk lopen grote gezondheidsrisico’s.

#ikvertelhet

In het ernstigste geval met de dood tot gevolg, zo ook bij de gemeente Zevenaar. Want als het bevoegd P&O-gezag binnen de gemeente Zevenaar je weg wil pesten dan heb je als ondergeschikte ambtenaar geen schijn van kans. B&W hebben de macht, de middelen en de interne en externe hulptroepen om dit te realiseren en je helemaal af te branden en kapot te maken. Tegen hun intimidatie- en wegpespraktijken is geen enkele individuele ambtenaar bestand. En daar komt de organisatiefraude –het stiekem invoeren van het directiemodel meteen bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar– nog bij.

Ook ik niet. Ik werd in eerste instantie ontslagen zonder WW-uitkering of wat voor uitkering dan ook en toen de rechter dat strafontslag vernietigde en ik mijn werk weer wilde hervatten, werden de intimidatiepraktijken zo bedreigend voor mijn gezondheid en mijn leven dat ik mij genoodzaakt zag zelf ontslag te nemen en kregen B&W alsnog voor elkaar wat ze in het geniep met elkaar hadden afgesproken. Ik was een van de meer dan 10 ambtenaren die op de geheime dodenlijst van J. de Ruiter stonden.

Wat mij is overkomen, hebben ook tal van collega’s ondervonden. De rode draad in alle door B&W uitgelokte arbeidsconflicten is een lang bloedspoor van veel onschuldige medewerkers. Dat die slachtpartij naar inschatting van de enquêtecommissie meer dan 2.8 miljoen heeft gekost is niet veel voor zulke misdrijven.

De werkelijke kosten voor de gemeente Zevenaar zijn echter nog vele malen hoger want in dat bedrag van 2.8 miljoen is met tal van kosten geen rekening gehouden. En dan spreek ik nog niet over de kosten van de slachtoffers die het doelwit waren van B&W en hun secondanten en de kosten die B&W naar de maatschappij hebben doorgeschoven, terwijl zij de aftocht van de meest directe uitvoerders van hun frauduleuze P&O-beleid (gemeentesecretaris en burgemeester) met gouden vertrekregelingen hebben geplaveid.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Motie Lokaal Belang en CDA unaniem aanvaard. Zonder Harry Staring van Lokaal Belang was het nooit zo ver gekomen.

Raadsvergadering van 5 juli 2017.
In de raadsvergadering van 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met alge-mene stemmen een motie aanvaard van Lokaal Belang en het CDA waarin B&W wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen met twee oud-medewerkers voor 1 januari 2018 in constructieve dialoog af te wikkelen en de eventuele financiële kosten te dekken uit de Algemene Middelen. 

Rapport enquêtecommissie Zevenaar over P&O-onderzoek.

Reactie B&W op rapport enquêtecommissie.

Radio-Gelderland, interview met voorzitter enquêtecommissie.

Dank aan Harry Staring van Lokaal Belang.
Na 12 jaar al met al een goede ontwikkeling. Zonder Harry Staring van Lokaal Belang was het nooit zo ver gekomen. Hij was een van de gemeenteraadsleden die mij van meet af aan (ook tussen 2010 en 2014 toen hij wethouder was) als mens heeft behandeld terwijl anderen vaak in een grote boog om me heen liepen omdat ze bang waren voor represailles van ex-burgemeester J. de Ruiter. Dit zette zich nog door na het afscheid van De Ruiter in september 2016. Verschillende PvdA-ers kijken mij nog steeds vijandig aan en doen net alsof ik melaats ben. Ik ben er intussen aan gewend.

Schermafdruk 2017-09-17 11.09.51

Uit TNO-rapport uit 2014: Agressie op het werk

Mooipraterij.
Het zal wel een keer stoppen als ook zij beseffen wat de desastreuze gevolgen zijn van het P&O-beleid en de vriendjespolitiek van hun PvdA-partijgenoot, ex-burgemeester Jan de Ruiter. Hij had zogenaamd “niets te verbergen maar alles te beschermen”. Allemaal mooipraterij van een machtswellustig en rancuneus figuur die raadsleden, wethouders, burgers en ambtenaren in een kwaad daglicht stelde als hij er zelf beter van dacht te worden. Wie iets deed wat hem niet paste, kwam op een zwarte bladzijde te staan. Hij schudde je geen hand, keek je niet aan en wanneer je als ambtenaar je plicht deed en open en eerlijk aangaf wat je van iets vond, dan werd je met veel psychisch geweld via inhuurkrachten afgebrand en met onvoorstelbaar  veel schade de deur uit gewerkt.

De Ruiter: “Er bestaat geen rapport Bunt”, enzovoort.
Naar buiten toe deed De Ruiter dan net alsof hij van niets wist: “er bestaat geen rapport Bunt”, “het rapport Bunt is nooit ter kennis gebracht van het college van B&W en is nooit in een vergadering van B&W besproken”, “de inhoud van het rapport Bunt is door derden naar buiten gebracht”, “wij hebben nooit bewust mensen beschadigd”, “wij hebben de meeste rechtszaken gewonnen van die man die hier achter mij zit”, “ik heb nooit een noodkreet van Stefan van Hezewijk gezien”, enzovoort, enzovoort.

Noodkreet.
Dat laatste verbaast mij trouwens niets. Ook op mijn noodkreten aan De Ruiter als portefeuillehouder P&O weigerde hij te reageren. Maar aan de organisatiefraude door de top van de ambtelijke organisatie werkte hij wel mee. Daarom is het niet verwonderlijk dat hij en zijn PvdA-partijgenoten niets wilden weten van een gewoon raadsonderzoek en zo de fracties van Lokaal Belang, VVD,  SP en Sociaal Zevenaar dwongen een raadsenquête te houden. Klik hier voor 7 aanwijzingen van organisatiefraude, niet integer gedrag en corruptie.

Schermafdruk 2017-09-17 22.17.01.png

Motie Lokaal Belang en CDA (unaniem aanvaard door gemeenteraad).
Ik ben blij met de motie van Lokaal Belang en het CDA. Zie ook het bericht in de Gelderlander van 9 juli 2017.

 

Schermafdruk 2017-07-06 01.18.30

Schermafdruk 2017-07-06 01.18.44

Motie van Lokaal Belang en CDA (unaniem aanvaard).

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen