De zieke top van de gemeente Zevenaar heeft de levens verwoest van veel gewone ambtenaren en hun gezinnen.

Na lezing van het interview van de voorzitter van de Zevenaarse enquêtecommissie in de Gelderlander van 14 oktober jl. wordt duidelijk dat ex-burgemeester J. de Ruiter en ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel hun onderlinge machtsspelletjes uitvochten over de ruggen van de gewone ambtenaren. Daardoor zijn willens en wetens levens, carrières en reputaties verwoest van een groot aantal ambtenaren en werd er bewust een angstcultuur gecreëerd waardoor moest worden voorkomen dat intern en extern bekend werd dat de top van de gemeentelijke organisatie heimelijk had gefraudeerd bij de fusie van de voormalige gemeenten Angerlo en Zevenaar.

Zoals de enquêtevoorzitter vermeldt, wisten alle wethouders en leden van de Zevenaarse gemeenteraad van de heimelijke wegpestpraktijken en de schade die daarmee werd aangericht, maar keken zij de andere kant op. Door de aanwezige angstcultuur waren ook zij te bang om iets aan deze afschuwelijke en frauduleuze misstanden te doen. Zij hadden daadkrachtig moeten optreden, hebben dit ten onrechte nagelaten en zijn daardoor medeplichtig aan de talloze wegpestpraktijken. De wethouders en raadsleden reageerden ook in het geheel niet op het zwartboek waarin dit jaren geleden al werd beschreven. Zelfs tegen de organisatiefraude in de top van de gemeentelijke organisatie is uit angst voor mogelijke politieke consequenties nooit iets gedaan.

Anno 2017 is de gemeente Zevenaar nog steeds ten volle verantwoordelijk voor de schade die medewerkers en oud-medewerkers hebben geleden. Zoiets is niet goed te maken of op te lossen met een nietszeggend, te laat en ongemeend excuusbriefje van B&W (met de leugenachtige opmerking: “het is nooit de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders geweest om (oud-) medewerkers te beschadigen”) en ook niet met een fooi waaraan een zwijgplicht is gekoppeld.

Wie jarenlang is beschadigd door het psychisch geweld van de gemeente Zevenaar, zou zichzelf verloochenen door de leugenachtige excuses van het huidige college van B&W serieus te nemen en te aanvaarden. Het bewust afbranden van medewerkers en dat ook nu nog hardnekkig blijven ontkennen, is tekenend voor de onthutsende bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar. Van binnenuit is die cultuur niet te veranderen. Enquête of geen enquête, alles blijft bij het oude. Schermafdruk 2017-10-19 10.34.31

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Karaktermoord op medewerkers van de gemeente Zevenaar in opdracht van B&W. Het eind is nog lang niet in zicht.

Het zit in de bedrijfscultuur om te blijven liegen.
Als je zorgvuldig te werk gaat dan kun je als gemeentebestuur zonder probleem en naar eer en geweten afscheid nemen van ambtenaren die bij een reorganisatie boventallig zijn. Maar als je dat volgens de enquêtecommissie doet zoals B&W van Zevenaar dat in een groot aantal gevallen hebben gedaan na de fusie van Zevenaar en Angerlo, namelijk via inhuur van externe figuren (bijvoorbeeld nep-psycholoog Bunt) die doelbewust de opdracht krijgen om ambtenaren kapot te maken en de deur uit te werken, dan richt je in de visie van de enquêtecommissie nogal wat aan. En dan beweren B&W (ook nu nog en in strijd met de waarheid) dat het nooit hun bedoeling is geweest om medewerkers af te branden en te beschadigen. Het tegendeel is helaas waar. B&W waren er bewust op uit om medewerkers zoveel mogelijk te beschadigen en desnoods helemaal kapot te maken en gaan hier nog steeds mee door. Het zit in de bedrijfscultuur om hierover te blijven liegen. 

Schermafdruk 2017-10-17 14.41.20

B&W beweren tegen beter weten in dat het niet de bedoeling is geweest (oud-) medewerkers te beschadigen

Bedrog en zelfbedrog.
De resultaten van de raadsenquête zijn niet alleen schokkend maar ook helder. B&W willen het nog steeds doen voorkomen doen alsof zij per ongeluk mensen hebben beschadigd en met de levens van hun ambtenaren hebben gespeeld. Zij bedriegen daarmee niet alleen anderen maar ook zichzelf : bedrog en zelfbedrog. En dit proberen ze in de doofpot te houden via dezelfde advocaten en juristen van Capra en Vijverberg die Bunt en zijn rapport 10 jaar lang en tegen beter weten in te vuur en te zwaard hebben verdedigd. Als je externen inhuurt om personeel af te branden dan doe je dat met de bedoeling om die medewerkers te beschadigen. Zo simpel is dat.

Fraude.
Met de geheime maar keiharde opdracht van B&W aan L. (“de slachter”) Bunt om integere en goed functionerende ambtenaren af te branden en helemaal kapot te maken, hebben B&W willens en wetens onmenselijke ontslagtrajecten in gang gezet waarbij er in feite van begin af aan geen weg meer terug was. En dat frauduleuze en bedrieglijke machtsspelletje van B&W moest later te vuur en te zwaar worden verdedigd door “advocaten” van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer en Capra uit Den Bosch. Ook nu lopen deze advocaten nog in het gemeentehuis van Zevenaar rond en bepalen zij hoe B&W met de gedupeerden van hun personeelsbeleid omgaan.

Fraude en (zelf)bedrog. Het eind is nog lang niet in zicht.
Het is helaas niet anders, maar B&W maken op dit moment nog steeds veelvuldig gebruik van de “diensten” van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen en zij hebben ook nog nooit afstand genomen van het frauduleuze Buntrapport dat door de hoogste ambtenarenrechter tot drie keer toe als onthutsend werd aangemerkt. B&W zijn juist trots op dat rapport. Daarmee werd exact bereikt wat zij beoogden. 

Schermafdruk 2017-08-13 14.39.54

tekst interview

Van goed werkgeverschap is volstrekt geen sprake.
Als B&W een extern adviseur inhuren om iemand af te branden dan weet je dat er sprake is van boze opzet. B&W gingen ook in mijn geval voor karaktermoord maar deden net alsof ze Bunt voor legitieme doeleinden hadden ingeschakeld. Bij het lezen van onderstaande opdracht aan Bunt kreeg ik wel een niet-pluis gevoel maar besefte toen nog niet dat B&W deze nep-psycholoog voor veel geld hadden ingehuurd om een aantal ambtenaren meedogenloos en met veel psychisch geweld af te branden. Liegen, bedriegen en zelfs fraude werd daarbij niet geschuwd.
Voor een groot aantal medewerkers van de gemeente Zevenaar heeft dit corrupte en gewelddadige gedrag nog steeds een uiterst negatieve impact op hun leven en welzijn en op het leven en welzijn van hun gezinnen en vrienden.

Dit soort brieven krijg je als een gemeentebestuur er willens en wetens op uit is om je kapot te maken.

Schermafdruk 2017-09-29 22.12.56

Schermafdruk 2017-09-29 22.13.20

Het gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument.
De gemeente Zevenaar was 35 jaar mijn werkgever en regelde mijn karaktermoord via nep-psycholoog Bunt. De hoogste ambtenarenrechter noemde die gang van zaken onthutsend. Desondanks houden B&W van Zevenaar tegen beter weten in nog steeds vol dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te beschadigen. Waarom gaven B&W dan wel die opdracht aan Bunt? Het antwoord is eenvoudig: zij hebben er plezier in om hun eigen ego op te poetsen door medewerkers af te slachten ook al heeft dit de dood tot gevolg.

Schermafdruk 2017-10-08 23.00.30

Grove leugen.
Zelfs in september 2017 reageren B&W nog steeds als vanouds: “Het is nooit de bedoeling van het college geweest om (oud-)werknemers te beschadigen.”
Wie een of twee van de vele wegpestgevallen of -dossiers kent, weet dat dit een grove leugen is. B&W hebben L. (‘de Slachter’) Bunt puur en alleen ingeschakeld om medewerkers af te slachten. Dat is in feite nog erger dan beschadigen.
Het past helemaal in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar (door bestuurders uit de fusiegemeente Rijnwaarden aangeduid als het “Noord-Korea van de Liemers”) om dit te in allerlei toonaaarden te blijven ontkennen.

Schermafdruk 2017-10-05 18.23.13.png

Schermafdruk 2017-10-05 20.58.54

Schermafdruk 2017-10-09 10.45.23

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Mensen die weggepest worden op het werk lopen grote gezondheidsrisico’s.

In het ernstigste geval met de dood tot gevolg, zo ook bij de gemeente Zevenaar. Want als het bevoegd P&O-gezag binnen de gemeente Zevenaar je weg wil pesten dan heb je als ondergeschikte ambtenaar geen schijn van kans. B&W hebben de macht, de middelen en de interne en externe hulptroepen om dit te realiseren en je helemaal af te branden en kapot te maken. Tegen hun intimidatie- en wegpespraktijken is geen enkele individuele ambtenaar bestand. En daar komt de organisatiefraude –het stiekem invoeren van het directiemodel meteen bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar– nog bij.

Ook ik niet. Ik werd in eerste instantie ontslagen zonder WW-uitkering of wat voor uitkering dan ook en toen de rechter dat strafontslag vernietigde en ik mijn werk weer wilde hervatten, werden de intimidatiepraktijken zo bedreigend voor mijn gezondheid en mijn leven dat ik mij genoodzaakt zag zelf ontslag te nemen en kregen B&W alsnog voor elkaar wat ze in het geniep met elkaar hadden afgesproken. Ik was een van de meer dan 10 ambtenaren die op de geheime dodenlijst van J. de Ruiter stonden.

Wat mij is overkomen, hebben ook tal van collega’s ondervonden. De rode draad in alle door B&W uitgelokte arbeidsconflicten is een lang bloedspoor van veel onschuldige medewerkers. Dat die slachtpartij naar inschatting van de enquêtecommissie meer dan 2.8 miljoen heeft gekost is niet veel voor zulke misdrijven.

De werkelijke kosten voor de gemeente Zevenaar zijn echter nog vele malen hoger want in dat bedrag van 2.8 miljoen is met tal van kosten geen rekening gehouden. En dan spreek ik nog niet over de kosten van de slachtoffers die het doelwit waren van B&W en hun secondanten en de kosten die B&W naar de maatschappij hebben doorgeschoven, terwijl zij de aftocht van de meest directe uitvoerders van hun frauduleuze P&O-beleid (gemeentesecretaris en burgemeester) met gouden vertrekregelingen hebben geplaveid.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Brieven van afdeling P&O gemeente Zevenaar komen nog steeds intimiderend over.

Schermafdruk 2017-07-04 13.23.02

Schermafdruk 2017-07-04 13.23.20.png

Een intimiderende brief omdat de teamleider P&O (die namens B&W die brief schrijft) heel goed weet dat ik geen keus heb en wel moet instemmen met openbaarmaking van mijn gegevens omdat ik ze anders niet krijg.

Mijn reactie op deze intimiderende brief:

Schermafdruk 2017-07-05 16.44.21

Het antwoord van B&W van 10 juli 2017 is nog intimiderender en lijkt veel op hun brief van 10 april 2008.
Schermafdruk 2017-07-11 22.53.15.png
Schermafdruk 2017-07-11 22.53.26

Op brief van 10 juli heb ik niet gereageerd. Ik wacht beslissing af.

 

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

In periode 2002-2015 telde gemeente Zevenaar 27 arbeidsconflicten.

Vijftien ambtenaren kregen ontslag. Niets aan toe te voegen.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Excuses en schadevergoeding. Ex PvdA-burgemeester J. de Ruiter wil buiten schot blijven.

Zie de Gelderlander van 3 juli 2017

Schermafdruk 2017-07-05 09.26.44

Ook huidige gemeentesecretaris Saskia Wiersma verklaarde onder ede dat zij de nood-kreet van Stefan van Hezewijk niet kende. Zij ondertekende persoonlijk wel de brief met sanctiebesluiten.

Ex PvdA-burgemeester J. de Ruiter stelde het niet op prijs dat Stefan hem een noodkreet stuurde en vond het uiteraard ook niet prettig toen ik hetzelfde deed. Via een brief van B&W van 21 mei 2008 liet hij mij weten dat hij daar niet op zou reageren.

Schermafdruk 2017-07-03 20.13.11

Uit brief van B&W van Zevenaar van 21 mei 2008

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Reactie B&W gemeente Zevenaar op rapport Enquêtecommissie P&O-beleid

Schermafdruk 2017-07-03 14.21.36

Schermafdruk 2017-07-03 14.21.56
Schermafdruk 2017-07-03 14.22.12

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie