Gemeente Zevenaar blijft ongegeneerd doorgaan met verspreiden van smoezelige en onrechtmatige rapport Bunt.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar hebben tot nu toe nog geen enkel gevoel van empathie getoond voor de slachtoffers van hun jarenlange psychische terreur en wegpestpraktijken. Integendeel, zij  blijven ongegeneerd doorgaan met het verspreiden van het smoezelige en onrechtmatige rapport Bunt, opgesteld door een nep-psycholoog die door de gemeente was ingehuurd om medewerkers onverhoeds aan te vallen en kapot te maken. Gelukkig zijn er in ons land nog rechters die dit afkeuren.

Zie onderstaande reactie van de hoogste ambtenarenrechter waaruit blijkt hoe smoezelig en onrechtmatig de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar is.

De wijze waarop B (de door B&W van de gemeente Zevenaar ingehuurde zogenaamde “psycholoog” L. Bunt van KBB&T Bunt BV) te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.

Geplaatst in Bossing, De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Slachtoffers toeslagen-affaire worden ten onrechte met zwartmakerij het bos ingestuurd.

Iedereen heeft in beginsel recht op kennisneming van alle bij de overheid berustende op hemzelf betrekking hebbende informatie.

Dit fundamentele beginsel vloeit niet voort uit de transparantie van overheidshandelen of een goede democratische bestuursvoering, maar vormt een zelfstandig rechtsbeginsel dat o.a. is vastgelegd in het ontwerp van de Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als de overheid een dossier over iemand heeft aangelegd dan moet het gehele dossier met alle informatie (meningen, opvattingen, onderzoeken) die de overheid over betrokkene heeft vergaard of een volledige transcriptie hiervan worden verstrekt op basis van de AVG. Alleen namen, adressen e.d. van buitenstaanders mogen worden weggelakt.

Volgens artikel 4, eerste lid, van de AVG wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïndentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Dit is een persoon van wie de identiteit volkomen duidelijk is, ofwel kan worden vastgesteld door aanvullende informatie.).

Het verstrekken van een enkel overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, doet het recht op inzage tekort. Worden in een juridische analyse die als achterliggend stuk bij een besluit is betrokken, persoonsgegevens vermeld, dan zal het recht op inzage zich tot die juridische analyse moeten uitstrekken. Het maakt niet uit of deze analyse nu wel of niet deel uitmaakt van het uiteindelijke besluit. Betrokkene heeft immers het recht om na te gaan op welke wijze zijn gegevens worden verwerkt. Daarom mag contextinformatie en informatie over de bron van de gegevens niet ontbreken in een overzicht van gegevens.

Van belang is dat het begrip persoonsgegevens ruim moet worden uitgelegd, d.w.z. iedere informatie over een betrokkene. Persoonsgegevens zijn zelfs examenvragen, de daarop gegeven antwoorden en de bijbehorende opmerkingen van de examinator. Zie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019. Het gebruik van deze informatie, dat met name leidt tot het al dan niet slagen van de kandidaat voor het betrokken examen, kan gevolgen hebben voor zijn rechten en belangen, aangezien het bijvoorbeeld zijn kansen om in aanmerking te komen voor het gewenste beroep of de gewenste functie kan bepalen of beïnvloeden.
Zie ook: HvJ EU 20 december 2017, C‑434/16, ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak).

Schermafbeelding 2019-12-24 om 21.54.46

Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:5110).

Ingevolge artikel 15, derde lid, van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke aan betrokkene een kopie verstrekken van de gegevens die worden verwerkt.

Het uitgangspunt van de AVG is het transparantiebeginsel. Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld (d.w.z. alle informatie die over hem is verzameld) in te zien, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren (zie overweging 63 van de AVG).

Artikel 15 van de AVG geeft betrokkene het recht op inzage en op een kopie van zijn persoonsgegevens om zodoende mogelijk onjuiste of onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens te kunnen rectificeren.

In beginsel mag geen beperking van het inzagerecht plaatsvinden door alleen inzage ten kantore van de verwerkingsverantwoordelijke toe te staan , te eisen dat vooraf een geheimhoudingsverklaring wordt getekend of slechts een beperkte inzagetijd toe te staan.

Artikel 16 van de AVG bepaalt dat een betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking– vervollediging van onvolledige persoonsgegevens door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Ook subjectieve meningen, oordelen en conclusies zijn persoonsgegevens omdat ze betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de herleidbare individuele persoon (“de betrokkene”).

Persoonsgegevens moeten op een rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. Verwerkingen mogen niet in het geheidm worden uitgevoerd en mogen geen onvoorziene negatieve gevolgen hebben.

Een eerlijke verwerking van persoonsgegevens houdt dat de voor de verwerking verantwoordelijke bereid moet zijn om verder te gaan dan de wettelijke minimumeisen voor de dienst aan betrokkene indien de rechtmatige belangen van betrokkene dat noodzakelijk maken.

Voorbeeld van AVG-verzoek.

Schermafbeelding 2019-12-24 om 15.25.10

Voorbeeld-verzoek

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De overheid moet onderzoek doen naar de psychische schade en ellende die zij heeft aangericht.

Kerstboodschap van René Diekstra in de Gelderlander van 24 december 2019.

Schermafbeelding 2019-12-24 om 13.29.00

Schermafbeelding 2019-12-24 om 13.29.24Zie ook: Werk Arthur de deur uit.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Bedrijfsarts: “je bent niet ziek, maar als je aan het werk gaat dan word je ziek. Ik adviseer je om je ziek te melden”.

B&W van de gemeente Zevenaar spelen met mensenlevens.
Je bent niet ziek, maar als je aan het werk gaat dan word je ziek. Ik adviseer je om je meteen schriftelijk ziek te melden”. Tijdens mijn bezoek aan de bedrijfsarts gaf hij mij dit dringende advies. Ik heb zijn goede raad onmiddellijk opgevolgd en mij ziekgemeld. Overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts ben ik de volgende dag niet aan het werk gegaan toen burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar mij in afwijking van het advies van de bedrijfsarts en onder dreiging van strafontslag, toch dwongen om te komen werken. Het had helaas wel tot gevolg dat ik onvoorwaardelijk en met onmiddellijke ingang werd ontslagen zonder WW-uitkering of welke uitkering dan ook (vanwege zogenaamde “verwijtbare werkloosheid”).

Het is onvoorstelbaar dat een gemeentebestuur zo’n slecht werkgever is.
Ik prijs me gelukkig dat ik deze uiterst valse psychische intimidatie van de gemeente Zevenaar heb overleefd en niet tussen zes planken ben afgevoerd. Het is heel raar, maar op het moment dat ik de aangetekende brief met mijn onvoorwaardelijke strafontslag ontving, raakte ik in paniek. Ik kon zelfs mijn handtekening niet meer zetten en tekende met een kruisje. Maar ik was ook ontzettend blij dat mijn leven niet meer in gevaar was en dat ik nooit meer bij de gemeente Zevenaar hoefde te werken. Dat zij mij in 2008 de deur uit zouden werken hadden burgemeester en wethouders zonder dat ik dit wist kennelijk al tussen 1989 en 1996 (!!) besloten (zie onderstaande voorstel van mei 2006 en de verklarende brief van augustus 2010). Uiterst merkwaardig allemaal.

Schermafbeelding 2019-11-11 om 17.02.34

Uit B&W-stukken mei 2006. Ontvangen in februari 2010. Veel is weggelakt.

Brief van augustus 2010 waaruit moet worden afgeleid dat B&W al in 1989 hadden besloten om afscheid van mij te nemen.

Schermafbeelding 2019-11-08 om 21.30.56

Brief opgesteld door huisadvocaat Suzanne van Loon van Capra Advocaten. Deze advocaat adviseerde B&W ook om mij via de bedrijfsarts door te sturen naar een psychiater.


Gemeente Zevenaar is slecht werkgever.

Als klap op de vuurpijl ontdekte ik ook nog dat B&W na (!!) mijn ontslag van de bedrijfsarts eisten dat hij mij naar een psychiater zou sturen. In overleg met de bedrijfsarts heb ik niet aan dit snode plannetje van B&W meegewerkt omdat ik al was ontslagen, ook al liep de bezwaarschriftenprocedure tegen dat ontslag toen nog wel.

Er zijn goede en slechte werkgevers, maar ik kan nog steeds niet bevatten dat ik voor zo’n slecht en doortrapt werkgever heb gewerkt als de gemeente Zevenaar. Het is eigenlijk onvoorstelbaar en niet te vatten dat CDA-burgemeester Lucien van Riswijk, die de integriteit van het gemeentebestuur zou moeten bewaken, het smoezelige en onrechtmatige rapport van zelfmoorduitlokker Bunt nog verder heeft verspreid en daarmee de slachtoffers opnieuw heeft beschadigd.

Wegjagen en wegpesten medewerkers past in doortrapte bedrijfscultuur.
Na mijn ontslag klonk er binnen de spelonken van het Zevenaarse gemeentehuis (ook wel bekend als ‘het Kremlin’) een oorverdovend gejuich. In de top van management en bestuur hing men de vlag uit en dronk men op het behaalde succes. De inschakeling van zelfmoorduitlokker Bunt en zijn smoezelige sheets hadden het beoogde effect gehad. Ze konden hun slecht werkgeverschap in het vervolg aan de buitenwacht verkopen als een normaal en gerechtvaardigd ontslag en zonder inkomen zou ik alleen nog maar kunnen kiezen voor zelfmoord of een zwerversbestaan.

Een moreel kompas is niet aanwezig.
Zoals al vaker was gebeurd, hadden een aantal medogenloze figuren en hun gewetenloze vazallen en meelopers opnieuw iemand kapot gemaakt en konden de zij weer met hun voeten op tafel bespreken wie hun volgende doelwit zou zijn. Zij hadden iedereen weer eens met de neus op de feiten gedrukt en duidelijk gemaakt dat zij de baas waren en geen tegenspraak dulden. Met deze ernstig vergiftigde sfeer in het Zevenaarse Kremlin komt het nooit meer goed: in september jl. is de nieuwe raadsgriffier weggejaagd. Het hele systeem is zo ziek omdat er bij de hiervoor verantwoordelijke bestuurders en managers geen enkel moreel kompas meer aanwezig is. Zij deinzen er niet voor terug zelfmoorduitlokkers in te huren om mensen kapot te maken.

Schermafbeelding 2019-10-01 om 18.56.03

Alleen het deze zomer aangetreden raadslid Huub Meijer (Sociaal Zevenaar) durfde de vinger op de zere plek te leggen.

Top gemeentelijke organisatie heeft alleen oog voor eigen machtspositie.
Voordat mijn strafontslag speelde, had ik helaas nog niet door dat de macht in de top van de gemeentelijke organisatie was overgenomen door enkele psychopaten die zich van adviezen van de bedrijfsarts niets aantrokken, er alleen maar op uit waren om hun eigen persoonlijke machtspositie te vergroten en niet schuwden om ondergeschikten helemaal kapot te maken zonder dat daartoe enige reden of noodzaak aanwezig was. Wanneer gewetenloze psychopaten de macht in handen krijgen dan wordt het werken in een organisatie levensgevaarlijk en vallen er doden. Helaas merk je dat meestal pas als het te laat is. De meeste psychopaten zitten niet in een inrichting en lopen onherkenbaar en vrij rond en hebben geen boevenpak aan, zoals in Donald Duck.

Schermafbeelding 2019-10-27 om 24.50.14

Drie van de boeven aan de top van de gemeente Zevenaar.

Er lopen te veel wolven in schaapskleren rond bij de gemeente Zevenaar.
Psychopaten wekken de indruk dat ze zijn zoals ze eruitzien, maar het zijn in werkelijkheid levensbedreigende wolven in schaapskleren. Klik hier voor een artikel in Intermediair over psychopaten in pak (Snakes in suits).

Schermafbeelding 2019-10-25 om 14.14.28

Van psychopaten kun je het beste afstand houden.
Een op de twintig mensen is een stille huis-tuin-en keukenpsychopaat. Op de werkvloer richten psychopaten enorme schade aan aldus Jan Storms, bewustzijnsdeskundige. “Uit onderzoek blijkt dat onder topmanagers psychopathie viermaal vaker voorkomt dan ergens anders.” Volgens Storms is psychopathie voor een normaal mens nauwelijks te vatten. “Je kunt iets wat er niet is (geweten) niet begrijpen. Het beste kun je oppervlakkig blijven in het contact met psychopaten en afstand houden.” Psychopaten lijken van de buitenkant heel normaal maar ze terroriseren en manipuleren een hele organisatie door hun gewetenloze gekte. Alleen mensen die op negatieve wijze te maken hebben gehad met psychopaten hebben door dat ze levensgevaarlijk en gek zijn.

Het heeft geen zin te trekken aan een dood paard.

Schermafbeelding 2019-11-05 om 21.11.37

Schermafbeelding 2019-11-05 om 21.06.08

Geplaatst in Bossing, De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Liegen en bedriegen: B&W van Zevenaar beweerden ook 10 jaar lang dat het smoezelige rapport Bunt niet bestond.

Liegen en bedriegen door de firma list en bedrog.
B&W van Zevenaar beweerden 10 jaar lang dat het smoezelige rapport Bunt niet bestond. Dit rapport heeft voor de slachtoffers hetzelfde effect als kinderporno dat onder de toonbank kan worden ingezien en aangeschaft. Ondanks dit alles heeft CDA burgemeester Lucien Riswijk het smoezelige rapport Bunt kort geleden opnieuw onder geïnteresseerden verspreid. Onder de toonbank gebeurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen en het liegen en bedriegen hierover zit in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar. Het recente vertrek van de integere raadsgriffier is dan ook niet vreemd.

Mocht de e-mailbox van J. de Ruiter worden vernietigd?
Nee dat mocht niet. Zie o.a. de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 mei 2019 punt 5.1 en volgende.

Schermafbeelding 2019-10-26 om 23.31.26
Mogen B&W van de gemeente Zevenaar de zakelijke e-mails van ex-burgemeester lezen?
Ja dat mag volgens de Algemene verordening gegevensbescherming). Zie visie van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de gemeente Zevenaar doet men alsof dat niet mag en vernietigt men hele mailbox van ex-burgemeester.
#doofpotterij

Schermafbeelding 2019-10-25 om 13.01.08

Dit geldt ook voor ex-medewerkers of ex-bestuurders zoals ex-burgemeester J. de Ruiter

Lokaal Belang Zevenaar en het CDA Zevenaar dienen slechts één belang, het eigen belang. Gehoorzamen aan de bedrijfs-omerta is gelijk aan het eigen belang. Ten koste van anderen maar dat moet dan maar zo.

Schermafbeelding 2019-10-17 om 21.05.34

Enkele reacties op artikel in de Gelderlander

Schermafbeelding 2019-10-25 om 21.43.34

Brief van burger aan gemeenteraad met verzoek aangifte te doen bij rijksrecherche van vermoedelijk ambtsmisdrijf .

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. De firma list en bedrog blijft gewoon doorgaan met liegen en bedriegen zoals blijkt uit de snelle antwoorden van B&W (rood) op de vragen van gemeenteraadslid Tjeerd Boekhorst (zwart).

Schermafbeelding 2019-10-16 om 24.17.48Aanvullende vraag van VVD-fractievoorzitter Peter Vos. De vraag is dezelfde dag nog van de site van de gemeente Zevenaar verwijderd. B&W willen kennelijk voorkomen dat fraude aan het licht komt. Dat moet in de doofpot blijven.

Schermafbeelding 2019-10-17 om 16.26.13

Aanvullende vraag VVD (is na een dag al weer verwijderd van gemeentelijke website)

Klik hier voor artikel in Binnenlands Bestuur.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Niet alleen B&W van de gemeente Zevenaar maar ook hun huisadvocaat Capra blijft liegen en bedriegen.

Suzanne van Loon van Capra Advocaten liegt er anno 2019 nog lustig op los: “van het onderzoek van de heer Bunt was geen rapport beschikbaar” schrijft zij op 30 augustus 2019 aan Follow the Money.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

B&W gemeente Zevenaar ondermijnen de wet (Wob) door mailbox ex-burgemeester te vernietigen.

Uit artikel Follow the Money

Klik hier voor hele artikel.

Wat doet de gemeenteraad van Zevenaar tegen deze niet-integere wetsondermijning? En wat doet CDA-burgemeester Lucien Riswijk. Hij dient de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Dat staat in artikel 170 van de Gemeentewet.

Zie ook artikel in de Gelderlander van 12 oktober 2019 met mijn reactie.

Schermafbeelding 2019-10-12 om 22.46.03

Schermafbeelding 2019-10-12 om 22.42.21
Schermafbeelding 2019-10-14 om 10.54.25

Klik hier voor uitzending Argos over wissen mailbox ex-PvdA burgemeester gemeente Zevenaar J. de Ruiter. Pikant dat mailbox is gewist 2 ½ jaar na Wob-verzoek en 2 maanden na indienen beroepschrift bij Rechtbank. Zo ondermijnt gemeente de wet. Volstrekt niet integer.
Schermafbeelding 2019-10-13 om 24.26.33

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen