64: Vertrek secretaris

November 2008. Afdelingshoofden en Ondernemingsraad staan 1005 achter de directie (Adrie van Kessel en Saskia Wiersma).
Na een mail van 24 november 2008 van Adrie van Kessel en Saskia Wiersma stuurden de afdelingshoofden en de Ondernemingsraad meteen brieven naar B&W en de gemeente-raad waaruit bleek dat zij voor 100 % achter de directie stonden.

Mei 2009. Afdelingshoofden zeggen met onmiddellijke ingang het vertrouwen in Adrie van Kessel op.

Aan het  College van burgemeester en wethouders van Zevenaar

Geachte collegeleden,

Inleiding.
Zoals bij u bekend is, volgt het volledige management van onze organisatie momenteel een intensief MD-traject. Basis voor dit leertraject is de organisatieontwikkeling die in gang is gezet.

In het traject worden met elkaar forse stappen voorwaarts gezet op het gebied van team-building. Ook is er sprake van een voelbare en zichtbare persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele leidinggevende.

U wordt binnenkort via de geëigende weg uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van het MD-traject.

Verantwoordelijkheid.
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de aansturing van de (staf)afdelingen binnen onze organisatie en medevormgevers van de nieuwe organisatie hebben wij er behoefte aan u te informeren over onze gevoelens en beelden rondom NN. Wij doen dit niet van harte, integendeel, wij ontkomen er niet aan om toch aandacht te vragen voor de ontstane situ-atie.

Functioneren van NN in de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Evenals bij de andere leidinggevenden is ook aan NN een spiegel voorgehouden en is tij-dens het traject een aantal verbeterpunten op tafel gekomen. Deze vormen samen met de wijze waarop daarover in een tweetal sessies met het voltallige management indringend is gesproken de basis tot het zelf formuleren van persoonlijke ontwikkelings-punten door NN. Nogmaals, tijdens de MD-dagen is hierover indringend gesproken en zijn ook afspra-ken gemaakt hoe hiermee verder gegaan moet worden. Ook is er diep-gaand stil gestaan bij de ontwikkeling van  beide Coördinatieteams.

De inhoud van de besprekingen en de wijze waarop daarin door NN na genoemde sessies positie is gekozen, heeft bij geen van de afdelingshoofden een positief beeld opge-leverd. Van onze zijde is de bereidheid getoond om de helpende hand uit te steken. Dit vanuit de grondhouding om als team en daarbinnen ook ieder individu de noodzakelijke groei door te maken.
De veranderingsbereidheid van NN als boegbeeld, welke voor een goede organisatieont-wikkeling en de noodzakelijke groei van het leidinggevend kader binnen onze organisatie onontbeerlijk is, achten wij niet of nauwelijks aanwezig. Wij hebben er geen vertrouwen in dat NN in staat en bereid is de noodzakelijke veranderingen en groei in zijn functione-ren door te maken. Deze constatering ervaren wij als een belemmerende factor in de groei die wij momenteel als leidinggevend kader als geheel en als individuele leidingge-vende doormaken en die de organisatie en inwoners van ons mag verwachten. Dit heeft een zodanige impact op ons dagelijks functioneren dat wij niet langer de verantwoorde-lijkheid willen en kiunnen nemen om u niet over onze beelden en gevoelens te informe-ren.

Overigens wijzen wij erop dat niet alleen het MD-traject voor ons aanleiding vormt om u te informeren. Ook in de periode daaraan voorafgaand hebben zich situaties voorgedaan, die hebben bijgedragen aan het bij ons ontstane beeld.

Zorgvuldigheid.
Omdat wij in  deze aangelegenheid zorgvuldig willen handelen, hebben wij op vrijdag 8 mei de portefeuillehouder personeel en organisatie, de heer Jan de Ruiter, mondeling geïnformeerd over onze gevoelens en beelden. In dat gesprek hebben wij de achtergron-den van ons handelen toegelicht en aangekondigd dat wij een brief zullen schrijven aan uw college.

Toelichting.
Uiteraard zijn wij bereid een nadere toelichting te geven op onze zienswijze. Hiertoe stel-len wij voor dat er donderdag 14 mei een gesprek plaatsvindt met (een delegatie van) uw college en de leden van het Directieteam. Deze dag is gereserveerd vootr het MD-traject en kan ten dele benut worden voor het in onze ogen noodzakelijke gesprek.

Een afschrift van deze brief hebben wij uitgereikt aan de leden van het Directieteam. Daarbij is door een vertegenwoordiging van ons een korte mondelinge toelichting geven aan NN.

Wij verwachten dat u ons signaal mee zult nemen in uw overwegingen hoe om te gaan met de ontstane situatie en ons hierover zult informeren.

Met vriendelijke groet,
alle hoofden van de (staf)afdelingen

was getekend,

H. van B.                          L. van de W.

S. in ’t H.                          J.E. K.

F. G.                                  M. B.

R. P.                                   W. T.

J. de V.

Wat was het gevolg van deze motie van wantrouwen?

Na deze motie van wantrouwen deden B&W in eerste instantie nog of er niets aan de hand was en deelde portefeuillehouder J. de Ruiter aan het bijeengeroepen personeel mee dat NN ziek was en pas na de vakantie terug zou komen. Een dag later, nadat de Gelderlander had geschreven over de motie van wantrouwen moest J. de Ruiter terug naar de afdelingen om te vertellen dat het probleem dieper lag en dat NN niet meer terug zou keren.

Zak met geld voor vertrokken gemeentesecretaris.

De meeste van de hierboven vermelde afdelingshoofden –die tegen de zin van B&W in het vertrek eisten van de gemeentesecretaris– zijn later zelf door B&W op een zijspoor gezet of met “de stille trom” vertrokken. De gemeentesecretaris is ook vertrokken, maar hij heeft een flinke zak met geld meegekregen (o.a. zijn salaris tot aan zijn pensioen, een vergoeding voor zijn advocaatkosten en een extra vertrekbonus van € 600.000,–). Dit is gebeurd met instemming van de gemeenteraad.

p1

p2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s