03: Voorstel

Overleg met de gemeente over een minnelijke regeling (3)

E-mail van 16 april van de heer EB afdeling P&O.

Op 22 maart hebben wij samen met Saskia Wiersma en Paul Freriks een vervolggesprek gehad om te bezien of wij alsnog buiten de rechter om tot een oplossing van het bestaande con-flict konden komen. Hierna heeft u niets meer van ons vernomen. Middels deze e-mail wil ik u laten weten dat wij ermee bezig zijn en dat wij u op korte termijn zullen informeren.

Mijn brief van 1 juni aan B&W van Zevenaar t.a.v. Saskia Wiersma.

In de mail van 16 april geeft u aan dat u op korte termijn zult reageren. Mag ik van u vernemen?

Brief van 18 juni van Saskia Wiersma, gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Bij gelegenheid van de uitgestelde behandeling van uw beroepszaken hebben u en ik met elkaar gesproken. In mijn hoedanigheid van nieuwe gemeentesecretaris was ik tot dus-verre niet bij uw kwestie betrokken geweest. U hebt mij, in bijzijn van raadslid P. Freriks op 4 maart uw kant van de zaak uitvoerig toegelicht.

Op 22 maart zijn wij een tweede keer bijeen geweest. In dit gesprek hebben wij onder-zocht of een minnelijke oplossing nog tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. We spraken af dat ik u daartoe een voorstel zou doen. Dit voorstel treft u onderstaand aan. Uiteraard doe ik dit voorstel onder het gebruikelijke voorbehoud van alle rechten en de finale goedkeuring van het college van B&W.

Voorstel tot minnelijke regeling.

 1. Het besluit tot onvoorwaardelijk strafontslag van 13 februari 2008 wordt na vaststelling van deze regeling door ons bij besluit ingetrokken. Gelijktijdig wordt u per gelijke ingangsdatum –te weten 14 februari 2008– eervol ontslag verleend op grond van verstoorde verhoudingen ex artikel 8:8 ZAR.
 2. Aan het ontslag op grond van artikel 8:8 ZAR is het recht op een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering ex hoofdstuk 10 ZAR verbonden. Deze wordt u met terugwerkende kracht tot 14 februari 2008 toegekend onder aftrek van hetgeen u reeds als voorschot daarop hebt genoten.
 3. In verband met het bepaalde in artikel 8:8 lid 3 ZAR zoals ten tijde van het ontslag gold kennen wij aan u ter compensatie van de verminderde pensioenopbouw een bedrag van €10.000 bruto toe. Dit bedrag wordt aan u betaalbaar gesteld op een door u aan te geven niet met fiscale regels strijdige wijze.
 4. Ter vergoeding van de kosten van rechtsbijstand kennen wij u € 5.000 exclusief BTW op declaratie basis toe.
 5. Naar aanleiding van de bereikte overeenstemming zullen wij intern op de voormalige afdeling Handhaving navolgend bericht ter rehabilitatie publiceren:
  ‘In het jaar 2005 heeft het onderzoeksbureau KBB&T in onze opdracht onderzoek verricht naar de samenwerking op de afdeling Handhaving. Wij stellen vast dat de bekendmaking van de (individuele) onderzoeksresultaten door KBB&T met onvol-doende zorgvuldigheid is geschied. Wat er ook zij van de juistheid van de bevindingen van KBB&T, begrepen had moeten worden dat deze gelet op de inhoud confronterend en daarmee kwetsend/grievend voor de heer Kemperman konden zijn. In de manier van be-kendmaking door KBB&T van de onderzoeksresultaten aan de heer Kemperman evenals in het vervolgens door ons ingezette overleg om met de heer Kemperman te komen tot een minnelijke oplossing, is hiervoor onvoldoende oog geweest. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden de heer Kemperman hiervoor onze welgemeende excuses aan’. 
 6. Binnen één week na vaststelling van deze regeling door ons college bij besluit trekt u alle lopende bezwaar- en beroepsprocedures in. U zult geen nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures starten behoudens de situatie dat wij deze regeling niet goed zouden uitvoeren.
 7. Er worden intern noch extern door of namens partijen mededelingen over elkaar gedaan die één der partijen schade zou kunnen berokkenen.
 8. Partijen verlenen elkaar finale kwijting hetgeen betekent dat zij behoudens het bepaalde in deze regeling over en weer niets meer van elkaar te vorderen kunnen en zullen hebben.

Indien u met dit voorstel kunt instemmen, verzoeken wij u uw handtekening op de aange-geven plaats te zetten en het voorstel binnen tien dagen na dagtekening aan mij te retourneren. Ik zal vervolgens het college van B&W verzoeken om hiermee akkoord te gaan.

Indien u vragen op opmerkingen hebt naar aanleiding van dit voorstel hoor ik dat graag. In ieder geval hoop ik u hiermee een handreiking te hebben gedaan via het minnelijke overleg tot een oplossing te komen.

Mijn brief van 28 juni aan Saskia Wiersma.

Uw voorstel staat wel erg ver af van hetgeen wij op 22 maart jl. hebben besproken en houdt nagenoeg geen rekening met mijn financiële en andere belangen. Tot overleg blijf ik echter altijd bereid.

Een reactie op 03: Voorstel

 1. Gemeenteambtenaren Friesland zegt:

  Mijn, klein ambtenaartje, ervaring is dat onderhandelen met de alfamannetjes die de macht naar zichzelf hebben toe getrokken binnen een gemeentelijke organisatie, geen zin heeft. BenW heeft vaak totaal geen weet van wat de mannekes uitspoken, ze willen het denk ik ook niet weten……Ze willen slechts zo goedkoop mogelijk van je af en bieden je slechts een fooi. Jij als integere ambtenaar (daarom moet je ook weggepest worden, men houdt niet van integer zijn….) loopt slechts de mannetjes voor de voeten.
  Ik persoonlijk noem het machtsmisbruik en het getuigt van slecht werkgeverschap. We zullen zien wie de langste adem heeft…….

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s