98. voorbeeld AVG-verzoek

Een ieder heeft in beginsel recht op kennisneming van alle bij de overheid berustende op hemzelf betrekking hebbende informatie. Dit fundamentele beginsel vloeit niet voort uit de transparantie van overheidshandelen of een goede democratische bestuursvoering, maar vormt een zelfstandig rechtsbeginsel dat o.a. is vastgelegd in het ontwerp van de Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als de overheid een dossier over iemand heeft aangelegd dan moet het gehele dossier met alle informatie (meningen, opvattingen, onderzoeken) die de overheid over betrokkene heeft vergaard of een volledige transcriptie hiervan worden verstrekt op basis van de AVG. Alleen namen, adressen e.d. van buitenstaanders mogen worden weggelakt.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de AVG wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïndentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”).

Ingevolge artikel 4, zevende lid, van de AVG wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de AVG heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wannneer dat hetv geval is, om inzage te verkrijgen van die gegevens.

Ingevolge artikel 15, derde lid, van de AVG verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene een kopie van de gegevens die worden verwerkt.

Het uitgangspunt van de AVG is het transparantiebeginsel. Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld (alle informatie die over hem is verzameld) in te zien, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren (zie overweging 63 van de AVG) Artikel 15 van de AVG geeft betrokkene het recht opn inzage en op een kopie van zijn persoonsgegevens om zodoende mogelijk onjuiste of onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens te kunnen rectificeren.

Artikel 16 van de AVG bepaalt dat een betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking– vervollediging van onvolledige persoonsgegevens door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Ook subjectieve meningen, oordelen en conclusies zijn persoonsgegevens zomdat ze betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de herleidbare individuele persoon (“de betrokkene”).

Een voorbeeld AVG-verzoek heb ik hieronder opgenomen.

Voorbeeld AVG-verzoek